Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 88/2019/QH14 Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Số hiệu: 88/2019/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phấn đấu giảm trên 3%/năm tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số

Đây là mục tiêu được nêu tại Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 về phát triển kinh tế -  xã hội với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau:

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020;

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%;

- 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số;

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông và 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa;

- 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố;

- 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp…

Xem thêm chi tiết Nghị quyết 88/2019/QH14 (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019).

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 88/2019/QH14

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV số 74/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Sau khi xem xét Tờ trình số 473/TTr-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1016 /BC-HĐDT14, ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Dân tộc; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội số 477/BC-UBTVQH14 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với những nội dung sau đây:

1. Quan điểm

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước;

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết; thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Lồng ghép, bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án;

- Nguồn lực nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định; tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, huy động, thu hút, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước;

- Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;

- Tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát:

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020;

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%;

- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh;

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào;

- Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học hên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%;

- Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%;

- 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số;

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng;

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương.

c) Định hướng mục tiêu đến năm 2030:

- Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước;

- Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%. Cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới;

- Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến 2030 có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành, nghề: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ;

- Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa;

- Xóa tình trạng nhà ở tạm, dốt nát; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng;

- Trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân;

- Giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quy hoạch sắp xếp, di dời, bố trí 100% hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở;

- Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

3. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

a) Phạm vi:

Đề án thực hiện ở địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Đối tượng điều chỉnh:

- Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số;

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn.

4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

a) Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, gồm các dự án sau:

(1) Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt;

(2) Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;

(3) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

(4) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc;

(5) Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

(6) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;

(7) Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;

(8) Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

(9) Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;

(10) Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

b) Xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, chính xác, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

c) Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc.

d) Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

đ) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, về thực hiện chính sách dân tộc, chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc; đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

e) Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số, nhất là nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

g) Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

h) Đổi mới và mở rộng chính sách tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được tổng hợp thành mục ngân sách trong vốn đầu tư cộng ở các cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 2.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án.

2. Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng Ban thường trực, có sự tham gia của bộ, ban, ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình.

4. Căn cứ phạm vi, đối tượng, định mức, nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ tổng hợp, cân đối, dự toán nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Hằng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trước Quốc hội; 5 năm tổ chức tổng kết, trình Quốc hội về cơ chế, chính sách tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2026 - 2030.

Điều 3.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No. 88/2019/QH14

Hanoi, November 18, 2019

 

RESOLUTION

APPROVAL OF MASTER PLAN FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS REGIONS FOR 2021-2030 PERIOD

NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on National Assembly Organization No. 57/2014/QH13;

Pursuant to the Resolution No. 101/2019/QH14 in the 6th Meeting of the XIVth National Assembly declared on November 20, 2018;

In the light of the Government’s Statement No. 473/TTr-CP dated October 11, 2019; the Evaluation Report No. 1016 /BC-HDDT14 dated October 17, 2019 of the Ethnic Council; the Report on Feedbacks and Explanations about National Assembly Deputy’s Opinions No. 477/BC-UBTVQH14 dated November 15, 2019 of the National Assembly’s Standing Committee; and after considering opinions from the National Assembly’s deputies,

HEREBY RESOLVES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The National Assembly hereby ratifies the Master Plan for socio-economic development of ethnic minority and mountainous regions for the 2021-2030 period with the following contents:

1. Viewpoints

- Reviewing, amending, supplementing and perfecting the system of policies and laws related to ethnic minorities and mountainous areas. Policies on socio-economic development, national defense and security in ethnic minorities and mountainous areas must be comprehensive, aiming at the goals of sustainable development and promotion of their advantages and potentials as well as their self-reliance. Promoting propaganda campaigns in ethnic minority and mountainous areas; strengthening social consensus; promoting internal resources, overcoming difficulties, challenges and aligning their development with the entire country’s growth; consolidating the great unity of the entire nation and the faith of the people in the Party and the State;

