Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1058/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp trong việc công bố, niêm yết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC- để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam;
- VPUB: LĐVP (4), NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý thương mại

01

Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

02

Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

03

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý thương mại

(Các thủ tục này đã được ban hành tại Quyết định 1007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương)

01

Thủ tục Đăng ký bán hàng đa cấp

02

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

03

Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo Mẫu M-10 Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

2. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao được chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

3. Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đã có xác nhận Cục quản lý cạnh tranh;

- Chương trình trả thưởng đã có xác nhận Cục quản lý cạnh tranh;

- Chương trình đào tạo cơ bản đã có xác nhận Cục quản lý cạnh tranh;

- Quy tắc hoạt động đã có xác nhận Cục quản lý cạnh tranh;

- Danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp đã có xác nhận cục quản lý cạnh tranh;

4. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao được chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét và có văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp đối với hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở ban hành thông báo. Sở trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu M-10

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .....

......, ngày ....... tháng ....... năm.......

 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nam

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:

Do:

Cấp lần đầu ngày:.........../........../

Lần thay đổi gần nhất:

Địa chỉ của trụ sở chính:

Điện thoại:......................................Fax:

Email (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:

Do:..........................................................................Cấp ngày:......../............/.

Chức vụ:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:

Do:....................................................................Cấp lần đầu ngày:...../........../.

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …….. ngày

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn

tỉnh Hà Nam như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):

Điện thoại: …………………….Fax:…………………..Email:

3. Người liên hệ:………………………………………..Điện thoại:

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương:

 

5. Văn bản, tài liệu kèm theo:

 

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 

- Mẫu Giấy chứng nhận:

Mẫu M-11

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm … của Công ty ………

Sở Công Thương ………….. xác nhận Công ty ………….. đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh …………….. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………

Do: …………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./…………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………

Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ………/………../……

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ……………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………

Do: …………………………………………… Cấp lần đầu ngày: …../…../…….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: …………………

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): …………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

7. Người liên hệ tại địa phương: ………………….. Điện thoại: …………………

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương ……………………………………

 

 

Đại diện Sở Công Thương
(Ký tên và đóng dấu)

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Hồ sơ Thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

1. Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004

2. Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

3. Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

2. Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại.

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo Mẫu M-10A Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

2. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao được chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

3. Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét và có văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp đối với hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở ban hành thông báo. Sở trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Đối tượng thực hiện  thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Mẫu M-10A

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .....

......, ngày ....... tháng ....... năm.......

 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nam

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:

Do:

Cấp lần đầu ngày:.........../........../

Lần thay đổi gần nhất:

Địa chỉ của trụ sở chính:

Điện thoại:......................................Fax:

Email (nếu có):

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:

Do:..........................................................................Cấp ngày:......../............/.

Chức vụ:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:

Do:..................................................................Cấp lần đầu ngày:.........../........../......

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …….. ngày

Căn cứ Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/ Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số ………. của ………………………………..ngày …… tháng ……..năm ……..

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung

 

 

 

II. Lý do sửa đổi, bổ sung

 

 

 

III. Văn bản, tài liệu kèm theo

 

 

 

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

- Mẫu Giấy chứng nhận:

Mẫu M-11A

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Căn cứ: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm … của Công ty …………

Sở Công Thương ………….. xác nhận hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh …………. của Công ty ……….. như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………

Do: …………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./…………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………......……

Email (nếu có): ……………………………………………………………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………

Do: ……………………………………………. Cấp ngày: ……/………./……

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): …………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………

Do: ………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../…….../……….

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: …………………

6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): …………………

Số điện thoại: ………………………….Số fax:…………………………………

Email:………………………………………………………………………………

7. Người liên hệ tại địa phương: …………………….. Điện thoại: ………………

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương ………………………………………

 

 

Đại diện Sở Công Thương
(Ký tên và đóng dấu)

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Hồ sơ Thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

1. Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004

2. Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

3. Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 

3. Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý thương mại

+ Bước 3: Phòng Quản lý thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

+ Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12 Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT

2. Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc bản sao được chứng thực (đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

3. Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;

4. Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

5. Bản sao chứng chỉ Đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại điều 20 NĐ42/2014/NĐ-CP

6. Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc hội nghị, hội thảo;

7. Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 NĐ42/2014/NĐ-CP (Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp) doanh nghiệp bổ sung:

- Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ Sở có trách nhiệm xem xét và có văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

+ Trường hợp đối với hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở ban hành thông báo. Sở trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp

- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu M-12

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .....

......, ngày ....... tháng ....... năm.......

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO
VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nam

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:

Do:

Cấp lần đầu ngày:.........../........../

Lần thay đổi gần nhất:

Địa chỉ của trụ sở chính:

Điện thoại:......................................Fax:

Email (nếu có):

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:

Do:..........................................................................Cấp ngày:......../............/.

Chức vụ:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:

Do:.................................................................Cấp lần đầu ngày:.........../........../.

Cấp sửa đổi, bổ sung lần …….. ngày

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn

tỉnh Hà Namvới nội dung như sau:

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo:

2. Thời gian:

3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương:

4. Nội dung:

5. Văn bản, tài liệu kèm theo:

 

 

6. Người liên hệ:…………………………….. Điện thoại:

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

- Mẫu Giấy chứng nhận:

Mẫu M-13

(Phụ lục Thông tư 24/2014/TT-BCT)

UBND TỈNH …..
SỞ CÔNG THƯƠNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO,
ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Căn cứ: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Sở Công Thương …………… xác nhận Công ty ………….. đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh …………. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………

Do: …………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày: ………………../…………./…………………………………

Lần thay đổi gần nhất: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………

Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ……………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ………………………………………

Do: ………………………………………. Cấp ngày: ………/………../…………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú): ……………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ……………………

Do: …………………………………… Cấp lần đầu ngày: ………../……../……

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………. ngày …………………………………………

4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: …………………………………………………

5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo: ………………………………….

6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: ……………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo: …………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

 

Đại diện Sở Công Thương
(Ký tên và đóng dấu)

 

(Đối với các nội dung từ (4) đến (7) ở trên, Sở Công Thương có thể lập Phụ lục kèm theo trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Hồ sơ Thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

1. Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004

2. Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

3. Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.820

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250