Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 15/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 127/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2021 CỦA TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/06/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số số 03/TTr-SCT, ngày 04/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT.TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- LĐ.VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, 6.14.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2021 CỦA TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường trong năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của tỉnh Vĩnh Long năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu gọi tắt là Chương trình) gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đảm bảo cân đối cung cầu đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu, nguồn thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao vào các dịp lễ, tết,… góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm nâng cao uy tín, trách nhiệm và thương hiệu của doanh nghiệp đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa với chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý. Góp phần định hướng, khuyến khích, nâng cao ý thức tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Yêu cầu

Hàng hóa phục vụ trong Chương trình phải đảm bảo đầy đủ chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, lượng hàng hóa phục vụ Chương trình có khả năng đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường bất thường.

Giá bán các mặt hàng trong Chương trình phải đảm bảo ổn định suốt thời gian thực hiện Chương trình. Trường hợp khi giá cả mặt hàng nào đó biến động tăng bất thường trên thị trường thì các doanh nghiệp tham gia bình ổn phải giữ nguyên giá bán mặt hàng đó và báo cáo về các sở, ngành tỉnh có liên quan để xem xét điều chỉnh khi cần thiết.

Phát huy tốt các phương thức bán hàng truyền thống kết hợp với phương thức bán hàng hiện đại, phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bình ổn, nhất là tại các huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư, đặc biệt quan tâm phát triển tại các chợ truyền thống ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh

Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong lĩnh vực giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Tình hình chung

Trong những tháng đầu năm 2020 do chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19, tình trạng bị hạn mặn xâm nhập, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi chưa được khống chế triệt để,... đã gây bất lợi cho phát triển kinh tế xã hội; do phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều ngành nghề phải tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài, việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa không ổn định, người lao động thiếu việc làm, thu nhập giảm sút đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, kinh tế của người dân trong tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành tích cực, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ khó khăn của các cấp, các ngành; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cũng như của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng cuối năm 2020 cũng đạt được các kết quả đáng kể. Hoạt động thương mại – dịch vụ những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh từng bước được phục hồi mạnh mẽ, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, giá cả tương đối ổn định, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đã góp phần làm cho sức mua thị trường tăng khá.

Nhìn chung, trong thời gian qua hàng hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay khan hiếm hàng hóa. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hệ thống phân phối, các chợ cung ứng hàng hóa đầy đủ và cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn.

2. Các mặt hàng và lượng hàng tham gia bình ổn năm 2021

2.1. Các mặt hàng tham gia bình ổn

Các mặt hàng tham gia bình ổn dịp Tết Nguyên đán 2021 và năm 2021 gồm: lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước); thực phẩm (bao gồm: thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến, rau củ quả); xăng dầu, gas; khẩu trang (y tế, kháng khuẩn), nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh covid-19. Trong đó lưu ý đối với mặt hàng thịt heo sẽ diễn biến phức tạp, cần theo dõi nắm tình hình chặt chẽ để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Số lượng hàng hóa các doanh nghiệp tham gia bình ổn trong tháng Tết Nguyên đán (tăng bình quân khoảng 20% so với tháng thường trong năm), giá bán bình ổn từ bằng hoặc thấp hơn giá thị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm

2.2. Lượng hàng hóa và các đơn vị tham gia bình ổn

a. Vận động doanh nghiệp trong tỉnh chuẩn bị hàng hóa tham gia dự trữ bình ổn thị trường

Đã triển khai vận động 24 doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long tham gia Chương trình bình ổn thị trường, ước vốn dự trữ 46,8 tỷ đồng với các loại hàng hóa thiết yếu sau:

- Gạo: 550 tấn, ước vốn 6,5 tỷ đồng (các doanh nghiệp tham gia như Công ty Lương thực Vĩnh Long, Công ty Trọng Tín, HTX Sản Xuất Dịch Vụ Nông Nghiệp Tấn Đạt,…)

- Thịt heo: có 7 doanh nghiệp, cơ sở tham gia chương trình, với lượng heo dự kiến 800 con/ngày đủ cung ứng cho thị trường tỉnh (khoảng 500-600 con/ngày) và cung ứng cho các tỉnh, thành phố. Tỉnh hiện có 604 điểm kinh doanh thịt heo và 32 lò giết mổ gia súc, gia cầm cung cấp thịt heo

- Thịt gà: trại gà tại huyện Trà Ôn tham gia với sản lượng khoảng 30 tấn, ước vốn 1 tỷ đồng

- Trứng gia cầm: Công ty TNHH MTV Vĩnh Nghiệp tham gia cung ứng khoảng 200.000 quả, ước vốn 0,5 tỷ đồng

- Nước tương, nước mắm: có 02 doanh nghiệp tham gia là DNTN Hồng Hương và DNTN Hòa Hiệp đủ đáp ứng nhu cầu cho tỉnh.