- Taking best advantage of all resources, exploiting potentials and strengths to develop ethnic minorities and mountainous areas; preserving and promoting fine cultural identities of all ethnic groups. Focusing on effectively solving pressing problems; promoting vocational training and placement activities. Integrating and ensuring gender equality in the process of formulating and implementing the Plan;

- Realizing that state-controlled resources are important and decisive; strengthening international cooperation, diversifying and privatizing resources, mobilizing, attracting and promoting all available resources invested in the rapid and sustainable development; improving the efficiency and expanding preferential credit capital for projects, households, individuals, and organizations to develop their production and business in ethnic minorities and mountainous areas;

- Realizing that investments in the socio-economic development of ethnic minorities and mountainous areas are those investments in the sustainable development of the entire country, improving the material and spiritual life of the people; gradually narrowing the gap between living standards or income of ethnic minorities and the average living standard or income of the people;

- Performing the tasks of the socio-economic development of ethnic minorities and mountainous areas associated with the construction of strong political systems at the grassroots level; strengthening national defense and security potentials, firmly defending the national border sovereignty, and building border lines according to peace, friendship, mutual cooperation and development principles;

- Integrating policies to ensure their consistency and unity, reducing the number of supervisory focal points, assigning tasks in a explicit manner; promoting the roles and functions of authorities in charge of ethnic affairs; ensuring and improving the efficiency of sources of investment; prioritizing key, main and concentrated investments in areas faced with special difficulties and ethnic groups faced with particular difficulties in ethnic minorities and mountainous areas.

2. Objectives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exploiting potentials and advantages of localities in the same regions, innovating, promoting the economic development, ensuring implementation of social security policies; ensuring fast and sustainable poverty reduction, narrowing the gap between living standards and income of ethnic minorities and the average living standard or income in the entire country; gradually reducing the number of extremely underprivileged communes and villages; making stabilization plans and arrangements for the population, building synchronous and inter-regional socio-economic infrastructure systems in connection with other developed regions; comprehensively developing education, training, health care and culture sectors; remarkably improving the lives of the people; improving the number and quality of public officials, civil servants, and public employees coming from ethnic minorities; conserving and promoting the fine cultural identities of ethnic minorities together with abolishing obsolete customs and practices; ensuring gender equality and addressing urgent issues for women and children; establishing strong political systems at the grassroots level, firmly maintaining political security, social order and safety, and ensuring the national border security; consolidating and strengthening the great unity among ethnic groups, and elevating the faith of ethnic minorities in the Party and the State.

b) Specific goals to be attained by 2025:

- Striving to increase the average income of ethnic minorities by more than 2 times compared to 2020;

- Striving to hold down the rate of poor households in ethnic minorities by over 3%;

- Striving to ensure that 100% of communes have asphalted or concrete roads leading to their commune downtowns; 70% of villages have hardened motor roads leading to their village downtowns. 100% of local schools, classrooms and clinics are solidly built; 99% of households have access to the national electricity grids and other suitable power sources; 90% of ethnic minorities have access to potable water; 100% of ethnic minorities can watch television and listen to radio;

- Basically completing the residential sedentarization and agricultural settlement work; stably arranging and settling 90% of the migrant households not covered by planning schemes. Planning, arranging, moving and resettling 60% of ethnic minority households with scattered settlements in special-use forests, remote and isolated areas, and places at risk of pipe floods, flash floods and landslides. Basically solving a shortage of residential and production land for the ethnic minority people;

- Striving to attaining the goal of ensuring that the percentage of 5-year-old pupils going to school is over 98%; the percentage of primary school pupils is more than 97%; the percentage of secondary school pupils is over 95%; the percentage of high school pupils is over 60%; the Vietnamese-language literacy rate for all people aged 15 and over is more than 90%;

- Strengthening the healthcare work so that ethnic minorities can access modern health care services; continuing to control and take steps to eliminate epidemics in ethnic minorities and mountainous areas; striving to ensure 98% of ethnic minorities participate in the health insurance plan. Striving to attain the goal of ensuring that more than 80% of pregnant women receive periodic antenatal care, give birth at health facilities or with the help of health workers; reducing the prevalence of underweight malnutrition in children to under 15%;

