Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 14/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế tỉnh có kế hoạch triển khai hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát Quy chế này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban Đảng và Đoàn thể tỉnh;
- CT & các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

ĐẤU THẦU QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các chợ áp dụng đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ là các chợ (hạng 1, 2, 3) ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và được đầu tư xây dựng có nguồn gốc từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Quy chế này không áp dụng đối với các chợ tự phát, chợ tạm, chợ không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; các chợ do doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Nhà thầu tham gia đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ theo Quy chế này bao gồm các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng quản lý, khai thác và kinh doanh chợ (sau đây gọi chung là Nhà thầu).

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chương 2.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU

Điều 3. Hội đồng xét chọn thầu

1. Hội đồng xét chọn thầu do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch Hội đồng.

b) Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Phó Chủ tịch Hội đồng.

c) Trưởng phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng: Ủy viên.

d) Trưởng phòng Quản lý đô thị (thị xã và thành phố): Ủy viên.

đ) Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên.

e) Trưởng phòng Tư pháp: Ủy viên.

f) Chi cục trưởng Chi cục thuế: Ủy viên.

g) Giám đốc Kho bạc Nhà nước: Ủy viên.

h) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ đấu thầu: Ủy viên.

2. Hội đồng xét chọn thầu thành lập tổ chuyên viên để giúp việc cho Hội đồng xét chọn thầu, kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn thầu được sử dụng từ nguồn kinh phí tổ chức đấu thầu. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét chọn thầu

1. Thông báo việc đấu thầu.

2. Hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ, thu phí dự thầu và tiền đặt trước bảo đảm dự thầu của Nhà thầu.

3. Cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến chợ đấu thầu cho Nhà thầu.

4. Tổ chức mời thầu, mở thầu và báo cáo kết quả đấu thầu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

5. Trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định công nhận kết quả trúng thầu và sau đó ra thông báo công nhận Nhà thầu trúng thầu.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn thầu

Hội đồng xét chọn thầu làm việc theo nguyên tắc tập thể biểu quyết theo đa số, trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì Chủ tịch Hội đồng xét chọn thầu quyết định kết quả xét thầu. Các cuộc họp mở thầu, xét Nhà thầu trúng thầu phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng xét chọn thầu tham dự, trong đó Chủ tịch Hội đồng xét chọn thầu chủ trì cuộc họp.

Chương 3.

PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU,THỜI HẠN GIAO THẦU, PHÍ DỰ THẦU VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC DỰ THẦU

Điều 6. Phương thức đấu thầu

1. Việc đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đấu thầu.

2. Phiên đấu thầu được tiến hành khi có từ 02 Nhà thầu trở lên đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong trường hợp chỉ có 01 Nhà thầu tham gia đấu thầu thì xem như cuộc đấu thầu không thành, Hội đồng xét chọn thầu tiếp tục thông báo mời thầu lần hai. Khi thời hạn gọi thầu đã hết mà không có thêm Nhà thầu tham gia, Hội đồng xét chọn thầu xem xét cụ thể, nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực quản lý, khai thác và kinh doanh chợ và đạt giá dự thầu theo quy định, Hội đồng xét chọn thầu trình xin chủ trương UBND tỉnh.

Điều 7. Thời hạn giao thầu

Thời hạn giao thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ được quy định 10 đến 20 năm, do Hội đồng xét chọn thầu trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng hạng chợ và được xác định trong hợp đồng giao nhận thầu chợ.

Điều 8. Phí, tiền đặt trước để tham gia dự thầu

1. Phí tham gia dự thầu: thực hiện theo khoản 2, Điều 3 của Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UB ngày 23 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh.

2. Mức thu tiền đặt trước xác định trên cơ sở giá trị gói thầu, cụ thể:

a) Giá trị gói thầu từ 10 tỷ đồng trở xuống: 3%.

b) Giá trị gói thầu trên 10 tỷ đến 30 tỷ đồng: 2,5%.

c) Giá trị gói thầu trên 30 tỷ đến 60 tỷ đồng: 2%.

d) Giá trị gói thầu trên 60 tỷ đến 100 tỷ đồng: 1,5%.

