Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1455/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành: 29/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1455/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14/NQ-CP NGÀY 08/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 23/11/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch đầu tư (để ph/h);
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Văn

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14/NQ-CP NGÀY 08/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 23/11/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1455/QĐ-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Ngày 08/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động với những nội dung chủ yếu:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Nghị quyết số 14/NQ-CP để phân công tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; đảm bảo việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

3. Các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đối với các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống đô thị thông minh, hiện đại.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

2. Về theo dõi các chỉ tiêu được phân công

2.1. Chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa của Vùng

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

2.2. Chỉ tiêu Tỷ lệ dân số đô thị đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung

- Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên, liên tục.

3. Tổ chức lập, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Phát triển đô thị.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2023-2024

4. Xây dựng, hoàn thành các cơ chế chính sách có lồng ghép đặc thù của vùng để thúc đẩy sự phát triển của các đô thị của vùng

4.1. Xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trình Quốc hội phê duyệt

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4.2. Xây dựng đề xuất và dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị trình Quốc hội phê duyệt

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4.3. Xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

- Đơn vị chủ trì: Cục Nhà và Thị trường bất động sản.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Phát triển đô thị, Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5. Tham gia, phối hợp công tác điều phối vùng, thúc đẩy liên kết vùng

5.1. Đầu mối chuyên môn giúp lãnh đạo Bộ trong hoạt động Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục, theo kế hoạch được duyệt

5.2. Theo dõi việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo không gian phát triển vùng cân bằng, bền vững, kết nối hiệu quả các hành lang, vành đai kinh tế, các cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục, theo kế hoạch được duyệt

6. Đôn đốc các địa phương thực hiện và phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP

6.1. Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc (quy hoạch - kiến trúc) của các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng theo quy định pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.2. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch chung xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (đối với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng thuộc phạm vi quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội);

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.3. Phối hợp các Bộ ngành, địa phương trong vùng trong công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc, tiếp tục phối hợp xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách về di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, bệnh viện cần di dời ra khỏi trung tâm Thủ đô Hà Nội theo quy hoạch, kế hoạch.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.4. Theo dõi, hướng dẫn quy hoạch đô thị theo phương thức TOD.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra quá trình và tình hình phát triển hệ thống đô thị cả vùng; theo dõi, báo cáo chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa của vùng;

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.6. Theo dõi, đôn đốc thực hiện phát triển đô thị đảm bảo vai trò hạt nhân động lực, cực tăng trưởng, trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng và vai trò hỗ trợ đã được xác định trong quy hoạch vùng của các đô thị trong vùng.

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.7. Theo dõi, đôn đốc thúc đẩy hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu y tế, giáo dục, đào tạo đạt mức bình quân của đô thị thuộc 4 nước dẫn đầu ASEAN, đô thị thông minh (Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải Phòng...).

- Đơn vị chủ trì: Cục Phát triển đô thị

- Đơn vị phối hợp: Cục Hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.8. Theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng xây dựng định hướng phát triển về hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.9. Theo dõi, hướng dẫn các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật cho 02 cực tăng trưởng của Vùng (Hà Nội, Hải Phòng) và các trung tâm vùng, trung tâm tiểu vùng nhằm huy động, phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng (công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống giao thông đô thị,...) đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và bền vững, chủ động ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu;

- Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.10. Theo dõi, phối hợp với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng rà soát các công trình cấp nước, hướng dẫn kiểm soát, thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước từ nguồn nước, nhà máy nước, hệ thống truyền tải và phương án dự phòng rủi ro cấp nước;

- Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.11. Theo dõi hoàn thành tuyến Metro tại Thủ đô Hà Nội; tuyến đường sắt đô thị kết nối Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc; đường bộ cao tốc hướng tâm và các hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội; tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đạt tiêu chuẩn; tuyến đường sắt liên vận đạt tiêu chuẩn quốc tế; tuyến đường sắt cao tốc tốc độ cao Bắc Nam (xây dựng đoạn Hà Nội - Vinh), tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tuyến vành đai phía đông Hà Nội (đoạn Ngọc Hồi- Thạch Lỗi); các tuyến đường thủy, cảng quốc tế...

- Đơn vị chủ trì: Cục Hạ tầng kỹ thuật

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.12. Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đảm bảo an sinh nhà ở cho dân cư khu vực đô thị và nông thôn các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt cơ chế thúc đẩy sự phát triển của nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các địa phương có công nghiệp phát triển nhanh, thu hút nhiều lao động;

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.13. Đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn thực hiện cơ chế cải tạo, chỉnh trang chung cư hết niên hạn sử dụng, chung cư xuống cấp, mất an toàn đặc biệt ở các đô thị lớn.

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.14. Theo dõi, hướng dẫn sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Vật liệu xây dựng

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

6.15. Theo dõi, hướng dẫn, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý phát huy giá trị bản sắc văn hóa trong kiến trúc truyền thống khu vực đô thị, nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Đơn vị chủ trì: Viện Kiến trúc quốc gia

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên liên tục

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ Xây dựng

1.1. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình hành động trong các lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động.

1.2. Kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị; trường hợp cần giải quyết các vấn đề khó hoặc có liên quan đến lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, giải quyết hoặc báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2.1. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

2.2. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì phải chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả; hàng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

2.3. Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia với đơn vị chủ trì trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2.4. Cục Phát triển đô thị làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động đã đề ra, báo cáo Bộ trưởng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1455/QĐ-BXD ngày 29/12/2023 Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 14/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


330

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!