Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1172/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1172/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 825/TTr-STTTT ngày 22 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Đội liên ngành).

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với thành viên Đội liên ngành và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Đội liên ngành

1. Bảo đảm thống nhất việc tổ chức thực hiện và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh.

2. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong các hoạt động của Đội liên ngành và của các thành viên.

3. Thành viên của Đội liên ngành được sử dụng thẻ ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phê duyệt.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH

Điều 3. Tổ chức của Đội liên ngành

1. Cơ quan thường trực của Đội liên ngành là Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Đội liên ngành có 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên. Đội trưởng là Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; các thành viên bao gồm cán bộ thuộc các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh.

3. Đội liên ngành có Tổ thường trực đặt tại Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Các thành viên của Đội liên ngành và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về nhiệm vụ được phân công và đảm bảo sự phối hợp với các thành viên khác trong mọi hoạt động liên quan.

5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của Đội liên ngành do Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo chương trình, kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội liên ngành

1. Đội liên ngành có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành, photocopy trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đột xuất.

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

d) Xây dựng, đề xuất các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

e) Hướng dẫn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động kiểm tra về hoạt động xuất bản, in và phát hành, photocopy và xử lý vi phạm.

g) Xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành, công tác phòng, chống in lậu.

h) Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

i) Tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động in và công tác phòng, chống in lậu do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức.

k) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

l) Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Quyền hạn

a) Được tiếp cận các thông tin, tài liệu về phòng, chống in lậu và các thông tin liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống in lậu do các Bộ, Ngành tổ chức.

c) Phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình, dự án về phòng, chống in lậu.

d) Được đảm bảo các điều kiện làm việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ của Tổ thường trực

a) Làm đầu mối giúp Đội liên ngành trong hoạt động của Đội.

b) Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất với Đội trưởng các biện pháp xử lý.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh theo định kỳ 06 tháng, cả năm và đột xuất theo yêu cầu.

Điều 5. Nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó và các thành viên Đội liên ngành

1. Nhiệm vụ của Đội trưởng

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Đội liên ngành.

b) Chỉ đạo, phân công các thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đội liên ngành.

d) Quyết định việc thanh tra, kiểm tra đột xuất và chịu trách nhiệm về quyết định đó (trừ các trường hợp phải báo cáo, xin ý kiến và phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền theo quy định).

e) Thay mặt Đội liên ngành ký các văn bản trong quá trình hoạt động của Đội.

g) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác của Đội liên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ của Đội phó

a) Giúp Đội trưởng trong việc điều hành hoạt động của Đội liên ngành và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về phần việc được phân công.

b) Thay mặt Đội trưởng điều hành và giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viên

a) Thực hiện các nhiệm vụ của Đội liên ngành khi được phân công.

b) Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được triệu tập.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đội liên ngành.

Điều 6. Thay đổi, bổ sung thành viên Đội liên ngành

1. Việc thay đổi Đội trưởng, Đội phó và các thành viên Đội liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đội liên ngành do Đội trưởng đề nghị bằng văn bản. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung phải ghi rõ lý do, họ tên, chức danh, đơn vị công tác của thành viên được thay đổi, bổ sung.

Điều 7. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 06 (sáu) tháng 01 (một) lần, Đội liên ngành họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo đề xuất cơ quan quản lý nhà nước có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

2. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Đội liên ngành cho năm tiếp theo.

3. Trường hợp đột xuất, Đội trưởng Đội liên ngành sẽ triệu tập họp bất thường để giải quyết.

Điều 8. Quản lý hồ sơ, tài liệu

1. Tổ thường trực có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Đội liên ngành.

2. Hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra được bảo quản, lưu trữ theo quy định pháp luật.

3. Việc khai thác, tra cứu tài liệu trong hồ sơ phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Kinh phí hoạt động

1. Đội liên ngành được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách tỉnh trong kinh phí hằng năm của Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Hằng năm, Đội liên ngành lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Công tác phí, các khoản phụ cấp, các điều kiện đảm bảo hoạt động của Đội liên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10. Việc khen thưởng cho cá nhân và tập thể Đội liên ngành có thành tích thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản, quy định, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng hiện hành.

Điều 11. Các thành viên Đội liên ngành khi thi hành công vụ có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, vi phạm quy định về hoạt động của Đội liên ngành, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Các thành viên của Đội liên ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghiêm Quy chế này.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội liên ngành thực hiện nhiệm vụ.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc, Đội liên ngành và các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97