Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 01/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

Quãng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư s10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định chi tiết một s điu của Nghị định s 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại các văn bản: Tờ trình số 2490/TTr-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công văn s 223/SCT-QLTM ngày 05/02/2021 và ý kiến thm định của Giám đc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 219/BC-STP ngày 25 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm và thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Công Thương
(b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, PCT UBND t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BTT
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Báo Qu
ng Ngãi;
- VP
UB: PCVP, các P. ng/cứu, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các s, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy đnh và yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp.

2. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đđảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

3. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện đcác doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các s, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thường xuyên phối hp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phân công đơn vị chức năng theo dõi, giải quyết, phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, qun lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đu mối thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đi thông tin, đề xuất các nội dung cần phối hợp đkịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bo đồng bộ và hiệu quả.

3. Để đảm bo công tác phối hợp được kịp thời, hiệu quả các cơ quan chức năng trao đổi thông tin, tài liệu qua các phương thức sau: ban hành văn bản, trao đi trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc mang tính chất phức tạp cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cơ quan chủ trì thành lập đoàn thanh tra hoặc kim tra liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kim tra. Cơ quan chủ trì thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra liên ngành có trách nhiệm:

a) Bảo đm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành thanh tra, kim tra.

b) Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tchức thanh tra, kim tra theo quy định hiện hành.

c) Báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực để tng hp.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Tiếp nhận, trao đi, cung cấp thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bao gồm: kết quả xác nhận, tiếp nhận các hồ sơ thuộc thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có).

2. Hướng dẫn, tuyên truyền, phbiến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh:

a) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về chủ th tham gia bán hàng đa cp tại địa phương, bao gồm: Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

b) Thanh tra, kim tra việc chấp hành pháp luật về đối tượng được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

c) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định tại Điều 5 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP .

d) Thanh tra, kim tra việc chấp hành pháp luật về việc tchức hội nghị, hội tho, đào tạo v bán hàng đa cp tại địa phương theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP .

đ) Thanh tra kiểm tra về điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Tùy theo tính chất, nội dung từng vụ việc cơ quan chủ trì việc thanh tra, kim tra quyết định thanh tra hoặc kiểm tra theo các nội dung nêu trên và các nội dung khác được quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP nhm đm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

4. Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đxuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đi, bsung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp; đề xuất việc sửa đổi, bsung Quy chế phối hợp để công tác phối hợp giữa các cơ quan đạt hiệu quả hơn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Sở Công Thương

1. Là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện công tác thanh tra, kim tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyn hạn được giao đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyn cơ quan có thm quyền xử lý theo quy định khi tiếp nhận các thông tin, tài liệu về dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Đnghị cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công Thương) thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyền bổ sung, sửa đi những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn tnh; xử lý vi phạm theo thẩm quyn hoặc chuyn cơ quan có thm quyền xử lý theo quy định.

2. Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phbiến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Công an tỉnh

1. Xây dựng, thực hiện các chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Lập kế hoạch triển khai, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, thu thập thông tin về các phương thức, thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng, lừa đảo của tchức, cá nhân và phi hp trin khai công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điu tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tchức do các cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cp trái phép trên địa bàn hoặc đề nghị cp có thm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tchức các hội nghị, hội tho, đào tạo về bán hàng đa cấp ca các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại hàng hóa thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các nội dung: sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cp thông tin về các mặt hàng mỹ phm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác ca doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 10. Cục Thuế tỉnh

1. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chp hành nghĩa vụ thuế ca các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; việc khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưng hoặc các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý Thuế ca các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đi với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp.

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật ca doanh nghiệp bán hàng đa cp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thng thông tin Cơ scủa tỉnh trin khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyn, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan v tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

1. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tin ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cp; chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp tại các ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định ca pháp luật; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch ca các tchức, cá nhân có liên quan trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

2. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tchức, cá nhân có liên quan tẩu tán tài sản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật; tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý, thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Tuyên truyền, phbiến các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp và các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp đ các cơ quan, tchức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phát hiện, xử lý theo thm quyền hoặc báo cáo cp có thm quyn xlý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp theo quy định.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nắm bắt tình hình, phản ánh, báo cáo, thông tin kịp thời các hành vi, dấu hiệu vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn đến cơ quan chức năng, người có thm quyn xử lý.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động tchức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp đcó phương án xử lý theo quy định.

2. Tiếp nhận thông tin, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đlừa đo, huy động vốn trái quy định ca pháp luật, cung cấp cho cơ quan chtrì hoặc cấp trên trực tiếp để xử lý theo thm quyền.

3. Theo dõi các tchức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn, thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để nhân dân biết và cảnh giác.

Điều 17. Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thm quyền được giao theo quy định pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác qun lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực khi được yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Triển khai thực hiện

1. Các s, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tchức, trin khai thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ 6 tháng và hằng năm các cơ quan chức năng có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình liên quan đến công tác qun lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi được giao nhiệm vụ quản lý đến Sở Công Thương đ tng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và y ban nhân dân tỉnh hoặc trường hợp đột xuất khi có yêu cầu (Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15 tháng 6, báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo).

3. Giao Sở Công Thương đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc tchức thực hiện; tổng hp, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác qun lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tnh.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) đ tng hp, đề xuất biện pháp giải quyết, sửa đi, b sung cho phù hp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150