đ) Giá trị gói thầu trên 100 tỷ đồng: 1%.

Nhà thầu dự thầu phải nộp phí đấu thầu và tiền đặt trước bảo đảm dự thầu chậm nhất là 03 ngày trước ngày mở thầu. Nếu không nộp phí đấu thầu và tiền đặt trước bảo đảm dự thầu theo quy định thì không được dự đấu thầu.

Số tiền đặt trước sẽ được trả lại cho Nhà thầu không trúng thầu sau 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu. Đối với Nhà thầu trúng thầu thì số tiền đặt trước sẽ được đưa vào khoản ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Chương 4.

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Điều 9. Hồ sơ dự thầu

1. Đơn dự thầu theo mẫu quy định và do người đại diện hợp pháp của đối tượng dự thầu ký tên.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nhà thầu.

3. Phương án về tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh chợ.

4. Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa chợ.

5. Giá dự thầu (kèm thuyết minh).

Danh sách những đối tượng dự thầu sẽ niêm yết tại Ban quản lý chợ, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ đấu thầu và tại Hội đồng xét chọn thầu chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở thầu. Đồng thời việc mời đấu thầu phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày mở thầu tối thiểu là 30 ngày.

Điều 10. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

1. Tiêu chí thủ tục hành chính của hồ sơ dự thầu.

2. Tiêu chí kỹ thuật, với tổng thang điểm 100:

- Phương án quản lý, khai thác và kinh doanh chợ hợp lý, tối đa: 40 điểm.

- Kế hoạch bảo quản, sửa chữa, nâng cấp và cải tạo chợ, tối đa: 40 điểm.

- Năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu, tối đa: 20 điểm.

Các Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt tiêu chí kỹ thuật tối thiểu 70% tổng số điểm, nhưng không nội dung nào của tiêu chí này dưới 10 điểm thì đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

3. Tiêu chí về tài chính (giá dự thầu): căn cứ giá mời thầu, các hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của tiêu chí 1, tiêu chí 2, được xếp hạng theo thứ tự có giá dự thầu cao từ trên xuống.

Điều 11. Tổ chức đấu thầu

1. Sau khi tiếp nhận nguyên trạng các hồ sơ dự thầu và quản lý hồ sơ theo chế độ “Mật”, việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào ngày, giờ và địa điểm đã ghi trong thông báo mời thầu, thời gian mở thầu không được chậm quá 48 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu (trừ ngày nghỉ theo quy định hiện hành).

2. Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp để mở phong bì đựng hồ sơ dự thầu công khai trước sự chứng kiến của các Nhà thầu dự đấu thầu. Hội đồng xét chọn thầu sẽ kiểm tra lại hồ sơ dự thầu để xác định tính hợp lệ của từng hồ sơ dự thầu, chỉ có những hồ sơ hợp lệ mới được dự đấu thầu.

3. Toàn bộ nội dung của cuộc mở thầu phải được lập biên bản và các thành viên tham gia phải ký tên đầy đủ; bản gốc hồ sơ dự đấu thầu sau khi mở thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu ký xác nhận từng trang để làm cơ sở pháp lý cho việc tiến hành đánh giá và xét chọn thầu.

Điều 12. Xét chọn Nhà thầu

1. Căn cứ vào Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp xét chọn Nhà thầu.

2. Phê duyệt và công bố kết quả trúng thầu.

Sau khi đã đánh giá, xếp hạng và xét chọn được Nhà thầu, Hội đồng xét chọn thầu sẽ trình Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố phê duyệt kết quả đấu thầu. Đồng thời thông báo chính thức cho Nhà thầu bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

3. Ký hợp đồng giao nhận thầu.

a) Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được quyết định công nhận trúng thầu, Nhà thầu phải tiến hành ký hợp đồng giao nhận thầu với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Nếu Nhà thầu không thực hiện mà không có lý do chính đáng thì Hội đồng xét chọn thầu sẽ thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét và có thể giao cho Nhà thầu kế tiếp trong danh sách xếp hạng chọn thầu.

b) Trong trường hợp Nhà thầu chưa có chức năng quản lý, khai thác và kinh doanh chợ phải tiến hành đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trước khi tiến hành ký hợp đồng giao nhận thầu.

