Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1672/1998/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 1672/1998/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 24/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1672/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1672/1998/QĐ/BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 8, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ các khung thuế suất thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị quyết số 537a/NQ-HĐNN8 ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngày 09/03/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;
Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4394/VPCP-KTQĐ ngày 29/10/1998 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu đối với thuốc kháng sinh Amoxicillin và Ampicillin dạng nguyên liệu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi và thay thế mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng cụ thể quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1195/1998/QĐ/BTC ngày 12/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành thuế suất thuế nhập khẩu mới như sau:

- Mã số 2941.90.30: Ampicilline và các chất dẫn xuất của chúng, thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

- Mã số 3003.20.10: Chứa Amoxicilline, thuế suất thuế nhập khẩu 7% (bẩy phần trăm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01/12/1998.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 1672/1998/QD-BTC

Hanoi, November 24, 1998

 

DECISION

AMENDING IMPORT TAX RATES OF A NUMBER OF COMMODITY ITEMS IN THE IMPORT TARIFF

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Article 8 of the Law on Export Tax and Import Tax adopted on December 26, 1991 by the National Assembly;
Pursuant to the import tax rate brackets issued together with Resolution No.537a/NQ-HDNN8 of February 22, 1992 of the State Council, which was amended and supplemented by Resolution No.31-NQ/UBTVQH9 of March 9, 1993, Resolution No.174-NQ/UBTVQH9 of March 26, 1994, Resolution No.290-NQ/UBTVQH9 of September 7, 1995, Resolution No.293-NQ/UBTVQH9 of November 8, 1995 and Resolution No.416-NQ/UBTVQH9 of August 5, 1997, of the IXth National Assembly
s Standing Committee;
Pursuant to the competence defined in Article 3 of Decision No.280/TTg of May 28, 1994 of the Prime Minister promulgating the Export Tariff and Import Tariff together with Decree No.54-CP;
Proceeding from the Prime Minister’s directing opinions in Official Dispatch No.4394/VPCP-KTQD of October 29, 1998 of the Government Office regarding the readjustment of import tax rates applicable to Amoxicilline and Ampicilline antibioties in form of raw materials;

DECIDES:

Article 1.- To amend and replace the import tax rates of specific commodity items in the list of the amendments and supplements to the Import Tariff issued together with Decision No.1195/1998/QD-BTC of September 12, 1998 of the Minister of Finance into the following new import tax rates:

- Sub-heading 2941.90.30: Ampicilline and derivatives thereof, applicable import tax rate: 0% (zero per cent).

- Sub-heading 3003.20.10: Containing Amoxicilline, applicable import tax rate: 7% (seven per cent).

Article 2.- This Decision takes effect and applies to all import goods declarations registered with the customs authorities as from December 1st, 1998.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1672/1998/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.053

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144