Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2016 địa phương do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 177/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 02 năm 2016.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 19/02/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợp tác, đầu tư tại Kon Tum.

- Giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng nim tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần/kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Xác định rõ cơ cấu, quy mô chương trình xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, tìm kiếm bạn hàng để ký kết hợp đồng. Huy động tối đa các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh tham gia bằng các nguồn lực của tỉnh, của huyện, thành phố và của doanh nghiệp.

- Thu hút được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các tỉnh.

- Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Các chương trình xúc tiến thương mại phải đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao, tiết kiệm chi phí.

II. Nội dung Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2016: (có phụ lục kèm theo).

Nguồn vốn thực hiện: Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2016 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
177/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên chương trình

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Đa điểm

Ghi chú

I. Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

 

 

 

1

Hỗ trợ kinh phí tham gia Hội chợ 2016.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

năm 2016

Tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh trong nước

 

II. Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và đưa hàng Việt về nông thôn

1

Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện TuMơRông.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện TuMơRông

Tháng 4

Tháng 8

Tháng 10

Xã TuMơRông

Xã Măng Ri

Xã Đăk Na

 

2

Tổ chức Chương trình hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ngọc Hồi.

Tháng 3

Tháng 12

Xã Sa Loong

Xã Đăk Ang

 

3

Tổ chức Chương trình hàng Việt về nông thôn địa bàn huyện Sa Thầy.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Sa Thầy.

Tháng 3

Tháng 12

Xã Mô Rai.

Xã Ya Xier

 

4

Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện KonPlông.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Kon Plông.

Tháng 9

Tháng 9

Tháng 10

Xã Măng Bút

Xã Đăk Ring

Xã PÊ

 

5

Tổ chức chương trình hàng Việt về nông thôn tại huyện Kon Ry.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Kon Ry,

Tháng 10

Tháng 11

Xã Tân Lập

Xã Đăk Côi

 

6

Tổ chức chương trình hàng Việt về nông thôn tại huyện Đăk Tô.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Tô.

Tháng 10

Tháng 11

Xã Văn Lem

Xã Đăk Trâm

 

7

Tổ chức chương trình hàng Việt về nông thôn tại huyện Đăk Hà.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Hà

Tháng 10

Tháng 11

Xã Đăk Uy

Xã Đăk Pxi

 

8

Tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Đăk Glei.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Đăk Glei.

Tháng 10

Tháng 11

Xã Đăk Choong

Đăk Roong

 

9

Tổ chức chương trình hàng Việt về nông thôn tại huyện Ia H'Drai

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ia H'Drai.

Tháng 11

Ia Tơi

 

10

Tham gia Hội nghị kết nối giao thương trong nước

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các đơn vị liên quan.

Năm 2016

Các tỉnh, thành phố trong nước

 

11

Đóng tủ trưng bày quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các đơn vị liên quan.

Năm 2016

Khách sạn Đông Dương, Khách sạn Hoàng Vân, Khách sạn Hữu Nghị, Khách sạn Hoa Sim, Khách sạn BMC

 

12

Xúc tiến thương mại tiêu thụ hàng hóa của địa phương tại các Trung tâm thương mại, siêu thị lớn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

Các đơn vị liên quan.

Năm 2016

Trong và ngoài nước

 

III. Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới

1

Tổ chức phiên chợ bán hàng Việt đến huyện biên giới

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

UBND huyện Ngọc Hồi.

Quý 2

Thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2016 địa phương do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.240.143