- Striving to attain the goal of ensuring that 50% of employees of working age are trained in accordance with the particular needs and conditions of ethnic minorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Training, planning and building a contingent of ethnic minority officials, especially local ethnic minorities. Ensuring the rate of ethnic minority officials, public servants and employees is commensurate with the local ethnic minority population rate.

c) Further goals to be attained by 2030

- The average income of ethnic minorities is half as much as the national gross average income;

- Reducing poor households to under 10%. Striving to attain the goal of ensuring that there will be basically none of extremely under privileged communes and villages; 70% of the ethnic minorities and mountainous communes will reach the standards applied to new rural areas;

- Bringing about the shift in the proportion of rural labor forces in ethnic minorities areas through which 3% of workers each year are attracted to move to other sectors and industries such as industry, handicraft, tourism and service. Striving to attain the goal of ensuring, by 2030, 40% of ethnic minority workers will be able to work in various sectors and industries such as industry, handicraft, tourism and services;

- Striving to reach 80% of ethnic minority farmers able to get involved in the economy of agriculture – forestry commodities;

- Eliminating the situations of makeshift housing and ignorance; preventing ecological and environmental degradation; maintaining and increasing the forest cover rate;

- Striving to attain the goal of ensuring that more than 85% of communes and villages in ethnic minority and mountainous areas have adequate infrastructure to meet socio-economic development requirements and demands of the ethnic people in their everyday life;

- Radically addressing unplanned migration among ethnic minorities. Planning, arranging, moving and resettling 100% of ethnic minority households with dispersed and scattered settlements in special-use forests, remote and isolated areas, and places likely to be inflicted by pipe floods, flash floods and landslides;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Scope and subjects of this Resolution

a) Scope:

This Plan shall be implemented in ethnic minority and mountainous communes and villages during the period of 2021-2030. In particular, priority must be given to investments in extremely underprivileged ethnic minority and mountainous areas.

b) Subjects:

- Ethnic minorities and mountainous communes and villages;

- Ethnic minority households and individuals;

- Kinh ethnic households and individuals below or near the poverty line that are living in extremely underprivileged communes and villages;

- Enterprises, cooperatives, economic and social organization operating in extremely underprivileged areas.

4. Major duties and approaches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1) Project on addressing a shortage of residential land, houses, production land and potable water;

(2) Project on planning, arranging, settling and stabilizing residents at necessary places;

(3) Project on developing agricultural and forestry production, and promoting potentials and strengths of regions to produce commodities based on value chains;

(4) Project on investment in essential infrastructure supporting production and living activities in ethnic minority and mountainous areas, and at public service providers in the ethnic sector;

(5) Project on developing training, education and improving the quality of human resources;

(6) Project on conserving and promoting fine traditional cultural values of ethnic groups associated with developing tourism;

(7) Project on taking care of public health, and improving the physical condition and stature of ethnic minority people; preventing and controlling child malnutrition;

(8) Project on implementing gender equality and addressing urgent issues for women and children;

(9) Project on investment in developing ethnic groups with very small population and ethnic minorities facing many difficulties;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Setting and promulgating criteria for classification of ethnic minority and mountainous areas according to their developmental level in a comprehensive, objective, scientific and accurate manner which are used as a basis to identify target subjects and geographical areas given priority to receive key and main investments.

c) Strengthening scientific researches and technology transfers; setting up the synchronous database for ethnic minority and mountainous areas to serve the purposes of forecasting, planning and managing the implementation of ethnic policies.

d) Mobilizing all available resources used for the socio-economic development investment in ethnic minority and mountainous areas, especially State-owned resources that play important and decisive roles in marshalling other resources. Strengthening international cooperation on ethnic affairs and implementation of ethnic policies.

