Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM điều chỉnh danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện kèm theo Quyết định 0088/QĐ-BTM đo Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1108/2000/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 08/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1108/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1108/2000/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2000 ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHI TIẾT HÀNG HOÁ CẤM LƯU THÔNG, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CẤM THỰC HIỆN; HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0088/QĐ-BTM NGÀY 18/1/2000

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 4/12/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 23/2000/NĐ-CP ngày 13/7/2000 về việc điều chỉnh đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 và Công văn số 2575/BNN-KL ngày 31/7/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lưu thông, tiêu thụ Thảo quả.
Căn cứ Công văn của Bộ Y tế số 5582/YT-QLD ngày 31/7/2000 về việc đề nghị điều chỉnh Danh mục hoá chất cấm kinh doanh tại Quyết định 0088/QĐ-BTM.
Căn cứ Công văn của Văn phòng Chính phủ 5126/VPCP-KTTH ngày 8/11/1999 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh một số điểm của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 0088/QĐ-BTM ngày 18/01/2000 như sau:

1. Đưa Thảo quả ra khỏi Nhóm II Mục IV của Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, thành mặt hàng được tự do lưu thông.

2. Chuyển toàn bộ "Bảng IV - Bao gồm các tiền chất và các chất hoá học tham gia vào quá trình chế tạo các chất ma tuý" thuộc Mục II Phần thứ nhất "Danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện" sang khoản III "Hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại" thuộc Mục I Phần thứ ba "hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 1108/2000/QD-BTM

Hanoi, August 08, 2000

 

DECISION

ADJUSTING THE DETAILED LIST OF GOODS BANNED FROM CIRCULATION, TRADE SERVICES BANNED FROM PROVISION; GOODS AND SERVICES SUBJECT TO RESTRICTED BUSINESS OR CONDITIONAL BUSINESS, ISSUED TOGETHER WITH DECISION No. 0088/2000/QD-BTM OF JANUARY 18, 2000

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Governments Decree No. 95/CP of December 4, 1993 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government
s Decree No. 11/1999/ND-CP of March 3, 1999 on goods banned from circulation, trade services banned from provision; goods and service subject to restricted business or conditional business;
Pursuant to the Government
s Decree No. 23/2000/ND-CP of July 13, 2000 on taking amomum-tsac-kuo tree out of Group IIA of Decree No. 18/HDBT of January 17, 1992 and the Ministry of Agriculture and Rural Developments Official Dispatch No. 2575/BNN-KL of July 31, 2000 on the circulation and consumption of amomum-tsac-kuo;
Pursuant to the Ministry of Health
s Official Dispatch No. 5582/YT-QLD of July 31, 2000 adjusting the list of chemicals banned from business, in Decision No. 0088/2000/QD-BTM.
Pursuant to the Government Office
s Official Dispatch No. 5126/VPCP-KTTH of November 8, 1999 announcing the Prime Ministers opinions on authorizing the Minister of Trade to promulgate the detailed list of goods banned from circulation, trade services banned from provision; goods and services subject to restricted business or conditional business,

DECIDES:

Article 1.- To adjust a number of points of the list issued together with Decision No. 0088/QD-BTM of January 18, 2000 as follows:

1. To take amomum-tsac-kuo out of Group II, Section IV of the list of goods banned from circulation, trade services banned from provision, and make it free-circulation goods

2. To transfer the whole of "Table IV- including pre-substances and chemicals used in the preparation of narcotics" under Section II, Part One "List of goods banned from circulation, trade services banned from provision" to Clause III "Toxic chemicals and products containing toxic chemicals" under Section I, Part Three "goods and trade services subject to conditional business".

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1108/2000/QĐ-BTM điều chỉnh danh mục hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện kèm theo Quyết định 0088/QĐ-BTM đo Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.514
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212