Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 03/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Sầm Trung Việt
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Hậu Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ và chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

3. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương.

5. Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của địa phương.

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá, công bố hàng hóa hợp tiêu chuẩn và các biện pháp quản lý khác theo phân công, phân cấp của Sở Khoa học và Công nghệ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa xuất - nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý Nhà nước. Quản lý hoạt động các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, phân cấp của Sở Khoa học và Công nghệ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

10. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp... tại địa phương.

11. Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của Sở Khoa học và Công nghệ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

14. Làm nhiệm vụ Thường trực của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Hậu Giang thuộc hệ thống mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và sự ủy quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế .

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Chi cục:

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có Chi cục Trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và có từ một đến hai Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp.

+ Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng.

+ Phòng Đo lường.

Ngoài ra Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng còn làm Thường trực của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Hậu Giang ( gọi tắt Văn phòng TBT HGi )

* Cơ quan Thông báo TBT: Cán bộ, công chức Chi cục kiêm nhiệm.

* Điểm hỏi đáp TBT: 03 viên chức ( biên chế sự nghiệp ) thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Văn phòng TBT HGi.

2. Về biên chế:

Biên chế Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ký, thay thế Điều 2 và Điều 3, Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Hậu Giang.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM)
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP.
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh.
- TT.UBND tỉnh.
- Phòng VBTT Sở TP.
- Lưu VP.(2A,4,LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH 
Sầm Trung Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118