Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 bố trí lực lượng để quản lý và làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Co Sâu xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 1185/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 21/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1185/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG ĐỂ QUẢN LÝ VÀ LÀM THỦ TỤC CHO HÀNG HÓA XNK, NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIÊN VẬN TẢI XNC TẠI CỬA KHẨU CO SÂU XÃ CAO LÂU, HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/1/2008 của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 1531/BC-HQLS ngày 03/8/2012 về việc “kết quả khảo sát và đề xuất biện pháp quản lý hàng hóa XNK qua cửa khẩu Bình Nghi, cửa khẩu phụ Co Sâu, Bản Chắt”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Co Sâu, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc bao gồm: Biên phòng, Hải quan, Thuế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế;

Giao Thủ trưởng cơ quan chức năng quyết định việc điều động số cán bộ, công chức đi làm nhiệm vụ, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu.

Điều 2. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì đối với hoạt động chung của các lực lượng chức năng tại địa bàn;

- Chịu trách nhiệm dự thảo Quy chế phối hợp đối nội giữa các lực lượng chức năng, với chính quyền cơ sở tại địa bàn và đối ngoại với các đối tượng liên quan khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng xác định ranh giới, phạm vi hoạt động khu vực kiểm tra kiểm soát (được nêu rõ trong Quy chế phối hợp).

Điều 3. Chi phí hành chính chung cho hoạt động các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu: Giao Sở Tài chính cân đối, cấp cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dự toán Ngân sách hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Ngoại vụ, Nội vụ, Kho bạc NN tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Kiểm dịch; UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TC, CT, YT, NN&PTNT;
- Bộ TLBĐ Biên phòng,
- Tổng cục Hải quan;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban QLKKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế, CA tỉnh;
- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7;
- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn;
- Chi cục kiểm dịch y tế;
- TT huyện ủy Cao Lộc;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, NHB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 bố trí lực lượng để quản lý và làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Co Sâu xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.128
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93