- Mặt hàng bánh mứt kẹo, đường, dầu ăn: có 05 doanh nghiệp, cơ sở tham gia trên 800 tấn hàng hóa các loại, ước vốn 28 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV My Tỷ Mai, HKD Thiện Thành, HKD Vạn Thuận, DNTN Đan Thanh, Công ty Hoa Sao)

- Thủy sản: có 02 HTX tham gia (HTX SX-CB Thủy sản Phú Thành và HTX liên kết chuỗi thủy sản an toàn Vĩnh Long) với sản lượng 201 tấn, ước vốn 6 tỷ đồng

- Mặt hàng rau củ quả: các HTX sản xuất nông nghiệp góp phần cung ứng như HTX SX & Tiêu Thụ Rau An Toàn Phước Hậu (Long Hồ), HTX Rau An Toàn Thành Lợi (Bình Tân), HTX SX và tiêu thụ Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (Bình Minh),… với sản lượng 55 tấn, ước vốn 0,9 tỷ đồng

Bảng 1: Lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường của các doanh nghiệp trong tỉnh

TT

Mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Ước trị giá (tỷ đồng)

1

Gạo

Tấn

550

6,58

2

Thịt heo

Tấn

91,5

3,75

3

Thịt gia cầm

Tấn

30

1

4

Trứng gia cầm

1.000 quả

200

0,53

5

Thủy hải sản

Tấn

201

6,04

6

Thực phẩm chế biến các loại

Tấn

181

18,71

7

Rau củ quả

Tấn

20,5

0,62

8

Đường các loại

Tấn

620

8,83

9

Dầu ăn các loại

Tấn

30

0,75

TỔNG CỘNG

46,81

b. Ngoài các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, thì siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, hệ thống Bách Hóa Xanh (40 cửa hàng tiện lợi), siêu thị vinmart, hệ thống vinmart+ (5 cửa hàng tiện lợi) tham gia cung cấp hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của tỉnh với lượng hàng hóa dự trữ trên 141 tỷ đồng với các mặt hàng lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến,… để cung ứng cho dịp Tết.

Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long dự kiến tổ chức 3 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bảng 2: Lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi

TT

Mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Ước trị giá (tỷ đồng)

1

Gạo

Tấn

3004,2

60,08

2

Thịt heo

Tấn

85

11,67

3

Thịt gia cầm

Tấn

89

10,80

4

Trứng gia cầm

1.000 quả

1.258

3,47

5

Thủy hải sản

Tấn

55

5,63

6

Thực phẩm chế biến các loại

Tấn

76,6

2,45

7

Rau củ quả

Tấn

1.005,9

36,26

8

Đường các loại

Tấn

204

3,93

9

Dầu ăn các loại

Tấn

145

6,87

TỔNG CỘNG

141,16

c. Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chợ hạng 1 và hạng 2 vận động ít nhất 02 hộ tiểu thương tham gia bán hàng bình ổn giá. Đồng thời, vận động các hộ tiểu thương tích cực dự trữ hàng hóa để đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

Số lượng các điểm của các đơn vị tham gia bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Tết Nguyên đán năm 2021 là 97 điểm

Ngoài ra các doanh nghiệp chuẩn bị các mặt hàng như xăng, dầu, gas phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết.

Công ty Điện lực Vĩnh Long có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân trước, trong và sau Tết. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết.

d. Tổ chức thực hiện Chương trình liên kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện điều tiết hàng hóa để kịp thời bình ổn thị trường khi phát sinh biến động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong đó chủ yếu tập trung cho dịp Tết Nguyên đán (từ tháng 01 đến hết tháng 02/2021)

4. Nguồn vốn thực hiện: doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay vốn tại các ngân hàng thương mại để tham gia Chương trình, hạn mức tín dụng và lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia sẽ do Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn.

5. Chế độ báo cáo:

Đối với những ngày trước, trong, sau Tết nguyên đán 2021, các đơn vị tham gia Chương trình báo cáo nhanh tình hình, kết quả về Sở Công Thương trước 17h hàng ngày qua email: phongqltm2011@gmail.com

Khi có biến động về giá, hàng hóa các đơn vị tham gia Chương trình báo cáo nhanh về Sở Công Thương bằng fax hoặc email, văn bản giấy gửi sau.

Thời gian khác trong năm 2021, các đơn vị tham gia Chương trình báo cáo tình hình, kết quả thực hiện bằng văn bản mỗi tháng 01 lần vào ngày đầu tháng về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Theo dõi tình hình diễn biến thị trường, giá cả, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng trong năm, nhất là dịp lễ, Tết. Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường, khan hiếm hàng hóa thì Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều tiết hàng hóa từ nơi thừa sang nơi thiếu để đảm bảo ổn định thị trường.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau Tết nguyên đán, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, việc kinh doanh, vận chuyển thịt gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu trên thị trường,… góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Ban Quản lý chợ Vĩnh Long tuyên truyền, vận động hộ tiểu thương đăng ký tham gia Chương trình, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, niêm yết giá đầy đủ,… và thực hiện tốt văn minh trong chợ, xây dựng phương án sắp xếp chợ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021,…

Phối hợp với các địa phương thực hiện sắp xếp các chợ truyền thống, vận động các hộ tiểu thương tham gia thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, tích cực dự trữ hàng hóa để đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết.

Phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về Chương trình và tình hình cung cầu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là hàng hóa tham gia Chương trình; quảng bá sản phẩm, thương hiệu và hoạt động của các đơn vị tham gia Chương trình.

Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi tình hình diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa các mặt hàng nông, thủy sản. Phối hợp cùng Sở Công Thương nắm chắc nguồn cung ứng, sản xuất các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc gia cầm, rau củ quả, thủy hải sản để đảm bảo cân đối cho nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tốt sản xuất, nhất là lương thực, thực phẩm, rau củ quả để có đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; có biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh trên gia súc, gia cầm một cách hiệu quả, kịp thời, không để bùng phát thành những ổ dịch lớn làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp tích cực tham chương trình bình ổn thị trường của tỉnh và đảm bảo nguồn cung ứng hàng nông sản phục vụ trong dịp Tết.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Chủ động tổ chức kiểm tra các trường hợp biến động giá (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình thực hiện thủ tục cấp phép lưu thông trong thời gian cao điểm để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, phân phối hàng hóa khi thị trường có biến động bất thường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Công Thương cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia Chương trình tiếp cận đến các nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định của ngân hàng để dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long

Tăng cường công tác kiểm tra chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hành nhập lậu, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại, việc kinh doanh, vận chuyển gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu,… không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tạo sự khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, kịp thời thông tin, báo cáo về Sở Công Thương khi thị trường có biến động bất thường;

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết,… kiểm tra, giám sát công tác bình ổn thị trường của các đơn vị tham gia bình ổn trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm bán thịt heo phát sinh mới ở các điểm vỉa hè;

Thực hiện sắp xếp các chợ truyền thống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, vận động các hộ tiểu thương tham gia thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, tích cực dự trữ hàng hóa để đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, thực hiện niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết;

Chỉ đạo các cơ sở giết mổ, các cơ sở, trang trại chăn nuôi, các chợ trên địa bàn đảm bảo nguồn cung hàng hóa (đặc biệt là mặt hàng thịt heo) cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

10. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường

Phối hợp và hỗ trợ cùng tỉnh triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021. Tổ chức các điểm bán hàng bình ổn Tết và đảm bảo duy trì dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.

Đề nghị các siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi, các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường tích cực dự trữ hàng hóa đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu phát triển thêm điểm bán tại khu vực vùng nông thôn, tổ chức các chuyến bán hàng lưu động ở vùng nông thôn. Thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng theo giá niêm yết; sắp xếp, trưng bày hàng hóa có tính thẩm mỹ; hàng hóa chất lượng, có xuất xứ rõ ràng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của tỉnh Vĩnh Long năm 2021./.

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CUNG ỨNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

- Sản lượng lúa thu đông vừa thu hoạch khoảng 250.000 tấn (quy ra gạo khoảng 125.000 tấn gạo), vụ lúa đông xuân dự kiến thu hoạch trước Tết nguyên đán, ước sản lượng khoảng 360.000 tấn (quy ra gạo khoảng 180.000 tấn gạo). Trên địa bàn tỉnh hiện có 235.020 con heo; 85.265 con bò; đàn gia cầm có 10,8 triệu con; sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 153.014 tấn; rau các loại với sản lượng thu hoạch ước đạt 568.650 tấn. (Báo cáo thống kê tháng 12/2020)

- Ngoài ra các mặt hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây; thịt heo, bò, gà nhập khẩu; các mặt hàng phục vụ nhu cầu cao vào dịp Tết như thủy hải sản khô, bánh mứt kẹo, đường, dầu ăn, gia vị, nước chấm, bia, nước ngọt,... được cung cấp thông qua các chợ truyền thống (toàn tỉnh có 115 chợ), hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện lợi của Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long (Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, cửa hàng Co.opFood), Siêu thị Vinmart Vĩnh Long, chuỗi cửa hàng Vinmart+, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh,... và các doanh nghiệp, đại lý phân phối trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

TT

Mặt hàng

ĐVT

Nhu cầu 01 người/tháng

Tổng nhu cầu (dân số toàn tỉnh là 1.023.000 dân)

Dự kiến nhu cầu tăng thêm dịp Tết (tăng bình quân từ 0- 20%)

Khả năng cung ứng (Số liệu của Sở NN& PTNT)

Đánh giá

1

Gạo

Tấn

0,013

13.300

13.300

27.200

Khả năng cung ứng đều đạt và vượt mức nhu cầu

2

Thịt heo

Tấn

0,00135

1.381

1.657

4.700

3

Thịt gia cầm

Tấn

0,0015

1.535

1.841

2.350

4

Trứng gia cầm

1.000

0,015

15.345

18.414

20.000

quả

5

Thủy hải sản

Tấn

0,00156

1.596

1.915

4.660

6

Rau củ quả

Tấn

0,0096

9.821

11.785

155.200

 

Trong đó:

Trái cây

Tấn

 

 

 

88.000

(Ghi chú: định mức nhu cầu hàng hóa thiết yếu tính theo hướng dẫn tại Công văn số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương; khả năng cung ứng theo số liệu ước thực hiện về sản xuất nông nghiệp)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9