Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Chương trình hành động 06-CTrHĐ/TU và Chỉ thị 08/2011/CT-UBND về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1148/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 11/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1148/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 06-CTRHĐ/TU NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 08 tháng 3 năm 2011 về thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 02 năm 2011, Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 08 tháng 3 năm 2011 và Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban -ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 06- CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 08 tháng 3 năm 2011 và Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ Tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Hà Nội và TPHCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu Tư; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực UBMTTQVNTP;
- Các Đoàn thể chính trị TP;
- Văn phòng Thành ủy; VP Đoàn ĐBQH TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, THKH (3b);
- Lưu:VT, (THKH/Đ)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 06-CTRHĐ/TU NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy, Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo các nội dung chủ yếu như sau:

 

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1- Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ

01

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn hoạt động các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố để bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2011

02

Xây dựng các giải pháp, lộ trình giảm lãi suất huy động và cho vay trong hệ thống ngân hàng, ổn định tỷ giá ngoại hối và bảo đảm cung ứng ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2011

03

Báo cáo tình hình hoạt động thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng 2 năm 2009-2010 và xây dựng kế hoạch điều hành tỷ giá ngoại hối, thị trường ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng năm 2011 và giai đoạn 2012-2015

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương (Chi cục quản lý thị trường); Công an thành phố;

Tháng 4/2011

2- Tăng cường công tác quản lý và điều hành có hiệu quả ngân sách thành phố, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu TU công, giảm bội chi ngân sách

01

Kế hoạch triển khai Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế thành phố

Tháng 4/2011

02

Đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 121/2010/NĐ- CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 04/2011

03

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6/2011

04

Đề án thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố; Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất thành phố

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ

Tháng 3/2011

05

Kế hoạch kiểm tra, rà soát các giải pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2011 để đảm bảo thu ngân sách năm 2011 đạt và vượt tối thiểu 7% so với dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua

Cục Thuế thành phố

Cục Hải quan thành phố

Tháng 3/2011

06

Đề xuất danh mục tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011 (xác định cụ thể các ngành, lĩnh vực cần tập trung thực hành tiết kiệm, số tiết kiệm, lộ trình thực hiện...)

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

Ngày 15/3/2011

07

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã được bố trí vốn năm 2011 và danh mục các công trình, dự án dừng, đình hoãn, giảm tiến độ thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu Tư

Sở Tài chính; Kho Bạc Nhà nước thành phố

Tháng 3/2011

08

Cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa vào các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Kho Bạc Nhà nước thành phố; UBND các quận - huyện; các sở - ngành, doanh nghiệp Nhà nước thành phố

Tháng 6/2011

09

Đề xuất tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thực hiện Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6/2011

3- Tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đáp ứng cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định tâm Iý xã hội

01

Chương trình tiếp xúc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Sở Công Thương

Trung tâm XTTM&ĐT; Sở KHĐT; Sở Tài chính; Cục Thuế, UBND các quận - huyện; Ngân hàng Nhà nước - CNTP; BQL các KCX và CN; Hiệp hội DNTP

Quý II/2011

02

Tổng kết Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố và khởi động Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố cả năm 2011 và Tết Nhâm Thìn năm 2012

Sở Công Thương

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 3/2011

03

Kế hoạch thực hiện việc tiết kiệm sử dụng điện và phân bổ hợp lý để bảo đảm đáp ứng cho các nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống

Sở Công Thương

TCT Điện lực thành phố

Tháng 4/2011

04

Danh mục các mặt bằng, địa chỉ nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí để triển khai quy hoạch phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Quý II/2011

05

Danh mục dự án cần ưu tiên để thực hiện hoàn thành chương trình nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong năm 2011

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước TP

Tháng 3/2011

06

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2011

07

Kế hoạch triển khai chương trình bình ổn giá đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh (những mặt hàng thuốc sản xuất trong nước)

Sở Y tế

Sở Công Thương

Tháng 3/2011

08

Phương án điều chỉnh chính sách hỗ trợ giá vé xe buýt

Sở Giao thông vận tải

Sở Tài chính

Tháng 3/2011

4- Tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường

01

Kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng chính sách, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang trước tình hình điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu theo chủ trương của Chính phủ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính; UBND các quận - huyện

Tháng 3/2011

02

Đề xuất cơ chế, chính sách và biện pháp hỗ trợ giá điện cho công nhân lao động nghèo

Sở Công Thương

Sở LĐTBXH; BQL các KCX và CN thành phố; UBND các quận - huyện; Tổng công ty Điện lực thành phố

Tháng 3/2011

5- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và ngoài xã hội về chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí góp phần kiềm chế lạm phát

01

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

Sở Thông tin Truyền thông

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2011

02

Thực hiện kịp thời chế độ thông tin, báo cáo kết quả trên từng lĩnh vực theo quy định: 15 ngày, 30 ngày và báo cáo đột xuất

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng UBND/TP

Các cơ quan liên quan; UBND các quận - huyện; các DNNN thành phố

Họp giao ban 15 ngày/lần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Chương trình hành động 06-CTrHĐ/TU và Chỉ thị 08/2011/CT-UBND về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.424
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77