Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2013 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1797/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2013 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề ngh của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 50/TTr-SCT ngày 10/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2013 tnh Bà Ra - Vũng Tàu kèm theo Quyết định này với tổng dự toán ngân sách là 13.130.593.131 đ (mười ba tỷ một trăm ba mươi triệu năm trăm năm chín mươi ba ngàn một trăm ba mươi mốt đồng).

Điều 2. Giao Sở Công Thương, SNông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2012 tnh Bà Rịa - Vũng Tàu do nguồn kinh phí Ngân sách tỉnh cấp, hỗ trợ nêu tại Điều 1; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm, đề xuất Ủy ban nhân dân Tnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các Chương trình.

Điều 3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc bố trí vốn ngân sách phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại năm 2013; rà soát, tính toán, thẩm định cụ thể mức kinh phí thực hiện đối với từng nội dung Chương trình Xúc tiến Thương mại năm 2013 tnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kinh phí kịp thời theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SKế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tnh Bà Ra - Vũng Tàu, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5 (đ th/h);
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát tri
n Nông thôn;
- Liên minh Hợp tác x
ã Việt Nam;
- TTr.TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Ch
tịch UBND tỉnh (b/c);
- VCCI V
ũng Tàu;
- Hiệp hội Du lịch;
- Hội Doanh nh
ân tr;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nh
và vừa;
- Hiệp hội Xuất khẩu;
- CLB doanh nghiệp Cựu chiến binh;
- Hội X
ây dựng;
- Hội nghề C
á Tnh;
- TT. Công báo tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Đài PT-TH T
nh;
- Lưu: VT-V
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Niên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2013 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


244
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87