Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2010 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 21/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6413/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-BKTNS ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tiếp tục đà tăng trưởng của nền kinh tế trên cơ sở tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Các chỉ tiêu về kinh tế

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) : tăng 12%

b) GDP bình quân đầu người tương đương : 1.780 - 1.800 USD

c) Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng : tăng 17%

Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp : tăng 13,5%

d) Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp : tăng 4,0%

đ) Giá trị dịch vụ - du lịch : tăng 15%

e) Tổng kim ngạch xuất khẩu : 760 triệu USD - tăng 15%

g) Tổng kim ngạch nhập khẩu : 450 triệu USD - tăng 18%

h) Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội : 19.500 tỷ đồng - tăng 25,5%

i) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 8.573 tỷ đồng

k) Chi ngân sách nhà nước địa phương : 5.067 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu về xã hội

a) Mức giảm tỷ suất sinh trong năm : 0,25‰

b) Tạo việc làm mới trong năm : 26.000 lao động

c) Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề : 37,5%

d) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới quốc gia : 8,5%

đ) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : dưới 10%

e) Số giường bệnh / 10.000 dân : 24 giường

g) Tỷ lệ đô thị hóa : 50%

h) Tỷ lệ xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới : 50%

3. Các chỉ tiêu về môi trường

a) Tỷ lệ độ che phủ rừng : 43,5%

b) Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh : 93%

Trong đó: Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 90%.

Điều 3. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh trình trong Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Vì vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1. Về kinh tế

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ; đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường theo Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, trong đó triển khai thực hiện tốt việc chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, chống các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật, việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng lạm dụng các biến động thị trường để đầu cơ, nâng giá nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng.

Tập trung các giải pháp để khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp trên cơ sở đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh để tạo ra năng lực sản xuất mới như xi măng, điện, đóng tàu, nước yến.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước như: Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, Chỉnh trang đô thị, kè và đường ven bờ sông Cái, đường Diên Khánh - Khánh Vĩnh, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong và Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, các dự án sử dụng vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thực hiện quy hoạch chung khu vực sân bay Nha Trang để có cơ sở triển khai xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào khu vực này.

Triển khai xây dựng và thực hiện bước đầu các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án trong khu vực bắc bán đảo Cam Ranh, Khu kinh tế Vân Phong và khu phía tây Lê Hồng Phong (thành phố Nha Trang). Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết đã được ký kết.

2. Về xã hội

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; trong đó đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, xác định vị trí đất đai để đầu tư đối với từng dự án xã hội hóa. Thực hiện chuyển đổi các trường trung học phổ thông bán công thành trường công lập.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý y tế đảm bảo chuẩn hóa cán bộ trong từng lĩnh vực: quản lý, điều trị, dự phòng, …

Tập trung đào tạo nghề phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn; triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội và các chính sách dành cho người nghèo, kết hợp dạy nghề, tạo việc làm góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo.

3. Về môi trường

Kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm vấn đề phế thải hạt NIX. Triển khai công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh. Bảo vệ cảnh quan môi trường các vịnh trên địa bàn tỉnh.

4. Về an ninh, quốc phòng

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chủ động đối phó trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2011.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2010 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.759
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31