Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 17/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 12/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHƯƠNG ÁN THU PHÍ CHỢ THANH BÌNH PHƯỜNG THANH BÌNH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ nhất Về phương án mức thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương như sau:

1. Mức thu:

TT

Loại kiốt

Diện tích (m2)

Mức thu (đ/m2/tháng)

Cho thuê tháng; mỗi tháng nộp tiền 1 lần

Cho thuê 5 năm; 2,5 năm nộp tiền 1 lần

1

Các Kiốt giáp đường Trương Mỹ kéo dài (47 kiốt, từ số 65A đến 111A)

1.349,5

 

45.000

2

Các ki ốt giáp đường bao quanh chợ còn lại (72 ki ốt, từ số 1A đến 64A và từ 112A đến 119A)

1.408,2

 

36.000

3

Các ki ốt giáp đường trong chợ (55 kiốt, từ số 1B đến 55B)

984,9

 

27.000

4

Khu vực có mái che (khu C)

1.344

13.000

 

5

Khu vực ngoài trời (Khu D và Khu E)

2.304

5.000

 

 

Tổng cộng

7.390,6

 

 

(Chi tiết mức thu phí chợ Thanh Bình có phụ lục kèm theo)

Mức thu phí trên chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Điện, nước, vệ sinh môi trường ... người thuê phải chi trả trên cơ sở thực tế tiêu dùng.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ CHỢ THANH BÌNH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: 17 /QĐ - UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh)

Vị trí

Số hiệu ki ốt, gian hàng

Số lượng

Diện tích

(m2)

Mức thu

(đ/m2/tháng)

Vị trí 1

KHU A: CÁC KI ỐT MẶT ĐƯỜNG TRƯƠNG MỸ

Khu nhà chợ số 4:

- 65 A

- 66 A

- 67 A

- 68 A, 69 A, 70 A, 71 A, 72 A, 73 A, 74 A, 75 A, 76 A, 77 A, 78A, 79 A, 80 A, 81 A

Khu nhà chợ số 5:

- 82A

- 83A, 84 A, 85A, 86A, 87 A, 88 A, 89 A, 90 A, 91 A, 92 A.

- 93 A.

 Khu nhà chợ số 6:

- 94 A

- 95 A, 96 A, 97 A, 98 A, 99 A, 100 A, 101 A, 102 A, 103 A, 104 A, 105 A, 106 A, 107 A, 108 A, 109 A, 110 A.

- 111A.

47


17

01

01

01

14 x 28,5m2


12

01

10 x 28,5m2


01

18

01

16 x 28,5m201

1.349,5


478.5

31.5

27.5

20.5

399


361

43.5

285.0


32.5

510

27.5

456.026.5

45.000

 Vị trí 2

KHU A: CÁC KIÔT GIÁP ĐƯỜNG BAO QUANH CHỢ CÒN LẠI

72

1.408,2

36.000

Khu nhà chợ số 1:

- 1A

- 2 A,

- 3 A

- 4 A

- 5 A, 6 A

- 7 A

- 8 A, 9 A, 10 A, 11A, 12 A, 13A, 14 A, 15 A, 16 A, 17 A, 18A, 19A, 20 A, 21 A, 22 A.

- 23 A

23

01

01

01

01

02 x 28,5m2

01

16


01

427.5

19.0

18.5

18.0

17.5

57.0

18.5

279


19.5

 

Khu nhà chợ số 2:

- 24 A

- 25 A, 26 A, 27 A, 28 A , 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A

- 35 A

Khu nhà chỉ số 3:

- 36 A

- 37 A, 38 A, 39 A, 40 A, 41A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 51A,

- 52A,

- 53 A, 54A

- 55A, 56A, 57A, 58 A

12

01

10 x 17,3m2


01

29

01

15 x 17,3m2


01

2 x 27.5

4 X 17,3

219.5

24.0

173


22.5

520.9

18.0

259.5


18

55

69,2

 

 Khu nhà chợ số 4

- 59A, 60A, 61A, 62A,

- 63A, 64A.

06

04 x 17,3m2

02 x 16,0m2

101.2

69.2

32.0

 

Khu nhà chợ số 6:

- 112 A

- 113 A

- 114 A

- 115 A

- 116 A

- 117 A

- 118 A

- 119 A

8

01

01

01

01

01

01

01

01

240.3

48.0

44.0

43.5

22.0

21.5

21.0

20.5

19.8

 

Vị trí 3

KHU B: CÁC KI ỐT GIÁP ĐƯỜNG PHÍA TRONG CHỢ.

55

984.9

27.000

Khu nhà chợ số 1:

- 1B, 2 B, 3 B

- 4 B, 5 B, 6 B, 7 B, 8 B, 9 B, 10 B, 11 B, 12 B,  13B, 14 B, 15 B, 16 B

- 17 B

17

03 x 19,5m2

13 x 17,3m2


01

302.4

58,5

224,9


19.0

 

Khu nhà chợ số 2:

- 18 B

- 19 B, 20 B, 21 B, 22 B, 23 B, 24 B, 25 B, 26 B, 27 B, 28 B

- 29 B.

12

01

10 x 17,3m2


01

218.5

23.5

173.0


22.0

 

 Khu nhà chợ số 3:

- 30 B

- 31 B, 32 B, 33 B, 34 B, 35 B, 36 B, 37 B, 38 B, 39 B, 40 B, 41 B, 42 B, 43 B, 44 B, 45 B, 46 B

17

01

16 x 17,3m2

294.8

18.0

276.8

 

Khu nhà chợ số 4:

- 47 B, 48 B, 49 B, 50B

04

04 x 17,3m2

69.2

69.2

 

Khu nhà chợ số 6:

- 51B, 52 B, 53 B, 54 B, 55 B

05

05 x 20,0m2

100

100

 

Vị trí 4

 

KHU C: KHU CHỢ CÓ MÁI CHE

64 x21m2

1.344

13.000

Vị trí 5

KHU D VÀ KHU E: KHU CHỢ SÂN BÊ TÔNG (CHỢ DÂN SINH NGOÀI TRỜI)

256 x 9m2

2.304

5.000

 

TỔNG CỘNG

494

7.390,6

 

(Chi tiết vị trí, diện tích các gian hàng theo bản vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chợ Thanh Bình đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt ngày 07/4/2011).

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2011/QĐ-UBND về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.471
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129