Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 174/QĐ-UBND namư 2017 Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 174/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 9 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc"; Quyết định số 354/QĐ-BNN-QLCL ngày 04/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc”;

Tiếp theo Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và tình hình thực tiễn sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 339/TTr-SNN ngày 03/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo và nhiệm vụ đặt ra tại các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn, đảm bảo chất lượng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.

- Kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm được thiết lập nhằm tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn và đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ giống nòi, sức khoẻ của người tiêu dùng, từng bước nâng cao chất lượng của sản phẩm nông lâm thuỷ sản góp phần tăng giá trị sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh, đội ngũ quản lý đến người tiêu dùng về chuỗi thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, góp phần nhận diện, phân biệt sản phẩm được đảm bảo an toàn thực phẩm.

b) Mục tiêu cụ thể:

- 100% cán bộ cấp tỉnh, huyện được đào tạo tập huấn trang bị đầy đủ kiến thức để tổ chức triển khai xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

- 100% tổ chức cá nhân tham gia chuỗi được tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức về ATTP trong xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

- Duy trì, phát triển các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn hiện có (Chè Shan tuyết, cà phê, rau, củ quả).

- Xây dựng và triển khai mới từ 03 chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn trở lên; tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng. Cụ thể gồm các sản phẩm: dứa, gạo, mật ong và thủy sản;

- Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 10% sản lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản sản xuất tại địa phương được kiểm soát theo chuỗi sản phẩm;

- Đến năm 2020 có ít nhất 70% các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn sử dụng thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai kịp thời việc xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình tại những nơi có các doanh nghiệp các hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; tổ chức kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát huy vai trò của người sản xuất, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể chính trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền đào tạo nâng cao nhận thức năng lực về xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn cho tổ chức và cá nhân

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện quy trình kỹ thuật đảm bảo chất lượng ATTP cho các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thông qua nhiều hình thức, phù hợp đối với từng đối tượng.

- Hướng dẫn kiểm soát ATTP tại các công đoạn sản xuất trong chuỗi trên cơ sở đánh giá nguy cơ về ATTP. Tổ chức học tập kinh nghiệm xây dựng chuỗi tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh.

2. Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

a) Khảo sát đánh giá lựa chọn xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm

Tiến hành khảo sát đánh giá điều kiện và năng lực sản xuất của cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản vận chuyển đến kinh doanh trên địa bàn, ưu tiên lựa chọn cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm (gạo, rau, củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, sản phẩm thuỷ sản). Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình chuỗi theo các tiêu chí.

(Có phụ lục các tiêu chí kèm theo).

b) Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (VietGap, GMP, HACCP...) và chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

- Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các cơ sở tham gia mô hình chuỗi cải tạo, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Hướng dẫn tư vấn xây dựng chương trình quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện sản xuất của các cơ sở tham gia xây dựng mô hình chuỗi.

c) Đánh giá công nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP

- Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP; giám sát đánh giá chất lượng, ATTP sản phẩm thực phẩm từ các mô hình.

- Xác nhận sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn cho các tác nhân tham gia chuỗi; Cấp lô gô nhận diện sản phẩm được kiểm soát an toàn theo chuỗi cho các cơ sở được chứng nhận để người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm an toàn.

- Công nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, phối hợp đánh giá sự phù hợp với các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (VietGap, GMP, HACCP...).

d) Triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm từ mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

- Hỗ trợ thiết kế, in tem nhãn nhận diện; quảng bá tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại các sản phẩm đã được kiểm soát ATTP theo chuỗi.

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, đĩa hình, phóng sự, chuyên mục... giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn từ mô hình chuỗi.

đ) Tổng kết đánh giá mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn; phổ biến kinh nghiệm nhân rộng.

Đề xuất kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo.

3. Duy trì phát triển các chuỗi đã được xây dựng

- Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn vận động các tác nhân tham gia chuỗi duy trì sản xuất kinh doanh theo chuỗi sản phẩm nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu chất lượng sản phẩm.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý tiến tiến (VietGap, GMP, HACCP...).

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo chuỗi đã được xác nhận, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP.

- Hỗ trợ kết nối mở rộng phát triển các chuỗi tăng quy mô, sản lượng sản phẩm theo các vùng; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

- Tổng kết đánh gía thực hiện mô hình chuỗi.

III. NGUỒN KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước: Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn; kiểm tra xác nhận sản phẩm; chứng nhận đủ điều kiện đm bảo ATTP, giám sát chất lượng sản phẩm; kết nối quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm, bao bì, tem nhãn nhận diện sản phẩm, hỗ trợ vật tư nông nghiệp và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết (nếu có).

2. Kinh phí hỗ trợ từ các Chương trình, dự án.

3. Kinh phí huy động từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN.

Thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Hướng dẫn tổ chức chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản cho các cá nhân, tổ chức.

c) Lựa chọn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các mô hình chuỗi.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tuân thủ các quy định ATTP trong sản xuất sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản; thực hiện lấy mẫu giám sát nguy cơ, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi xảy ra các sự cố mất ATTP; xác nhận sản phẩm an toàn theo chuỗi.

c) Chủ trì tổng hợp khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ kịp thời.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND các huyện thị xã, thành phố, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Y tế

- Đẩy mạnh việc kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn;

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn thuộc lĩnh vực ngành quản lý;

- Khuyến khích, vận động, chỉ đạo các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn đảm bảo thực phẩm khi đưa vào sử dụng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên nhập nguồn thực phẩm đã được xác nhận an toàn.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Tổ chức rà soát về hiệu quả hoạt động của các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hướng dẫn, vận động, hỗ trợ các HTX tham gia vào các liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, thông tin về sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn theo chuỗi cung ứng.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP, tích cực tham gia và có trách nhiệm xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn theo chuỗi cung ứng.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các mô hình chuỗi liên kết có hiệu quả ngay trên địa bàn quản lý.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tổ chức sản xuất thực phẩm an toàn; liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm an toàn, kiểm tra giám sát việc sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn.

c) Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

8. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản

- Chấp hành tốt các quy định về ATTP trong quá trình sản xuất của cơ sở; tự nguyn tham gia trách nhiệm trong quá trình xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn.

- Chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phương tiện thiết bị cần thiết để đáp ứng các điều kiện về ATTP trong quá trình sản xuất kinh doanh; có trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát sản phẩm trong chuỗi để đảm bảo chất lượng, thương hiệu sản phẩm.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 174/QĐ-UBND namư 2017 Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản an toàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


521
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127