Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 222/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 222/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2001 – 2005;
Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đọan 2006 – 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm phát triển

1. Phát triển thương mại điện tử góp phần thúc đẩy thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới;

2. Nhà nước đóng vai trò tạo lập môi trường pháp lý và cơ chế chính sách thuận lợi nhằm thu hút công nghệ tiên tiến và khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; cung cấp các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử;

3. Phát triển thương mại điện tử cần được gắn kết chặt chẽ với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống pháp luật được định hướng chung là hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển.

II:MỤC TIÊU

- Đến năm 2010 các cơ quan chính phủ phải đưa hết các dịch vụ công lên mạng, trong đó ưu tiên các dịch vụ: thuế điện tử, hải quan điện tử, các thủ tục xuất nhập khẩu điện tử, thủ tục liên quan tới đầu tư và đăng ký kinh doanh điện tử, các loại giấy phép thương mại chuyên ngành, thủ tục giải quyết tranh chấp;

- Sửa đổi các quy định về đấu thầu trong mua sắm Chính phủ theo hướng các chủ đầu tư phải công bố mời thầu trên Trang tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu và các Trang tin điện tử của các cơ quan khác. Các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chính quyền địa phương các thành phố lớn phải từng bước tiến hành giao kết hợp đồng mua sắm Chính phủ trên mạng.

4. Phát triển các công nghệ hỗ trợ thương mại điện tử trên cơ sở khuyến khích chuyển giao công nghệ từ nước ngoài:

- Ban hành và phổ cập các chính sách, biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ phục vụ hoạt động thương mại điện tử, các tiêu chuẩn chung sử dụng trong thương mại điện tử, đặc biệt là chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử (EDI và ebXML);

- Khuyến khích, hỗ trợ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng và các loại hình dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử; xây dựng mạng kinh doanh điện tử cho một số ngành công nghiệp có quy mô kinh tế lớn.

5. Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan tới thương mại điện tử:

- Xây dựng cơ chế, bộ máy hữu hiệu để thực thi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng, bí mật riêng tư và để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thương mại điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Khẩn trương triển khai hoạt động thống kê về thương mại điện tử.

6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử;

- Ưu tiên hợp tác đa phương với các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực như WTO, APEC, ASEAN, ASEM và các tổ chức chuyên trách về thương mại của Liên Hợp quốc như UNCTAD, UNCITRAL, UNCEFACT.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b), Hà (310b)

THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỚI CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠIĐIỆN TỬ GIAI ĐỌAN 2006 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÀO TẠO VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Đơn vị triển khai

Thời gian

thực hiện

1

Dự án phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử cho cộng đồng doanh nghiệp.

Giúp các doanh nghiệp biết tới lợi ích của thương mại điện tử và các điều kiện cần thiết để tham gia.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, các tổ chức xúc tiến thương mại.

2006 - 2010

2

Dự án phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử cho cán bộ lãnh đạo kinh tế ở Trung ương và địa phương.

Cung cấp tri thức cơ bản về quản l1y nhà nước đối với thương mại điện tử và vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.

Bộ Thương mại chủ trì, phối hơpỵ với Bộ Nội vụ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2006 – 2008

3

Dự án phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử cho người tiêu dùng, đặc biệt là thanh niên thành thị.

Xây dựng tập quán mua sắm tiên tiến nhờ ứng dụng thương mại điện tử.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

2006 – 2008

4

Dự án đào tạo nguồn nhân lực về thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Đào tạo chính quy các chuyên gia về thương mại điện tử và cán bộ có kiến thức cơ bản trong việc triển khai các hoạt động liên quan tới thương mại điện tử thuộc mọi lĩnh vực kinh tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2006 - 2010

 

II. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Đơn vị triển khai

Thời gian thực hiện

1

Dự án ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự

Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử được pháp luật bảo vệ tương tự như hoạt động thương mại thông thường

Bộ Thương mại chủ trì dự án xây dựng Nghị định về các hoạt động thương mại điện tử, phối hợp với các bộ ngành khác xây dựng các nghị định hướng dẫn triển khai các luật trên

2006

2

Dự án ban hành mới và bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề cụ thể liên quan tới thương mại điện tử

Hỗ trợ cho thương mại điện tử phát triển thuận lợi

- Bộ Thương mại chủ trì đề xuất các vấn đề cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhưng có những quy định không phù hợp với Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự.
- Bộ Tư pháp chủ trì chương trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật này.
- Các bộ ngành liên quan chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý Nhà nước của mình.

2006 - 2008

3

Dự án hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý về thương mại điện tử

Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các bộ ngành liên quan

2006 - 2010

 

III. CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG VÀ ỨNGDỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG MUA SẮM CHÍNH PHỦ

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Đơn vị

Thời gian

thực hiện

1

Các dự án cung cấp trực tuyến dịch vụ công.

