Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1010/2001/QĐ-BGTVT công bố danh mục hàng hoá phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 1010/2001/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Việt Tiến
Ngày ban hành: 06/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1010/2001/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HOÁ PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 24/12/1999.
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải.
Căn cứ Quyết định số 2424/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ Khoa học công nghệ và môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này danh mục hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Hàng hoá thuộc danh mục nêu ở điều 1 phải được công bố phù hợp tiêu chuẩn theo đúng quy định cuả pháp luật hiện hành và chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi đã được các doanh nghiệp công bố

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2001

Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Bộ KHCN-MT, Thương Mại, Công nghiệp
- Công báo
- Lưu: HC, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Việt Tiến


DANH MỤC

HÀNG HOÁ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1010 /2001/QĐ-Bộ Giao thông vận tải ngày 6 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên hàng hoá dùng trong ngành GTVT

Tên tiêu chuẩn ngành phải áp dụng

Mã hiệu Tiêu chuẩn

1

Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép

Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép

22 TCN 204-91

2

Gối cầu cao su

Gối cầu cao su cốt bản thép

22 TCN 217-94

3

Sơn cầu

Sơn dùng cho cầu thép và kết cầu thép

22 TCN 235-97

4

Nhựa đường

* Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ
* Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ, sân bay và bến bãi

22 TCN 227-95


22 TCN 231-96

5

Nhũ tương nhựa đường gốc a xít

Nhũ tương nhựa đường gốc a xít

22 TCN 250-98

6

Neo bê tông dự ứng lực T13;15 và D13;15

Neo bê tông dự ứng lực T13;15 và D13;15

22 TCN 267-2000

7

Lu bánh lốp

Lu bánh lốp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

22 TCN 254-99

8

Trạm trộn bê tông nhựa nóng

Trạm trộn bê tông nhựa nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

22 TCN 255-99

 

THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 1010/2001/QD-BGTVT

Hanoi, April 06, 2001

 

DECISION

ANNOUNCING THE LIST OF GOODS SUBJECT TO BRANCH�S STANDARDS

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Pursuant to the December 24, 1999 Ordinance on Goods Quality;
Pursuant to the Governments Decree No. 22/CP of March 22, 1994 on the tasks, powers, State management responsibility and organizational structure of the Ministry of Communications and Transport;
Pursuant to Decision No. 2424/2000/QD-BKHCNMT of December 12, 2000 of the Ministry of Science, Technology and Environment promulgating the Provisional Regulation on the announcement of standard-compatibility goods;
At the proposal of the Director of the Science-Technology Department,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the list of goods subject to the application of branchs standards.

Article 2.- Goods on the list mentioned in Article 1 must be announced as being compatible with the standards strictly according to the current law provisions and shall be allowed to be circulated on the market only after such announcement is made by enterprises.

Article 3.- This Decision takes effect as from June 1, 2001.

Article 4.- The Director of the Science-Technology Department and the heads of concerned bodies and units shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1010/2001/QĐ-BGTVT công bố danh mục hàng hoá phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.277

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227