4. Những khiếu nại liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu chỉ có hiệu lực 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

Điều 13. Về thay đổi chỉ tiêu nhận thầu

Trong quá trình thực hiện hợp đồng giao nhận thầu chợ, nếu có những yếu tố biến động khách quan làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu giao thầu: hoa chi, lệ phí đất công, tiền bãi giữ xe, nhà vệ sinh, quy mô của chợ thay đổi và các yếu tố khác có liên quan thì các chỉ tiêu đã giao nhận thầu sẽ được hai bên xem xét và thỏa thuận điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Chương 5.

QUẢN LÝ CHỢ ĐÃ TRÚNG THẦU

Điều 14. Nghĩa vụ của Nhà thầu trúng thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ

1. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý chợ, báo cáo cho UBND cấp có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý chợ; đảm bảo hoạt động kinh doanh, khai thác chợ theo phương án đã xây dựng; tuân thủ về các quy định về quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; về sử dụng lao động và các quy định khác có trong hợp đồng giao nhận thầu chợ.

2. Xây dựng nội quy chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện điều hành hoạt động, quản lý chợ theo nội quy, quy chế ban hành; bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh phù hợp, đảm bảo về vệ sinh và văn minh thương mại; quản lý thương nhân kinh doanh trong chợ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ; có phương án khắc phục hậu quả (nếu có) do cháy nổ gây mất an toàn về người, tài sản của chợ, của thương nhân.

4. Thực hiện tốt kế hoạch bảo quản, duy tu sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất của chợ. Đối với việc thực hiện cải tạo nâng cấp, mở rộng kinh doanh chợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, Nhà thầu phải trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét trên cơ sở đảm bảo hoạt động kinh doanh chợ an toàn, văn minh và hiệu quả.

5. Thông báo công khai các khoản thu, mức thu theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu; hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh tại chợ và những vấn đề có liên quan đến hoạt động của chợ cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Khi thay đổi các khoản thu tại chợ phải báo cáo và được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền và phải thông báo công khai các khoản thu, mức thu.

6. Được giao quản lý diện tích đất chợ có thời hạn cùng với thời hạn giao nhận thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, nhưng không được thế chấp quyền sử dụng đất và các công trình được giao; không được làm thay đổi tính chất của chợ được giao quản lý.

7. Sau khi hết thời hạn giao nhận thầu, bàn giao nguyên trạng chợ, kể cả phần duy tu, nâng cấp cải tạo, không được tính đền bù phần giá trị tài sản phát sinh; có trách nhiệm khắc phục hậu quả, các thiệt hại xảy ra tại chợ (nếu có) trong thời gian thực hiện hợp đồng nhận thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ.

8. Thực hiện chế độ kế toán, quyết toán, báo cáo tài chính theo chế độ hiện hành, chấp hành các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật; sử dụng biên lai thu phí theo mẫu đã đăng ký với cơ quan thuế và lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

9. Hòa giải, giải quyết những vướng mắc phát sinh giữa các thương nhân kinh doanh trong chợ; phát hiện, xử lý kịp thời hoặc đề xuất với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm nội quy chợ, cũng như các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 15. Quyền lợi của Nhà thầu trúng thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ

1. Nhà thầu trúng thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ được thu các loại lệ phí theo quy định đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cũng như các khoản thu khác theo hợp đồng thỏa thuận với các đơn vị liên quan.

2. Ký hợp đồng với thương nhân về cho thuê điểm kinh doanh và các dịch vụ khác tại chợ phù hợp với thực tế nơi chợ hoạt động và phù hợp với quy định chung, đảm bảo tính ổn định cho thương nhân kinh doanh tại chợ.

