Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1648/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo về giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1648/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO NHÂN DÂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cmôi trường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban.

2. Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban.

3. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính.

6. Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

7. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế.

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương.

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp.

11. Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

12. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

13. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

14. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

15. Đại diện lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

18. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các bộ, cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này gửi danh sách đại diện lãnh đạo bộ, cơ quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường (giải pháp ổn định đời sống).

2. Nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo

- Chủ động đề xuất về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, thực hiện các giải pháp ổn định đời sống.

- Căn cứ chức năng, thẩm quyền của mình, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ổn định đời sống được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp ổn định đời sống theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trưng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

Điều 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thống kê, bồi thường thiệt hại, hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Thành phần Tổ công tác gm đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ trưởng, đại diện một số bộ, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điu 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng B
ình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KGVX, NC, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1648/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo về giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


974

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17