Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2002/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 04/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2002/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 07/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải quan - Tổng cục Hải quan

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho các quy định trước đây về hoạt động phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong ngành Hải quan.

Điều 3. Các ông Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ PHÂN TÍCH HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2002/QĐ-TCHQ, ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là phân tích) là một biện pháp kiểm tra thực tế mẫu hàng hoá bằng nghiệp vụ kỹ thuật được tiến hành trong phòng thí nghiệm để làm rõ bản chất hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định đúng tên hàng, mã số hàng hoá.

Điều 2: Đối tượng phân tích.

Đối tượng phân tích là mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu mà công chức hải quan khi kiểm tra thực tế hàng hoá bằng những phương pháp nghiệp vụ thông thường không xác định được tên hàng, mã số hàng hoá.

Điều 3: Mục đích phân tích

1. Cung cấp cơ sở khoa học cho đơn vị và công chức hải quan trong việc xác định đúng tên hàng, mã số hàng hoá và xây dựng mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thông qua việc phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu.

Điều 4: Sử dụng kết quả phân tích

Thủ trưởng các đơn vị và công chức hải quan yêu cầu phân tích quyết định việc sử dụng kết quả phân tích được đơn vị phân tích thông báo để xác định đúng tên hàng, mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông báo kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích và phải được lưu trong bộ hồ sơ hải quan.

Điều 5: Đơn vị phân tích

Viện Nghiên cứu hải quan là đơn vị chịu trách nhiệm về hoạt động phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của ngành Hải quan (sau đây gọi tắt là đơn vị phân tích).

Các Trung tâm phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Viện Nghiên cứu hải quan trực tiếp thực hiện việc phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 6: Đơn vị yêu cầu phân tích

Đơn vị yêu cầu phân tích là Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan và các đơn vị hải quan khác, công chức hải quan trong ngành (sau đây gọi tắt là đơn vị yêu cầu phân tích).

Điều 7: Phối hợp công tác trong hoạt động phân tích

Đơn vị phân tích được hợp tác với các đơn vị khoa học chuyên ngành ở trong nước và nước ngoài, sử dụng kinh nghiệm của Hải quan các nước trên thế giới, khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới phục vụ cho hoạt động phân tích.

Chương 2

QUY ĐỊNH LẤY MẪU, SỬ DỤNG MẪU, LƯU MẪU VÀ HUỶ MẪU PHÂN TÍCH

Điều 8: Mẫu phân tích

Mẫu phân tích là lượng hàng hoá nhỏ nhất mang đầy đủ tính đại diện của một loại hàng hoá cần phân tích.

Điều 9: Yêu cầu đối với mẫu phân tích

1. Mẫu phân tích phải đảm bảo tính khách quan, đại diện.

2. Mẫu phân tích phải được đóng gói, bảo quản trong bao bì phù hợp và giữ nguyên trạng trong quá trình lấy mẫu, bảo quản, đóng gói, chuyển giao và đáp ứng yêu cầu lưu giữ quy định tại Điều 12 Quy chế này.

3. Mẫu phân tích phải được đánh số, ký hiệu, niêm phong đúng quy định phù hợp với phiếu yêu cầu phân tích.

Điều 10: Thủ tục lấy mẫu phân tích

Khi lấy mẫu phân tích, công chức hải quan phải lập biên bản, có xác nhận của người khai hải quan, niêm phong mẫu trước sự chứng kiến và có chữ ký của người khai hải quan trên niêm phong.

Điều 11: Thủ tục chuyển giao mẫu phân tích và hồ sơ phân tích

1. Mẫu phân tích và hồ sơ phân tích được giao nhận trực tiếp hoặc gửi đi bằng cách có đảm bảo và nhanh nhất.

2. Hồ sơ yêu cầu phân tích bao gồm:

a. Phiếu yêu cầu phân tích: một bản chính (Mẫu 1);

b. Biên bản lấy mẫu: một bản photo (Mẫu 2);

c. Các tài liệu liên quan đến mẫu phân tích (nếu có): Một bản photo;

Các chứng từ trong hồ sơ yêu cầu phân tích phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị yêu cầu phân tích.

3. Việc giao nhận mẫu phân tích và hồ sơ yêu cầu phân tích phải được bên giao và bên nhận ký xác nhận.

Điều 12: Sử dụng và lưu mẫu trong phân tích

1. Mẫu phân tích gồm một phần dùng để phân tích, một phần dùng để lưu. Phần mẫu lưu lại phải đảm bảo tính đại diện của mẫu và có đầy đủ hồ sơ kèm theo.