 

 

 

a)

Các dự án cung cấp trực tuyến các thủ tục thương mại.

Cung cấp một cách thuận lợi các loại giấy phép liên quan tới kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên mạng.

Bộ Thương mại chủ trì

2006 – 2010

b)

Dự án thủ tục hải quan điện tử.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính chủ trì

Thí đểim tới năm 2007 và hoàn thành trước 2010

c)

Dự án khai, nộp thuế điện tử, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng.

Hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, chống gian lận về thuế.

Bộ Tài chính chủ trì

2006 – 2010

d)

Dự án thủ tục đầu tư điện tử.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngay từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì

2006 – 2010

2

Dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ.

Đảm bảo tính rõ ràng và tiết kiệm trong mua sắm hàng háo và dịch vụ của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

2006 – 2010

VI. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Đơn vị

Thời gian

thực hiện

1

Dự án tham gia các hoạt động liên quan tới thương mại điện tử của các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức chuyên trách về thương mại của Liên hiệp quốc.

Khai thác được tối đa sự hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực, công nghệ cho thương mại điện tử cũng như thúc đẩy thương mại quốc tế.

Bộ Thương majị chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính – Viễn thông và các bộ ngành liên quan.

2006 – 2010

2

Dự án hợp tác song phương với các nước và nền kinh tế tiên tiến về thương mại điện tử và có trao đổi thương mại lớn với Việt Nam.

Hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu tiếp cận có hiệu quả nhất tới công nghệ và giải pháp tiên tiến về thương mại điện tử, đồng thời thông qua thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Bộ Thương mại chủ trì cùng với các bộ ngành liên quan.

2006 - 2010

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 222/2005/QD-TTg

Hanoi, September 15, 2005

 

DECISION

APPROVING THE MASTER PLAN FOR E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE 2006-2010 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Politburo’s Directive No. 58/CT-TW of October 17, 2000 on promoting the application and development of information technology in the cause of industrialization and modernization from 2001 till 2005;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 272/2003/QD-Ttg of December 31, 2005 approving the Strategy for the development of science and technology in Vietnam till 2010;
At the proposals of the Minister of Trade,

DECIDE:

Article 1. To approve the master plan for e-commerce development in the 2006-2010 period with the following major contents:

I. DEVELOPMENT POSITION

1. E-commerce development helps promote trade and enhance the business competitiveness in the context of Vietnam increasingly integrating into the world economy;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. E-commerce development must be closely linked to the application and development of information technology and communications.

II. GOALS AND OBJECTIVES

By the year 2010, e-commerce development need to have achieved the following major goals:

1. Approximately 60% of large-scaled enterprises conduct “business-to-business” e-commerce transactions;

2. About 80% of medium- and small-sized enterprises are aware of the benefits brought about by e-commerce and conduct “business-to-consumer” or “business-to-business” e-commerce transactions;

3. Some 10% of households conduct “business-to-consumer” or “consumer-to-consumer” e-commerce transactions;

4. Government procurement tendering invitations are published on electronic newspaper by Government agencies and e-commerce transactions are applied in Government procurement.

III. MAJOR POLICIES AND SOLUTIONS

1. To conduct training and propaganda on and popularization of e-commerce.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- In the 2006-2010 period, to provide standardized training in universities, colleges, vocational secondary schools in the fields of law and economics; while simultaneously undertaking general education programmes in vocational schools in the fields of trade and business administration; providing training for state management officials in charge of policy making and law enforcement with respect to e-commerce at the Central, provincial and municipal levels; encouraging enterprises to take part in providing e-commerce education services;

 - To popularize and propagandize widely on e-commerce among the people, firstly for the business community, administration agencies and industrial associations.

2. Improving and completing the legal system

- By the end of 2006, to fully promulgate the by-laws to implement the Law on Electronic Transactions, Commercial Law and Civil Code, laying the legal foundation for data message. By the end of 2007, to fully promulgate legal documents regulating e-commerce-related aspects of dispute settlement, consumer protection, intellectual property rights protection, crime prevention and fighting, and issues of domestic tax and customs tariff.

- To review, supplement and amend concerned legal documents in order to ensure that the entire legal system is generally oriented towards supporting and facilitating e-commerce development.

3. Requirements for Government agencies in charge of providing services in support of e-commerce and conducting electronic transactions in Government procurement:

- By the year 2010, government agencies will have brought all public services online, of which priority is given to the services of: electronic tax, electronic customs, electronic import-export procedures, electronic procedures related to investment and business registration, specialized trade licenses and dispute settlement procedures;

- To amend regulations on tendering in Government procurement in the direction where investors have to publish tender invitations on the electronic newspaper of the state management body responsible for tendering as well as electronic newspapers by other agencies. The Central Ministries and branches, and local authorities in big cities have to gradually negotiate and conclude Government procurement contracts online.

