Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1620/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1620/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀM PHÁN GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Nhằm tổng kết toàn diện quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban biên tập Báo cáo tổng kết công tác đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do ông Vũ Khoan, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban và ông Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Phó Ban.

Các thành viên Ban biên tập có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Hệ thống hoá tiến trình đàm phán, biên tập báo cáo và kỷ yếu đàm phán gia nhập WTO, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đàm phán thương mại quốc tế nói chung và gia nhập WTO nói riêng, những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn bị và tiến hành các cuộc đàm phán; kiến nghị phương án quản lý nhà nước về công tác đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế.

2. Biên tập các tài liệu tham khảo và nghiên cứu về đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế.

3. Được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, Ban biên tập sử dụng các tài liệu liên quan đến công tác chuẩn bị, chỉ đạo điều hành của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ, cơ quan liên quan, Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; đồng thời sử dụng các tư liệu của nước ngoài liên quan đến quá trình đàm phán.

Điều 3. Giúp việc Ban biên tập là Tổ thư ký đặt tại Bộ Thương mại. Tổ thư ký do Bộ trưởng Bộ Thương mại tổ chức, có nhiệm vụ giúp Trưởng và Phó Ban biên tập chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ghi tại Điều 2 của Quyết định này, phối hợp công tác giữa các thành viên Ban biên tập và tổ chức các cuộc họp của Ban biên tập.

Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban biên tập do ngân sách nhà nước cấp thông qua Bộ Thương mại. Chế độ chi tiêu thực hiện theo quy định hiện hành. Ban biên tập sẽ giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ ghi tại Điều 2.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cá nhân có tên ở Điều 1 và danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban:
 Đối ngoại Trung ương, Kinh tế Trung ương,
 Tư tưởng - Văn hoá Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban: Đối ngoại, Kinh tế và Ngân sách,
 Pháp luật của Quốc hội;
­- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website Chính phủ, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, QHQT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÀM PHÁN GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Lương Văn Tự

2. Ông Nguyễn Quốc Huy

3. Ông Cao Sỹ Kiêm

4. Ông Lê Quốc Bảo

5. Bà Nguyễn Thị Bích

6. Ông Trần Hữu Bưu

7. Ông Phạm Đình Chướng

8. Ông Phạm Mạnh Dũng

9. Ông Trương Triều Dương

10. Ông Đào Huy Giám

11. Ông Hoàng Phước Hiệp

12. Ông Cao Quốc Hưng

13. Ông Nguyễn Thanh Hưng

14. Ông Bùi Nguyên Hùng

15. Ông Trần Hào Hùng

16. Ông Trần Quốc Khánh

17. Ông Phạm Bảo Lâm

18. Ông Nguyễn Văn Long

19. Ông Đặng Ngọc Minh

20. Bà Phạm Thị Phượng

21. Ông Nguyễn Văn Phúc

22. Ông Nguyễn Sơn

23. Ông Phạm Thanh Sơn

24. Bà Phạm Thị Tước

25. Ông Hà Huy Tuấn

26. Ông Lương Hoàng Thái

27. Ông Phan Chí Thành

28. Ông Phan Tâm

29. Ông Vũ Hải Triều

30. Ông Nguyễn Viết Vinh

31. Ông Ngô Quang Xuân

Thứ trưởng Bộ Thương mại.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Văn phòng TBT, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao.

Phái đoàn tại Giơ-ne-vơ.

Vụ Luật pháp quốc tế, Bộ Tư pháp.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công nghiệp.

Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại.

Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá - Thông tin.

Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Chính sách đa biên, Bộ Thương mại.

Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước.

Văn phòng Ủy ban quốc gia về HTKTQT.

Phái đoàn tại Giơ-ne-vơ.

Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải.

Vụ Kinh tế ngân sách, Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Ủy ban quốc gia về HTKTQT

Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng

Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.

Vụ Chính sách đa biên, Bộ Thương mại.

Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện tại Giơ-ne-vơ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 13/12/2006 về việc Thành lập Ban biên tập Báo cáo tổng kết công tác đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.447

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!