2. Mẫu phân tích phải được lưu giữ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hàng hoá có mẫu đó được thông quan.

3. Các mẫu được lưu không còn giá trị sử dụng do đã hết hạn quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc đã bị biến chất, mẫu dễ gây nguy hiểm, mẫu không có khả năng lưu giữ thì phải lập biên bản chứng nhận và làm thủ tục huỷ mẫu.

Điều 13: Huỷ mẫu phân tích

1. Việc huỷ mẫu phân tích phải được tiến hành và lập biên bản dưới sự kiểm tra giám sát của một Hội đồng tiêu huỷ. Thành phần của Hội đồng tiêu huỷ do thủ trưởng đơn vị phân tích quyết định.

2. Biên bản tiêu huỷ phải được lưu lại theo quy định.

Chương 3

TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Điều 14: Điều kiện tiến hành phân tích

Việc phân tích chỉ được tiến hành khi mẫu phân tích và hồ sơ yêu cầu phân tích đáp ứng đủ yêu cầu quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Thực hiện phân tích

1. Lãnh đạo đơn vị phân tích căn cứ mẫu và hồ sơ nhận được, phân công cụ thể việc phân tích cho cán bộ trực tiếp thực hiện phân tích theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và phải chịu trách nhiệm về việc phân công nhiệm vụ đó. Cán bộ phân tích được giao nhiệm vụ phân tích phải chịu trách nhiệm chuyên môn về kết quả phân tích do mình trực tiếp thực hiện.

2. Cán bộ được phân công, tiến hành việc phân tích theo trình tự như sau:

a. Tiếp nhận mẫu và hồ sơ liên quan, kiểm tra niêm phong của mẫu, đối chiếu mẫu với hồ sơ yêu cầu phân tích.

b. Nghiên cứu hồ sơ, tập hợp thông tin về mẫu phân tích.

c. Tiến hành phân tích mẫu.

d. Hoàn thành hồ sơ sau khi phân tích.

3. Trong trường hợp do tính chất của hàng hoá mà không lấy được mẫu thì đơn vị phân tích có thể tiến hành phân tích tại nơi tập kết hàng hoá khi cần thiết.

Điều 16: Thời gian tiến hành phân tích.

1. Thời gian thực hiện phân tích đối với một mẫu phân tích tối đa 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận mẫu và hồ sơ đủ điều kiện phân tích.

2. Trường hợp mẫu phức tạp cần kéo dài thời gian phân tích, đơn vị phân tích phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu phân tích biết lý do và thời hạn dự kiến hoàn thành.

Điều 17: Thông báo kết quả phân tích

Kết quả phân tích phải được thông báo bằng văn bản cho đơn vị yêu cầu phân tích. Văn bản thông báo phải được làm theo mẫu quy định (Mẫu 4) và có đủ chữ ký của cán bộ trực tiếp thực hiện phân tích mẫu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị phân tích.

Thông báo kết quả phân tích phải đáp ứng được nội dung của phiếu yêu cầu phân tích.

Điều 18: Lưu giữ hồ sơ phân tích

1. Sau khi hoàn thành phân tích, cán bộ thực hiện phân tích phải lập hồ sơ phân tích và chuyển giao lại cho cơ quan lưu giữ theo quy định.

2. Hồ sơ phân tích gồm:

a. Hồ sơ yêu cầu phân tích.

b. Biên bản phân tích (Mẫu 3).

c. Thông báo kết quả phân tích (Mẫu 4).

d. Các bản minh hoạ cho công tác phân tích (nếu có).

e. Kết quả phân tích của những đơn vị khoa học chuyên ngành (nếu có).

Chương 4

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU PHÂN TÍCH VÀ ĐƠN VỊ PHÂN TÍCH

Điều 19: Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị yêu cầu phân tích

1. Lấy mẫu hàng hoá để yêu cầu phân tích; sử dụng kết quả phân tích.

2. Thực hiện đúng quy định về lấy, gửi, bảo quản mẫu và hồ sơ yêu cầu phân tích.

3. Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin liên quan trực tiếp đến mẫu phân tích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phân tích thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

4. Yêu cầu đơn vị phân tích phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại liên quan đến tên hàng và mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Thực hiện lấy mẫu và yêu cầu phân tích đối với những loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định bắt buộc phải lấy mẫu để phân tích.

Điều 20: Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị phân tích

1. Thực hiện công tác phân tích theo yêu cầu của các đơn vị yêu cầu phân tích và chịu trách nhiệm về kết quả phân tích.

2. Thông báo kết quả phân tích cho đơn vị yêu cầu phân tích trong thời hạn quy định.

3. Bảo quản hồ sơ, mẫu, kết quả phân tích theo quy định.

4. Yêu cầu các đơn vị hải quan trong ngành thực hiện đúng quy định về lấy mẫu phân tích và cung cấp những hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến mẫu hàng có yêu cầu phân tích.

