Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 2215/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 09/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1375/TTr-STP ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTr Tỉnh
y; TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở T
ư pháp;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH t
nh, Báo BR-VT;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2215/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về hòa giải thương mại đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai một cách kịp thời, có hiệu quả các quy định của Nghị định nhằm hỗ trợ giải quyết tốt các tranh chấp thương mại, góp phần giảm tải hoạt động xét xử tại địa phương.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Bảo đảm sự phi hp chặt chẽ trong phối hợp thực hiện; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gnhững vướng mc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại và các văn bản có liên quan:

a) Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung Nghị định 22/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan về hòa gii thương mại với nhiu hình thức phù hợp tới các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có liên quan:

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: S Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đi với hoạt động hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh.

a) Xây dựng Quyết định giao S Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chtrì: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Công b các thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

c) Lập, công b danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý của mình, chđộng triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu bố trí biên chế phù hợp cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí đảm bảo việc triển khai Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các ngành kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30