Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 06/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2017/QÐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (sau đây gọi tắt là cửa hàng bán LPG chai, bao gồm cả cửa hàng chuyên kinh doanh LPG) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng nêu tại điểm b, khoản 2, Điều 1 của Quyết định này.

2. Trường hợp nếu phát hiện cửa hàng bán LPG chai vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí LPG, cơ quan có thẩm quyền cấp trên và cấp đã cấp Giấy chứng nhận có quyền thanh tra, kiểm tra và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của cửa hàng bán LPG chai do cơ quan có thẩm quyền đã cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Sở Công Thương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, đào tạo nghiệp vụ an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

c) Trong trường hợp cần thiết, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

d) Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn Tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn các tổ chức, công dân về quy định của pháp luật đối với việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.

b) Thực hiện cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại Điều 2 của Quyết định này thuộc địa phương quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch.

c) Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn địa phương quản lý.

d) Lập dự toán kinh phí thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho các cửa hàng bán LPG chai theo phân cấp, đưa vào dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cửa hàng bán LPG chai thuộc địa phương quản lý, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 4. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196