Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Số hiệu: 1946/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 17/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1946/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NHÀ HÀNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karoake, vũ trường;

Căn cứ vào Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karoake, vũ trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số: 60/TTr-SVHTT ngày 31 tháng 8 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 (Có Quy hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh theo Quy hoạch đã được phê duyệt thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT;
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Lưu: VT. VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

QUY HOẠCH

NHÀ HÀNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1946 ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Lai Châu)

Phần 1.

MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH

Hoạt động kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường phải nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; hạn chế tối đa mặt tiêu cực, ngăn chặn sự xâm nhập và bài trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại làm cho hoạt động karaoke, vũ trường thực sự trở thành một hoạt động văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường phải tuân thủ các quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Quy hoạch này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, các khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, câu lạc bộ và nhà văn hóa có hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phần 2.

NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Những quy định chung:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu phải đảm bảo các điều kiện sau:

a. Địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường phải cách từ 200 m trở lên đối với:

- Các cơ quan nhà nước đang hoạt động hoặc đã có quy hoạch xây dựng.

- Các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng hoặc đã được phát hiện, đang lập hồ sơ đề nghị xếp hạng.

b. Địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường ở thị trấn, thị xã phải có đường vào rộng từ 4m trở lên.

c. Không được kinh doanh karaoke, vũ trường ở tại khu vực chung cư.

d. Ở ngoài các đường phố, khu vực quảng trường thường tổ chức các hoạt động chính trị xã hội có quy mô lớn của tỉnh.

e. Địa điểm kinh doanh karaoke, vũ trường ở trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề.

2. Về số lượng quy hoạch:

2.1. Karaoke:

Quy hoạch số lượng cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh từ 2007 đến năm 2020 (gồm số cơ sở hiện có và số cơ sở quy hoạch phát triển) như sau:

STT

Huyện, thị xã

Năm 2007

Số dịch vụ hiện có

Từ 2008 - 2010

Từ 2010 - 2015

Từ 2015-2020

1

Thị xã Lai Châu

19

31

50

80

2

Huyện Phong Thổ

04

10

15

20

3

Huyện Mường Tè

04

22

30

40

4

Huyện Tam Đường

08

23

35

35

5

Huyện Than Uyên

09

15

23

37

6

Huyện Sìn Hồ

06

12

17

24

 

Tổng cộng

50

113

170

236

2.2. Vũ trường:

Quy hoạch số lượng vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2007 đến năm 2020 sẽ cấp phép (theo quy định của nhà nước) cho các tổ chức, cá nhân, các khách sạn, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh vũ trường với số lượng cụ thể ở từng địa phương như sau:

STT

Huyện, thị xã

Năm 2007

Số dịch vụ hiện có

Từ 2008 - 2010

Từ 2010 - 2015

Từ 2015-2020

1

Thị xã Lai Châu

01

03

05

10

2

Huyện Phong Thổ

0

01

02

04

3

Huyện Mường Tè

0

01

02

02

4

Huyện Tam Đường

0

05

08

09

5

Huyện Than Uyên

0

01

03

05

6

Huyện Sìn Hồ

0

01

02

03

 

Tổng cộng

01

12

22

33

Phần 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đúng theo quy hoạch.

2. Các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường đã được cấp giấy phép kinh doanh trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nhưng không đảm bảo đủ các điều kiện và không phù hợp với quy hoạch được kinh doanh đến hết thời hạn quy định trong giấy phép đã được cấp.

3. Căn cứ Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm cấp đổi, cấp mới giấy phép kinh doanh theo các quy định của pháp luật và theo quy hoạch này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, không phù hợp thực tế, cần điều chỉnh, bổ sung. Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200