Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 20/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2018/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018”.

Điều 2. Sửa đổi một số điều tại Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND , như sau:

1. Điểm c, Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi như sau:

“c) Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 01;

- Ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn”.

2. Điểm e, Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi như sau:

“e) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đấu thầu; tổng hợp kết quả đấu thầu, báo cáo Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn”.

3. Khoản 3, Điều 10 được sửa đổi như sau:

“3. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề nghị được giao quản lý, khai thác chợ hoặc trường hợp chợ đã tổ chức đấu thầu nhưng không đạt kết quả thì Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xem xét mức độ khả thi của phương án do nhà đầu tư đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thống nhất với Sở Công Thương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đơn vị quản lý chợ theo quy định của pháp luật”.

4. Khoản 1, Điều 11 được sửa đổi như sau:

“1. Căn cứ kết quả đu thầu, giao thầu theo Quy định này, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ”.

5. Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 12 được sửa đổi như sau:

“d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh”.

“đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ nếu doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt”.

6. Khoản 3 và Khoản 5, Điều 13 được sửa đổi như sau:

“3. Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 02, hạng 03 trên địa bàn; tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định hiện hành; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 02, hạng 03 trên địa bàn”.

“5. Đề nghị Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 02, hạng 03 nếu doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn th; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Công Thương (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản
(Bộ Tư pháp);
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công nghệ thông tin - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT,
Thụy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184