Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1677/QĐ-BKHCN năm 2011 phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 682/QĐ-TTg về Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1677/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 10/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011-2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy định về việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ";

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015".

Điều 2. Kinh phí thực hiện kế hoạch lấy từ kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm của Đề án cấp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 682/QĐ-TTG NGÀY 10/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC THI HIỆP ĐỊNH TBT GIAI ĐOẠN 2011-2015 (ĐỀ ÁN TBT GIAI ĐOẠN 2011-2015)
(Kèm theo Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Nội dung công việc

Kết quả

Đơn vị chủ trì

Tiến độ

1. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn

1.1

Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án TBT giai đoạn 2011-2015.

Dự thảo trình Bộ KH&CN ban hành

Tổng cục TĐC

trước 31/8/2011

1.2

Thông tư hướng dẫn nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án TBT giai đoạn 2011-2015.

Dự thảo trình Bộ KH&CN ban hành

Tổng cục TĐC

trước 31/8/2011

1.3

Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011.

Dự thảo Công văn của Bộ gửi các Bộ, ngành và địa phương, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương

Tổng cục TĐC

Trước 20/6/2011

2. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến

2.1

Hội nghị phổ biến triển khai Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 (kết hợp với tổng kết Đề án giai đoạn 2005-2010)

Hội nghị

Tổng cục TĐC

Dự kiến sau khi Bộ KHCN ban hành các Thông tư hướng dẫn, nói ở mục 1

2.2

Viết bài giới thiệu nội dung Đề án và các hoạt động có liên quan

Đăng bài trên Tạp chí Hoạt động khoa học và các báo khác

Tổng cục TĐC và đơn vị của Bộ có liên quan

Trong quá trình triển khai Kế hoạch

3. Thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 của Đề án

3.1

Xây dựng Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015.

Dự thảo Quyết định trình Bộ xem xét ban hành

Tổng cục TĐC

Trước 31/7/2011

3.2

Hoạt động Ban liên ngành

- Các cuộc họp định kỳ

- Tham dự các cuộc họp của Ủy ban TBT

Báo cáo hoạt động và báo cáo tham dự, đàm phán

Tổng cục TĐC

6 tháng cuối năm 2011

3.3

Hoạt động Mạng lưới TBT

Tập huấn cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Tài liệu tập huấn

Tổng cục TĐC

6 tháng cuối năm 2011

3.4

Hoạt động Văn phòng TBT Việt Nam

- Duy trì Bản tin điện tử

- Cập nhật các CSDL

Bản tin và CSDL trên TBT Portal

Tổng cục TĐC

6 tháng cuối năm 2011

3.5

Đàm phán TBT trong FTAs (TPP, Chi lê, Liên minh hải quan, EU) và WTO/NAMA/NTBs

Tài liệu dịch

Báo cáo tham vấn

Tài liệu nghiên cứu và phương án đàm phán

Tổng cục TĐC

6 tháng cuối năm 2011

4. Xây dựng kế hoạch 2012-2015 triển khai Đề án

4.1

Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí của Tổng cục thực hiện Đề án cho các năm 2012-2015

Trình Bộ xem xét

Tổng cục TĐC

Trước 31/7 hàng năm

4.2

Phối hợp với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành khác và địa phương triển khai chương trình, kế hoạch và dự án đề ra

Báo cáo Bộ kết quả triển khai

Tổng cục TĐC

Định kỳ hàng năm (trước 31/1 năm sau) và đột xuất, khi cần thiết

5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Đề án

5.1

Báo cáo hàng năm thực hiện Đề án

Báo cáo của Bộ gửi Thủ tướng

Tổng cục TĐC

Hàng năm, (trước 31/1 năm sau)

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1677/QĐ-BKHCN năm 2011 phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 682/QĐ-TTg về Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011- 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85