4. To develop technologies in support of e-commerce on the basis of encouraging technology transfer from abroad:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To encourage and assist banks and credit organizations in applying new technologies in banking activities and different types of banking services, especially electronic payment service; establishing electronic business network for some industries with large economic scale.

5. To organize the implementation of legal regulations related to e-commerce:

- To establish effective mechanism and apparatus to enforce intellectual property rights protection, protection of consumers, personal secrets and to settle disputes arising from e-commerce in accordance with laws and regulations in force;

- To promptly conduct statistical operations on e-commerce.

6. International cooperation on e-commerce:

- To give priority to multilateral cooperation with international and regional economic and trade organizations like WTO, APEC, ASEAN, ASEM and specifically trade-specialized United Nations bodies such as UNCTAD, UNCITRAL, UNCEFACT.

- To give priority to bilateral cooperation with advanced countries in the field of e-commerce and with countries who have big trading volumes with Vietnam.

IV. PROGRAMMES AND PROJECTS

Programmes with specific projects aimed at implementing the major policies and measures to be carried out in the 2006-2010 period:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Programme of building and improving the legal system for e-commerce;

3. Programme of providing public services in support of e-commerce and applying e-commerce in Government procurement;

4. Programme of developing technologies in support of e-commerce;

5. Programme of enforcing laws related to e-commerce;

6. Programme of international cooperation on e-commerce;

 The content and implementation assignment of the projects and programmes are stipulated in the Appendix attached to this Decision.

Article 2. Organization of implementation

- The Ministries, ministry-level and Government agencies, the People Committees of provinces and cities directly under the Central Government who are assigned to preside over projects within programmes mentioned in Section IV, Article 1, are responsible for setting up implementation plans for the entire 5 year period from 2006 to 2010 and concrete plans for 2006.

- To designate the Ministry of Planning and Investment to preside, in coordination with the Ministry of Finance and Ministry of Trade, over balancing, synthesizing and arranging budgets in the 5-year State plan and annual plans for the programmes and projects carried out by the Ministries, ministry-level agencies, the People Committees of provinces and cities directly under the Central Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. This Decision takes effect after 15 days since the date of publishment on the Official Gazette.

Article 4. The Ministers, Heads of ministry-level agencies, Heads of Government agencies, Chairpersons of the People Committees of provinces and cities directly under the Central Government, assume responsibility for the implementation of this Decision./.

 

 

Receiving locations:
- Party Central Committee of Secretaries;
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers;
- Ministries, ministry-level agencies, Government agencies;
- People Councils, People Committees of provinces,
cities directly under the Central Government;
- Party Central Office and Committees;
- Office of the President;
- National Council and National Assembly Committees;
- Office of the National Assembly;
- People’s Supreme Court;
- People’s Supreme Procuracy;
- Central Offices of Organizations;
- National Institute of Administration;
- VPCP: BTCN, TBNC, PCNs, BNC,
112 Managing Committee,
Spokesperson of the Prime Minister,
Departments, bureaus, subordinate offices, Official Gazette;
- File: records, KTTH (5b). Ha (310b)

THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

APPENDIX

PROGRAMMES WITH SPECIFIC PROJECTS IN IMPLEMENTING THE MASTER PLAN FOR E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE 2006-2010 PERIOD
(Attached to the Prime Minister’s Decision No.222/2005/QD-TTg of September 15, 2005)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No.

Names of Projects

Goals and objectives

Implementing Bodies

Duration

1

Project in popularization and propaganda on e-commerce for the business community.

To help enterprises become aware of the benefits brought about by e-commerce and conditions necessary for participation.

Vietnam Chamber of Commerce and Industry presides, in coordination with associations and trade promotion agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2

Project in popularization and propaganda on e-commerce for economic leaders at the Central and local levels.

To provide basic knowledge of state management in e-commerce and the role and tasks undertaken by state bodies.

Ministry of Trade presides, in coordination with Ministry of Home Affairs and people committees of provinces and cities directly under the Central Government.

2006 - 2008

3

Project in popularization and propaganda on e-commerce for consumers, particularly urban youth.

To foster advanced shopping practice thanks to the application of e-commerce.

Vietnam National Television presides, in coordination with

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2006 - 2008

4

Project in human resource training on e-commerce at universities, colleges, professional and vocational high schools.

To train in a standardized manner e-commerce experts and officials who have basic knowledge in conducting e-commerce-related activities in all economic sectors.

Ministry of Education and Training presides, in coordination with Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs.

