Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1635/QĐ-BTM năm 2006 về việc giảm giá bán xăng do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1635/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1635/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM GIÁ BÁN XĂNG

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;
Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 117/TB-VPCP ngày 09/8/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc điều hành giá xăng, dầu những tháng cuối năm 2006;
Căn cứ tình hình giá xăng, dầu thị trường thế giới trong thời gian gần đây có chiều hướng giảm; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối giảm 500 đồng/lít (năm trăm đ/lít) đối với mỗi chủng loại xăng so với giá quy định tại Quyết định số 1456/QĐ-BTM ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc giảm giá bán xăng; mức giá bán lẻ mới (đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế, quy định thống nhất trong cả nước đối với của từng chủng loại xăng, cụ thể như sau:

- Xăng không chì RON 92: 10 500 đồng/lít,

- Xăng không chì RON 90: 10 300 đồng/lít,

- Xăng không chì RON 83: 10 100 đồng/lít,

- Giá các chủng loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định mức giảm trên cơ sở căn cứ vào giá bán thực tế của các chủng loại xăng chuẩn trên thị trường và chênh lệch chất lượng so với với các chủng loại xăng nêu trên.

- Đối với địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng, dầu quy định tại Quyết định số 674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004 của Bộ Thương mại, được phép cộng tối đa không quá 2% so với giá bán trên.

Điều 2: Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng, cửa hàng đại lý bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3: Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu đầu mối, các đơn vị sản xuất kinh doanh và Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù các chủng loại xăng giá bán được giảm 500 đồng/lít, nhưng vẫn phải triệt để thực hành tiết kiệm theo quy định. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trên cơ sở căn cứ mức giảm giá xăng trên, có trách nhiệm xem xét hạ giá thành sản phẩm có nhiên liệu đầu vào là xăng, giảm giá dịch vụ vận chuyển …, cho phù hợp.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối: kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định hiện hành trước khi điều chỉnh giảm giá bán xăng, không để xảy ra tiêu cực, bảo đảm hoạt động kinh doanh bình thường. Phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm giá bán xăng của các doanh nghiệp thành viên và hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

3. Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố, phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giá bán xăng tại địa phương mình, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo về cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ 21 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2006. Các quy định về giá bán xăng trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
  Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VP TW Đảng và Ban Kinh tế TW, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tài chính: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
  các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ;
- UBND, Sở Thương mại, Sở Tài chính các tỉnh,
  thành phố thuộc TW (để kiểm tra việc thực hiện);
- Đài Truyền hình TW và các Báo đài TW;
- Các doanh nghiệp NK xăng dầu đầu mối;
- Cục QLTT (để chỉ đạo các Chi cục QLTT);
- Lưu VT, CSTTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1635/QD-BTM

Hanoi, October 06, 2006

 

DECISION

RE: REDUCING SELLING PRICES OF GASOLINE

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government detailing functions, tasks, powers and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decision 187/2003/QD-TTg dated September 15, 2003 by the Prime Minister of promulgation of the Regulations on trading of fuels;
Pursuant to determination of the Prime Minister on administration of selling prices of fuels in the final months of 2006 in Announcement 117/TB-VPCP dated August 9, 2006;
Pursuant to the recent situation of oil prices in the world market and upon on agreement with the Ministry of Finance,

HEREBY DECIDES:

Article 1. To require major business entities importing gasoline to reduce selling prices of gasoline by VND500 per litre from those said in Decision 1456/QD-BTM dated December 12, 2006 by the Minister of Trade on reduction of selling prices of gasoline; the new retail prices (including VAT) for gasoline at actual temperature are as the following:

- Lead-free RON-92: VND10,500 per litre

- Lead-free RON-90: VND10,300 per litre

- Lead-free RON-83: VND10,100 per litre
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1635/QĐ-BTM năm 2006 về việc giảm giá bán xăng do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.380

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230