5. Thu thập những thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ phân tích.

6. Căn cứ vào kết quả phân tích có thể đưa ra khuyến nghị về tên hàng, mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

7. Bảo vệ kết quả phân tích khi có khiếu nại.

8. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hải quan trong ngành thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Trách nhiệm của Viện Nghiên cứu hải quan

Viện Nghiên cứu hải quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế, nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sớt của các Trung tâm phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để nâng cao hiệu quả công tác phân tích.

Điều 22: Trách nhiệm của các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng Trường cao đẳng hải quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

MẪU 1

CỤC HẢI QUAN

Chi cục Hải quan

Số: ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ... tháng .... năm ......

PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH MẪU HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Hải quan

Trung tâm phân tích ....

Để có cơ sở khoa học cho việc xác định tên hàng và mã số hàng theo Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. .................................................................

Đề nghị Viện NCHQ, phân tích cho mẫu hàng sau:

Tên hàng: ............................................................................................

..............................................................................................................

Số tờ khai: ..................................... ngày...... tháng........năm.............

Đơn vị nhập khẩu: .............................................................................

.............................................................................................................

Mã số thuế đã khai: ...........................................................................

Số lượng mẫu: ....................................................................................

Hồ sơ kèm theo: .................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Yêu cầu phân tích: .............................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

MẪU 2

CỤC HẢI QUAN

Chi cục Hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU

Hôm nay, ngày ... tháng..... năm...., tại ................................................

..............................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Công chức Hải quan:

1. .........................................................................................................

2. .........................................................................................................

.............................................................................................................

Đại diện chủ hàng:

.............................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................

Cùng tiến hành lấy mẫu hàng hoá để yêu cầu phân tích như sau:

* Tên hàng (theo tờ khai): ................................................................

.............................................................................................................

* Số tờ khai: ..................... ngày .. tháng ..... năm ............................

* Mã số thuế do chủ hàng khai báo: ................................................

* Số lượng mẫu: .................................................................................

* Đặc điểm và quy cách đóng gói mẫu: ............................................

.............................................................................................................

* Mẫu đã được niêm phong hải quan số:..........................................

Mẫu do các đơn vị Hải quan liên quan lưu giữ.

Đại diện chủ hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Công chức hải quan I

(Ký và ghi rõ họ tên)

Công chức hải quan II

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 3

VIỆN NCHQ

Trung tâm PTPL....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH MẪU HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1- Tên mẫu: .........................................................................................

..............................................................................................................

2- Đơn vị yêu cầu phân tích: ..............................................................

..............................................................................................................

3 - Số Tờ khai hải quan: .....................................................................

4 - Ngày nhận mẫu: ............................................................................

- Ngày bắt đầu: ..........................................................................

- Ngày kết thúc: .......................................................................

5 - Cán bộ phân tích: ..........................................................................

1 - Trưởng nhóm ......................................................................

2 - Thành viên ........................................................................

3 - Thành viên .........................................................................

QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH

I - Tình trạng mẫu yêu cầu phân tích:

(Ghi rõ tên, số lượng, cách đóng gói và bảo quản từng mẫu thực tế nhận được)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2 - Mẫu và tài liệu so sánh.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

II - Quá trình tiến hành phân tích:

(Phương pháp, phương tiện và kết quả)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

MẪU 4

Viện nghiên cứu Hải quan

Số:...../NCHQ-TTPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ... tháng .... năm ......

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính gửi: : ....................................................

Ngày ... tháng ..... năm...... Viện NCHQ đã nhận được công văn yêu cầu phân tích hàng hoá số ......... ngày.... tháng..... năm....... và hồ sơ kèm theo của ....................với nội dung sau:

1- Tên mẫu: .................................. Số Tờ khai .................................... ................................................................................................................

2- Ngày lấy mẫu: ................ ngày nhận mẫu ...................................... ................................................................................................................

3- Đơn vị nhập khẩu: ...........................................................................

...............................................................................................................

4- Nội dung yêu cầu phân tích:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Vậy chúng tôi thông báo để cơ quan được biết.

Trưởng nhóm

phân tích

(Ký tên)

Viện trưởng Viện NCHQ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Kết quả phân tích trên chỉ có giá trị duy nhất đối với mẫu yêu cầu phân tích.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2002/QĐ-TCHQ ngày 04/01/2002 ban hành Quy chế tạm thời về phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động của ngành hải quan của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!