Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/2000/QĐ/BNN-BVTV về việc đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 125/2000/QĐ/BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 06/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/2000/QĐ/BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 125/2000/QĐ-BNN-BVTV NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH MỘT LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15/02/1993;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật , Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho đăng ký đặc cách thuốc trừ chuột có tên thương phẩm là Arsrát killer 0.05 % viên với tên hoạt chất là Warfarin vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam .

Điều 2: Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Thông tư 41/2000/TT-BNN- KH ngày 13/4/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 242/1999/QĐ -TTG ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu hàng hoá năm 2000 . Việc sản xuất - gia công, kinh doanh buôn bán loại thuốc kể trên được thực hiện theo quy định của Nghị định 30/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký

Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật kể trên.

Điều 4: ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và CLSP, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất , kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 125/2000/QD-BNN-BVTV

Hanoi, December 06, 2000

 

DECISION

ON EXCEPTIONAL REGISTRATION OF A KIND OF PLANT PROTECTION DRUG IN VIETNAM

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Article 26 of the Ordinance on Plant Protection and Quarantine of February 15, 1993;
Pursuant to the Regulation on Management of Plant Protection Drugs, issued together with the Government
s Decree No. 92/CP of November 27, 1993, guiding the implementation of the Ordinance on Plant Protection and Quarantine;
At the proposals of the director of Plant Protection Department and the director of Science-Technology and Product Quality Department,

DECIDES:

Article 1.- To permit the exceptional registration of rodenticide with the trade name as Ars rat killer 0.05% per pill, with the active substance named Warfarin into the List of plant protection drugs, allowed for use in Vietnam.

Article 2.- Export, import of the drug kind issued together with this Decision shall comply with the Ministry of Agriculture and Rural Developments Circular No. 41/2000/TT-BNN-KH of April 13, 2000 guiding the export and import of goods subject to the specialized management by the agricultural service under the Prime Ministers Decision No. 242/1999/QD-TTg of December 30, 1999 on goods export management in 2000. The production, processing and trading of the above-mentioned kind of drug shall comply with the Governments Decree No. 30/2000/ND-CP of August 11, 2000.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

The Department of Plant Protection shall have to provide detailed instructions on the safe and effective use of above-mentioned plant protection drug.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/2000/QĐ/BNN-BVTV về việc đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251