Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 1539/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THANH TRA TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 116/TTr-SGTVT, ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 11/KHPH/SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYT ngày 17/9/2013 của Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế (kèm theo Kế hoạch số 11/KHPH/SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYT ngày 17/9/2013).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

SỞ GTVT - CÔNG AN TỈNH
SỞ LĐTBXH - SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/KHPH/SGTVT-CAT-SLĐTBXH-SYT

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THANH TRA TOÀN DIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND, ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Sau khi trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại hạn chế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng ô tô trong thời gian vừa qua; Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thống nhất xây dựng Kế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nâng cao vị trí, vai trò công tác quản lý Nhà nước của các ngành trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô cho các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

- Phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, cương quyết đình chỉ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải không đủ điều kiện, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động vận tải bằng ô tô, góp phần đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THANH TRA:

1. Đối tượng thanh tra:

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe công - ten - nơ (nếu có) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô.

2. Nội dung thanh tra:

- Các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 91/2010/NĐ-CP gồm các nội dung:

+ Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh;

+ Công tác quản lý phương tiện và gắn thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện theo quy định (nếu có quy định bắt buộc phải gắn thiết bị hành trình);

+ Công tác quản lý tuyển chọn, hợp đồng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe;

+ Văn bằng chứng chỉ người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Diện tích nơi đỗ xe của đơn vị vận tải;

+ Bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông và công tác theo dõi an toàn giao thông;

+ Ngoài ra kiểm tra việc chấp hành một số quy định riêng áp dụng cho từng loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Chủ trì phối hợp với ngành công an, lao động - thương binh và xã hội, y tế tỉnh, tiến hành thanh tra toàn diện đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng và xe du lịch và vận tải hàng hoá bằng công - ten - nơ.

- Có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của từng loại hình vận tải, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra cho UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Cử lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; kiểm tra phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, kiểm tra xử lý thông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe; hoạt động của bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông.

- Kiểm tra phương tiện của doanh nghiệp đang hoạt động tại bến xe và lưu thông trên đường.

- Hỗ trợ cho các thành viên trong đoàn thanh tra trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Kiểm tra hợp đồng lao động của đơn vị vận tải với người lái xe, nhân viên lái xe và người lao động làm việc cho đơn vị kinh doanh vận tải.

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc, khám sức khoẻ định kỳ mà đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đối với người lao động;

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đoàn thanh tra, để tổng hợp báo cáo.

4. Sở Y tế:

- Kiểm tra sức khoẻ đối với lái xe khi phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng chất ma tuý, hoặc nghi vấn lái xe không đủ sức khoẻ để lái xe ô tô theo quy định.

- Xác minh làm rõ những nội dung có liên quan đến công tác khám sức khoẻ cho lái xe, nhân viên làm việc;

- Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về chứng nhận sức khoẻ.

- Báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đoàn thanh tra, để tổng hợp báo cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo các sở liên quan có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phòng Công thương (Quản lý Đô thị) của các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện kế hoạch.

3.Thời gian thanh tra: Dự kiến 30 ngày kể từ ngày kế hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (có lịch kiểm tra cụ thể kèm theo).

4. Phương tiện: Sử dụng xe ô tô của Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

5. Kinh phí thực hiện: Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho sử dụng từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các bên liên quan nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này, kết quả thực hiện sẽ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải theo quy định./.

 

CÔNG AN TỈNH
Phan Vĩnh Lạc

SỞ GTVT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Liệt

 

SỞ LĐTB&XH
GIÁM ĐỐC
Lê Quang Đạo

SỞ Y TẾ
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCMai Thanh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192