Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa

Số hiệu: 18/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ điỀu cỦa QUY chẾ hoẠt đỘng cỦa Khu kinh tẾ Nghi Sơn, tỈnh Thanh Hóa ban hÀnh kèm theo QuyẾt đỊnh sỐ 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 cỦa ThỦ tưỚng Chính phỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm: 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước (trong đó: phần diện tích hiện hữu là 18.611,8 ha, phần diện tích mở rộng là 47.885,77 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước).

Ranh giới địa lý Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Tây giáp các xã Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Công Liêm huyện Nông Cống và Vườn Quốc gia Bến En, xã Phúc Đường huyện Như Thanh.

Phần diện tích đất liền và đảo bao gồm toàn bộ diện tích thuộc địa giới hành chính của huyện Tĩnh Gia: 33 xã và 01 thị trấn Tĩnh Gia (trong đó 12 xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn hiện hữu); 03 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính thuộc huyện Nông Cống; 03 xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

Phần diện tích mặt nước được giới hạn bởi các điểm GH1, GH2, GH3, GH4, GH5, GH6; tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) các điểm cụ thể như sau: GH1 (x=2165854.59; y=585638.74); GH2 (x=2165854.59; y=590613.41); GH3 (x=2155775.48; y=590613.41); GH4 (x=2148387.26; y=601323.11); GH5 (x=2133387.26; y=601323.11); GH6 (x=2133387.26; 7=584584.64).”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Nghi Sơn:

1. Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước.

2. Xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển năng động, một trọng điểm phát triển ở phía Nam của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời là cầu nối giữa vùng Bắc Bộ với Trung Bộ và Nam Bộ, tạo động lực mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách phát triển với vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và với cả nước.

3. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp hóa chất sau lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông, lâm, ngư nghiệp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu...

4. Tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

5. Từ nay đến năm 2025, hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, triển khai một số công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau năm 2025, phát triển đồng bộ về công nghiệp; dịch vụ; thương mại; tài chính; văn hóa - xã hội; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; gắn phát triển kinh tế xã hội với an ninh quốc phòng. Đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong các khu đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn cao; phát triển theo mô hình đô thị xanh và bền vững; phấn đấu trở thành một khu vực đô thị phát triển năng động và hiện đại.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưởng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER
------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No.18/2015/QD-TTg

Hanoi, June 12, 2015

 

DECISION

ON AMENDMENTS TO regulationS OF NGHI Son Economic Zone IN THANH HOA PROVINCE ISSUED TOGETHER WITH THE DECISION No.28/2010/QD-TTg DATED MARCH 03, 2010 BY THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree No.29/2008/ND-CP on industrial zones, export processing zones and economic zones, and the Decree No.164/2013/ND-CP dated November 12, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Decree No.29/2008/ND-CP;

At requests of the Minister of Development and Planning, the Prime Minister hereby issues this Decision amending and supplementing a number of articles of the regulations of Nghi Son Economic Zone, Thanh Hoa province issued together with the Decision No.28/2010/QD-TTg dated March 03, 2010 by the Prime Minister.

Article 1. The regulations of Nghi Son Economic Zone, Thanh Hoa province issued together with the Decision No.28/2010/QD-TTg dated March 03, 2010 by the Prime Minister shall be mended as follows:

1. Clause 2, Article 2 is amended as follows:

“2. Nghi Son Economic Zone covers the area of 106, 000 ha, including mainland and islands covering an area of 66,497.57 ha and the water surface covering an area of 39,502.43 ha (where: the existing area of 18,611.18 ha, the main land and island expanded area of 47,885.77 ha, water surface of 39,502.43 ha).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Adjacent to Quang Xuong district, Thanh Hoa province to the North;

- Adjacent to Quynh Luu district, Nghe An province to the South.

- Adjacent to China sea to the East.

- Adjacent to communes named Tuong Van, Tuong Linh, Tuong Son and Cong Liem of Nong Cong district, And Bach En National Park, Phuc Duong Communes of Nhu Thanh district.

The mainland and island covers the whole Tinh Gia district with 33 communes (including 12 communes located within the existing Nghi Son Economic Zone) and Tinh Gia town, and 03 communes of Nong Cong district named Yen My, Cong Binh and Cong Chinh; and 03 communes of Thanh Hoa province named Thanh Tan, Thanh Ky and Yen Lac.

The water surface boundary is defined by coordinates of GH1, GH2, GH3, GH4, GH5 and GH6 according to Vietnam-2000 Coordinate System. To be specific: GH1 (x=2165854.59; y=585638.74); GH2 (x=2165854.59; y=590613.41); GH3 (x=2155775.48; y=590613.41); GH4 (x=2148387.26; y=601323.11); GH5 (x=2133387.26; y=601323.11); GH6 (x=2133387.26; 7=584584.64).”

2. Article 3 is amended as follows:

“Article 3. Key objectives of Nghi Son Economic Zone:

1. To take full use of natural conditions, geographic, economic and political advantages in international and domestic trade; enhance the socio-economic development of Thanh Hoa province and the North Central Coast of Vietnam and to fill the gap of economic status between this area and other areas in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To develop Nghi Son Economic Zone into  an integrated industrial area which takes the advantages of deep-water ports and focuses on oil refining, petro chemical industry and fundamental industries  such as post-petrochemical industry, steel industry, mechanical industry, shipbuilding, electricity industry, building material, consumer goods production,  and agro-forestry- aquatic products processing . .

4. To create jobs, enhance the workers’ qualifications; and gradually establish high-qualified training institutions.

5. To attract foreign and domestic investment and construct key economic and social infrastructures in Nghi Son Economic Zone by 2025. To promote industries, services, commerce, finance, cultural—social sectors, ecological tourism and ensure national security and defense in 2025 afterwards. To modernize and synchronize the infrastructures in ecological urban complexes; to turn Nghi Son Economic Zone into an environmentally-friendly and dynamic high-class urban complexes. ”

Article 2. This Decision enters into forces from August 01, 2015.

Article 3. Ministers, heads of Ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and relevant entities shall be responsible for the implementation of this Decision. /.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2015/QĐ-TTg ngày 12/06/2015 sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 28/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.643

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.198.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!