Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1140/2000/QĐ-UB về mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt và đỗ tương năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1140/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 11/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU GIÁ THU MUA TỐI THIỂU MẶT HÀNG NGÔ HẠT VÀ ĐỖ TƯƠNG NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Nghị định số: 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;
Căn cứ Quyết định số: 500/2000/QĐ-UB ngày 15/5/2000 và Quyết định số: 748/QĐ-UB ngày 27/6/2000 của UBND tỉnh về việc giao và điều chỉnh kế hoạch trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khu vực 3 năm 2000;
Căn cứ Quyết định số: 943/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của UBND tỉnh v/v phê duyệt phương án trợ giá trợ cước vận chuyển hàng chính sách miền núi năm 2000;
Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá Bắc Kạn tại Tờ trình số: 316/TTr-TCVG ngày 8/8/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá thu mua tối thiểu mặt hàng ngô hạt và đỗ tương tại các cụm xã thuộc khu vực 3 năm 2000 tỉnh Bắc Kạn, áp dụng kể từ ngày 01/6/2000 như sau:

- Ngô hạt: 1.400đ/1 kg.

- Đỗ tương: 3.500đ/1 kg.

Điều 2. Giao Sở Thương mại - Du lịch, Sở Tài chính - Vật giá và UBND các huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3(t/hiện).
- TT Tỉnh uỷ (B/cáo).
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Lưu: VT -PVPTH-TH-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN


 


La Thị Thính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1140/2000/QĐ-UB về mức thu giá thu mua tối thiểu mặt hàng Ngô hạt và đỗ tương năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status