3. Được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, khai thác và kinh doanh chợ do cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

Chương 6.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ KINH DOANH CHỢ ĐÃ TRÚNG THẦU

Điều 16. Trách nhiệm của sở, ngành liên quan

1. Sở Công Thương: giám sát việc đấu thầu chợ phải phù hợp với quy hoạch ngành và thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các chợ đã trúng thầu. Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1243/QĐ-UBND.HC ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp (xây dựng chợ văn minh đối với chợ trúng thầu).

2. Sở Tài chính: phối hợp các ngành chức năng định giá đất và tài sản đối với chợ đấu thầu.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: tham mưu UBND tỉnh hình thức giao đất cho Nhà thầu.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: hỗ trợ Nhà thầu các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh và các chính sách ưu đãi đầu tư (nếu có).

5. Cục thuế: hướng dẫn Nhà thầu và thương nhân kinh doanh tại chợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chính trong việc tổ chức đấu thầu các chợ thuộc địa bàn mình quản lý:

1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Hướng dẫn các Nhà thầu, các đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý thực hiện đúng theo quy định của Quy chế đấu thầu.

3. Phê duyệt kết quả trúng thầu và ký hợp đồng (hoặc ủy quyền) giao nhận thầu với Nhà thầu.

4. Tổ chức thu và quản lý tiền trúng thầu theo đúng quy định hiện hành.

5. Thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước đối với các chợ sau khi đã trúng thầu.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có chợ đấu thầu có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng của các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức đấu thầu.

2. Trong công tác quản lý Nhà nước các chợ được giao thầu, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ban quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu chợ duy trì tốt trật tự, an ninh tại khu vực trong cũng như chung quanh chợ, giúp Ban quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu chợ giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong phạm vi thẩm quyền.

Chương 7.

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ

Điều 19. Kiểm tra về đấu thầu

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định việc kiểm tra công tác đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện Quy chế đấu thầu (nếu có).

2. Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có chợ đấu thầu thực hiện chức năng kiểm tra trong phạm vi được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phân công.

3. Khi phát hiện có những hành vi vi phạm làm sai lệch kết quả trúng thầu, Hội đồng xét chọn thầu có trách nhiệm kiến nghị xử lý, đề nghị hủy bỏ kết quả trúng thầu và tiến hành tổ chức đấu thầu lại.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Các tổ chức, cá nhân dự thầu không được nhận lại tiền đặt trước dự thầu trong các trường hợp sau:

a) Trúng thầu nhưng từ chối không nhận thầu.

b) Rút hồ sơ dự đấu thầu sau khi đã đóng thầu.

3. Các tổ chức, cá nhân trúng thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ, trong thời gian khai thác theo hợp đồng, nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đã được quy định tại Điều 14, đã bị xử lý mà còn tái phạm thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và tổ chức đấu thầu lại.

4. Trường hợp Nhà nước thu hồi chợ trước thời hạn theo hợp đồng giao, nhận thầu chợ, thì Nhà nước sẽ bồi thường thiệt hại cho nhà thầu, mức bồi thường được tính cho thời gian còn lại của hợp đồng; cụ thể, mỗi năm còn lại của hợp đồng được bồi thường bằng mức lợi nhuận bình quân hàng năm sau thuế của các năm trước. Trường hợp các năm trước đó, nhà thầu chưa có lợi nhuận thì Nhà nước sẽ hoàn trả lại số tiền nộp trúng thầu tương đương với thời gian còn lại của hợp đồng giao nhận thầu.

5. Nếu ai lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm Quy chế đấu thầu như: tiết lộ bí mật hồ sơ tài liệu và thông tin, thông đồng, móc ngoặc, hối lộ, gian lận và các hành vi khác liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

Chương 8.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Căn cứ nội dung Quy chế này, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh.

Điều 22. Trong quá trình thực hiện Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc Trung ương có ban hành những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung thay thế cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/05/2013 về Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.315

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!