Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 124/2006/QĐ-UBND Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác quản lý chợ loại 2,3 thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 124/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ LOẠI 2 VÀ 3 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 216/QĐ-UB NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Sở Thương mại tại Tờ trình số 5302/STM-TMDV ngày 06 tháng 12 năm 2005, văn bản số 3307/STM-QLTMDV ngày 01 tháng 8 năm 2006 về bổ sung một số điều quy định về chỉ định thầu chợ loại 3 của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, của Sở Tư pháp Tờ trình số 4947/STP-VB ngày 30  tháng 12 năm 2005 và ý kiến Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính ngày 25 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 216/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 16 tháng 9 năm 2004 như sau :

1/ Điều 3 được sửa đổi như sau:

 “Điều 3: Đối tượng tham gia đấu thầu

 Đối tượng tham gia đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo Quy chế này bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2/ Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau :

Điều 4. Phương thức đấu thầu :

4.1. Đấu thầu rộng rãi :

Phương thức đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 được thực hiện công khai, bình đẳng. Đối tượng dự thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu chợ đánh giá có đủ điều kiện và năng lực dự thầu. Trong trường hợp các đối tượng dự thầu có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho doanh nghiệp, tổ chức tại quận, huyện nơi có chợ  đấu thầu.

Việc mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu chỉ được tiến hành khi có tối thiểu ba nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Trường hợp có ít hơn ba nhà thầu tham gia dự thầu, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, quyết định cho phép kéo dài thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm hồ sơ dự thầu hoặc cho phép mở thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu đã nộp.

 4.2. Chỉ định thầu :

Riêng đối với chợ loại 3, có quy mô nhỏ, dưới 100 tiểu thương hoặc dưới 100 điểm kinh doanh, nếu sau khi có Thông báo mời thầu mà không có đối tượng tham gia đấu thầu nào nộp hồ sơ dự đấu thầu thì Hội đồng xét chọn thầu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ định thầu.”

2.   Bổ sung Điều 7a sau Điều 7 với nội dung sau :

Điều 7a: Quy trình chỉ định thầu:

 7.a.1. Quy trình chỉ định thầu đối với trường hợp quy định tại khoản 4.2 điều 4 gồm các bước :

 - Chuẩn bị các yêu cầu đối với chợ đấu thầu (tương tự hồ sơ mời thầu);

 - Gửi yêu cầu đối với chợ đấu thầu tới nhà thầu;

 - Đánh giá sự đáp ứng và thương thảo trực tiếp với nhà thầu; 

 - Thẩm định kết quả chỉ định thầu;

 - Phê duyệt nội dung chỉ định thầu;

 - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

 - Thương thảo hoàn thiện hợp đồng;

 - Phê duyệt và ký kết hợp đồng.

 7.a.2. Chuẩn bị các yêu cầu đối với chợ đấu thầu theo nội dung tương tự như quy định tại khoản 7.2 điều 7 về hồ sơ mời thầu.

7.a.3.Gửi yêu cầu đối với chợ đấu thầu, đánh giá sự đáp ứng của nhà thầu tương tự quy định tại khoản 7.3, 7.4 điều 7. Sau khi đánh giá sự đáp ứng của nhà thầu đối với gói thầu, Hội đồng xét chọn thầu sẽ thương thảo trực tiếp với nhà thầu về các yêu cầu đối với chợ đấu thầu để chọn ra đối tượng được chỉ định thầu.

 7.a.4.Sau khi đã chọn đối tượng chỉ định thầu, Hội đồng xét chọn thầu trình Ủy ban nhân dân quận - huyện thẩm định kết quả chỉ định thầu và  phê duyệt nội dung chỉ định thầu.

 7.a.5.Sau khi Ủy ban nhân dân quận -  huyện phê duyệt nội dung
chỉ định thầu, Hội đồng xét chọn thầu chợ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và mời nhà thầu đến thương thảo hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt và ký kết hợp đồng.

3. Điều 11 được bổ sung thêm khoản 11.6 như sau :

11.6. Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ định thầu đối với các trường hợp quy định tại Điều 4.”

4.   Điều 13 sửa đổi, bổ sung như sau :

Điều 13. - Nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp, tổ chức trúng thầu quản lý chợ và doanh nghiệp, tổ chức được chỉ định thầu.”

5.   Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Hướng dẫn các đối tượng dự đấu thầu, các doanh nghiệp, tổ chức được chỉ định thầu, các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý thực hiện đúng các quy định của Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố. Có trách nhiệm chính trong việc tổ chức đấu thầu các chợ loại 2 và 3 trên địa bàn quận - huyện, và chỉ định thầu đối với các trường hợp quy định tại Điều 4, đồng thời thực hiện công tác quản lý hành chính Nhà nước đối với các chợ sau khi đã giao thầu.”

Điều 2. Sở Thương mại có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ có kế hoạch triển khai hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thương mại; Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Tổ TM (2b), các Tổ NCTH;
- Lưu: VT, (TM-L) TV.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2006/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 sửa đổi Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 216/QĐ-UB năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.862

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!