Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1540/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009 của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1540/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1540/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2009 CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
Căn cứ Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; công văn 959/LĐTBXH-KHTC ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo dự toán kinh phí Chương trình 05, 06 năm 2009;
Xét tờ trình số 04 ngày 10/11/2009 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009 để phục vụ công tác của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy tính và thiết bị nội thất văn phòng.

2. Giá trị tối đa theo kế hoạch của gói thầu: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao theo Quyết định số 25/QĐ-LĐTBXH ngày 07/1/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, công văn 959/LĐTBXH-KHTC ngày 30/3/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 11/2009.

7. Hình thức hợp đồng: trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 11, 12/2009.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức thực hiện:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định để xác định danh mục tài sản và yêu cầu về kỹ thuật đối với tài sản cần mua sắm; thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu trước khi tổ chức chào hàng để làm căn cứ đánh giá lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng, tổ chức chào hàng, phê duyệt kết quả chào hàng và tổ chức thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo Bộ kết quả thực hiện mua sắm, đấu thầu tài sản theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1540/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009 của Cục phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.961
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33