2006 - 2010

II. PROGRAMME OF BUILDING AND IMPROVING THE LEGAL SYSTEM FOR E-COMMERCE

No.

Names of projects

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Implementing Bodies

Duration

1

Project on promulgation of legal documents implementing Law on Electronic Transactions, Commercial Law and Civil Code.

To ensure that e-commerce activities are protected by the law, just as for normal commercial activities.

Ministry of Trade presides over the project of formulating the Decree on e-commerce activities, together with other ministries and agencies, formulating decrees guiding the implementation of the above-mentioned laws.

2006

2

Project of promulgating, supplementing and amending legal documents regulating specific issues related to e-commerce.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Ministry of Trade presides over proposing the promulgation of new legal documents or amendment of already-in-place legal documents which include provisions inconsistent with the Law on Electronic Transactions, Commercial Law and Civil Code.

- Ministry of Justice presides over the programme of formulating and improving these legal documents.

- Concerned ministries and agencies preside over the formulation of legal documents under their respective state management functions.

2006 - 2008

3

Project on improving and completing the legal system with a view to creating a legal environment for e-commerce.

To ensure the coherence and consistence of the legal document system related to e-commerce.

Ministry of Justice presides, in coordination with Ministry of Trade and concerned ministries and agencies.

2006 - 2010

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No.

Names of projects

Goals and objectives

Implementing Bodies

Duration

1

Projects of providing online public services.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a)

Project of providing online commercial procedures.

To facilitate the provision of licenses related to the business of commercial service, export, import, online certificate of origin.

Ministry of Trade presides

2006 - 2010

b)

Project of electronic customs procedures.

To create favorable conditions for export-import enterprises.

Ministry of Finance presides

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c)

Project of electronic tax declaration and payment, especially value-added tax.

To help enterprises save time and cost of transaction, fighting tax frauds.

Ministry of Finance presides

2006 - 2010

d)

Project of electronic investment procedures.

To create favorable conditions for enterprises right from the stage of enterprise establishment registration.

Ministry of Planning and Investment presides

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2

Project of applying e-commerce in Government procurement.

To ensure the clarity and cost-effectiveness in the purchase of goods and services by State bodies from the Central to local levels.

Ministry of Planning and Investment presides

2006 - 2010

IV. PROGRAMME OF DEVELOPING TECHNOLOGIES IN SUPPORT OF E-COMMERCE

No.

Names of projects

Goals and objectives

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Duration

1

Project on the formulation and usage of electronic data interchange standards in commerce like EDI, ebXML.

To issue and put into practice electronic data interchange standards which are popular in the world.

Ministry of Trade presides, in coordination with Ministry of Science and Technology, Ministry of Industry.

2006 - 2010

2

Project of modernizing banks and payment system.

To provide modern banking services, including electronic payment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2006 - 2010

3

Project of establishing electronic business network in some industries with large economic scale. 

To enhance competitiveness, expand markets and reduce transaction cost.

Ministry of Trade presides, in coordination with Ministry of Industry and large economic corporations

2006 - 2008

V. PROGRAMME OF ENFORCING LAWS RELATED TO E-COMMERCE

No.

Names of projects

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Implementing Bodies

Duration

1

Project on fighting commercial frauds and unhealthy competition in e-commerce activities.

To protect trade-related intellectual property rights within the network environment and to protect consumers.

Ministry of Trade presides, in coordination with Ministry of Science and Technology, Ministry of Public Security.

2006 - 2010

2

Project on dispute settlement in e-commerce activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Justice presides, in coordination with the People’s Supreme Court, People’s Supreme Procuracy, Ministry of Trade and concerned agencies.

2006 - 2008

3

Project on e-commerce statistics.

To conduct e-commerce statistics in accordance with criteria of the United Nations and international organizations, supporting the formulation of strategies and policies for e-commerce development.

General Statistics Office presides, in coordination with Ministry of Trade, Ministry of Post and Telecommunications and concerned agencies.

2006 - 2008

VI. PROGRAMME OF INTERNATIONAL COOPERATION ON E-COMMERCE

No.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Goals and objectives

Implementing bodies

Duration

1

Project of participating in e-commerce-related activities of international trade and economic organizations, particularly the World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) and United Nations trade-specialized bodies. 

To make best use of assistance in human resource development and technology for e-commerce as well as the promotion of international trade.

Ministry of Trade presides, in coordination with Ministry of Post and Telecommunications and concerned agencies.

2006 - 2010

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To assist enterprises and research institutions to adopt the most effective approach to advanced technology and solutions in e-commerce, while promoting Vietnam’s exports of goods and services by means of e-commerce.

Ministry of Trade presides, in coordination with concerned Ministries and branches.

2006 - 2010

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/09/2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.021

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!