dd) Improving the effectiveness and efficiency of state management of ethnic affairs, implementation of ethnic policies, and the struggle against all manifestations of corruption, extravagance and misconduct. Adjusting and supplementing the functions and tasks of the Committee for Ethnic Minority Affairs so that they will become the sole focal point tasked with supervising and synthesizing ethnic policies; proposing and participating in the evaluation of policies and investment projects related to ethnic minority and mountainous areas.

e) Logically planning, training, educating and employing ethnic minority officials according to the Politburo's Conclusion No. 65-KL/TW dated October 30, 2019 on the continued implementation of the Resolution No. 24-NQ/TW of the IXth Central Party Committee on ethnic affairs in the new developments, and the Prime Minister’s Decision No. 402/QD-TTg dated March 14, 2016, approving the Plan for development of the contingent of public officials, civil servants and public employees coming from ethnic minorities in the new period. Adopting particular policies on recruitment of public officials and civil servants for ethnic minority people, especially ethnic minority groups with very small population and ethnic minority groups remaining in difficult situations. Focusing on discovering, planning and training high-quality human resources and duly implementing employment and treatment policies for ethnic minority officials.

g) Strengthening the construction and consolidation of the political system, building the solid posture of the people’s national defense and security in ethnic minority and mountainous areas. Promptly commending, honoring and encouraging well-reputed persons, businessmen and scientists in ethnic minority communities who have made great contributions to the Homeland construction and defense.

h) Renovating and expanding credit lines of the social policy bank with a view to increasing the credit limit and ensuring that production and business projects aimed at creating livelihood for ethnic minorities are able to have access to credit facilities.

5. Budget for implementation of the Plan

All funds for the National Target Program on the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas during the 2021-2030 period shall be synthesized as a state capital component of the public investment capital entry existing at various budget levels prescribed in the Law on State Budget and the Law on Public Investment and shall be proposed by the Government to seek the National Assembly’s ratification.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The National Assembly shall authorize the Government to lead the implementation of the following tasks:

1. Reviewing legal documents related to ethnic minority and mountainous areas and ethnic policies, promptly proposing, amending, supplementing, replacing and abolishing related documents that are no longer appropriate to ensure the uniformity and consistency of the entire legal system with the aim of effectively implementing the Plan.

2. Formulating the National Target Program on the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas during the 2021-2030 period, and proposing it to seek the ratification and approval by the National Assembly in the 9th session (held in May 2020) so that it can commence in 2021.

3. Establishing the Steering Committee of National Target Program on the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas during the period of 2021-2030 which is run by a Deputy Prime Minister appointed as the Steering Committee's Chair; the Minister cum Chief of the Committee for Ethnic Affairs appointed as the Steering Committee’s standing Vice Chair, and joined by relevant ministries, departments and sectors to assist in administering and supervising the implementation of the Program.

4. In light of the scope of effect, target beneficiaries, subject matters and specific tasks, after making budgetary synthesis and balancing efforts, the Government shall make an estimate of the final budget for the National Target Program on the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas during the 2021-2030 period, and then submit it to the National Assembly to seek its ratification and decision as provided by law.

5. On an annual basis, the Government shall prepare a report on the results of the implementation of the National Target Program on the socio-economic development of ethnic minority and mountainous areas during the 2021-2030 period, and then representing it to the National Assembly; after 5 years of implementation of the Program, carrying out assessment and seeking the National Assembly’s approval of mechanisms and policies for the ongoing implementing of the Program for the 2026 – 2030 period.

Article 3.

The National Assembly’s Standing Committee, the Committee for Ethnic Affairs on Financial and Budget Affairs, the Ethnic Council, the National Assembly’s Committees, National Assembly’s Delegations and National Assembly’s deputies shall, within their remit and jurisdiction prescribed by law, supervise the implementation of this Resolution.

The Resolution is passed in the 8th session of the XIVth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 18, 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NATIONAL ASSEMBLY’S CHAIRWOMAN
Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!