Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1559/QĐ-BCT năm 2013 công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 1559/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1559/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO SẢN PHẨM MÀN HÌNH MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CÓ BIẾN TẦN VÀ MÁY THU HÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng;

Căn cứ Quyết định số 3563/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số 3495/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí không ống gió và máy thu hình;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí gia dụng có biến tần và máy thu hình.

Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của các sản phẩm được quy định tại phụ lục của Quyết định này.

Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và cấp chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHO MÀN HÌNH MÁY TÍNH, MÁY IN, MÁY PHOTOCOPY, MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIA DỤNG CÓ BIẾN TẦN VÀ MÁY THU HÌNH SỬ DỤNG TRONG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1559/QĐ-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2013)

TT.

Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng

Loại nhãn năng lượng

1

TCVN 9508 : 2012 Màn hình máy tính hiệu suất năng lượng

Xác nhận

2

TCVN 9509 : 2012 Máy in - Hiệu suất năng lượng

Xác nhận

3

TCVN 9510 : 2012 Máy Photocopy - Hiệu suất năng lượng

Xác nhận

4

TCVN 9536 : 2012 Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng

So sánh

5

TCVN 7830 : 2012 Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng (*)

So sánh

Ghi chú:

(*) Hiệu suất năng lượng cho máy điều hòa biến tần sử dụng hệ số hiệu suất năng lượng theo CSPF. Thời hạn áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 1559/QD-BCT

Hanoi, March 14, 2013

 

DECISION

ON ANNOUNCEMENT ON THE ENERGY LABELING FOR COMPUTER MONITORS, PRINTERS, PHOTOCOPIERS, AIR CONDITIONERS WITH FREQUENCY CONVERTER AND TELEVISION RECEIVERS

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Law on economical and efficient energy use dated June 28, 2011;

Pursuant to the Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the the Prime Minister’s Decision No. 51/2011/QD-TTg dated September 12, 2012 providing the list of devices and equipment subject to energy labeling and application of the minimum energy efficiency, and the implementation roadmap; the Prime Minister’s Decision No. 03/2013/QD-TTg dated January 14, 2013 on amending and supplementing a number of articles of the the Prime Minister’s Decision No. 51/2011/QD-TTg dated September 12, 2012;

Pursuant to the Circular No. 07/2012/TT-BCT dated April 04, 2012 of the Ministry of Industry and Trade defining the energy labeling for means and equipment using energy;

Pursuant to the Decision No. 3563/QD-BKHCN dated December 27, 2012 and the Decision No. 3495/QD-BKHCN dated December 21, 2012 of the Ministry of Science and Technology on announcing the national standard on energy efficiency for computer monitors, printers, photocopiers, air conditioners without ducting and television receivers;

At the proposal of General Director of General Department of Energy,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1559/QĐ-BCT năm 2013 công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243