Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Hải Phòng năm 2016

Số hiệu: 19/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Đình Bích
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHHẢI PHÒNG
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 01/12/2015 và Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; Báo cáo thm tra của các Ban HĐND thành ph; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành ph,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015

Năm 2015 trong bối cảnh n không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, kinh tế - xã hội thành phố hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 với những đim sáng, đột phá. Kinh tế phục hồi rõ nét, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trlại mức tăng cao 2 con số, tăng 10,17%, cao nhất trong 4 năm qua và gấp 1,56 lần bình quân cả nước. Quản lý thu, chi ngân sách được đổi mới mạnh mẽ, tích cực chống thất thu thuế. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, tạo đột phá, thu hút mạnh đầu tư trong nước; khởi công, hoàn thành nhiều dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế của thành phố. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, công tác xã hội hóa trên một số lĩnh vực được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mnh, có đột phá về cách làm và kết quả, tạo khí thế mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống nông dân. Mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015 còn một shạn chế:

Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu. Sản xuất công nghiệp vẫn khó khăn. Thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố, còn nợ đọng thuế, bỏ sót nguồn thu; thu chưa đáp ứng được yêu cu chi; chi ngân sách còn bất hợp lý; nợ công giảm chưa nhiều; một sdự án đầu tư hiệu quả chưa cao, thi công cầm chừng, kéo dài, ảnh hưởng đời sống dân cư. Quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển; ách tắc, kẹt xe gia tăng; vi phạm về xây dựng, đất đai còn nhiều, xử lý thiếu kiên quyết, triệt để, nhiều vụ việc để kéo dài. Tiến độ giải ngân, xây dựng công trình nông thôn mới còn chậm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là liên quan đến vấn đề môi trường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và an toàn cháy nổ; kiềm chế tai nạn giao thông chưa bn vững. Đời sống người lao động còn khó khăn, doanh nghiệp nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bo hiểm thất nghiệp còn nhiều. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cu. Phân công, phân cp quản lý nhà nước còn bt cập. Thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực còn rườm rà, gây bức xúc trong nhân dân; trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đề cao.

Điều 2. Về chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

1. Chủ đề năm 2016 của thành phố

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

2. Mục tiêu

Tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015 gắn với tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố. Đột phá mnh mẽ trong xây dựng, phát triển kết cu hạ tầng trọng điểm, nhất là hạ tng giao thông và du lịch. Đẩy mạnh thu hút các nhà đu tư có thực lực mnh trong và ngoài nước; cải thiện môi trường đu tư, sản xut, kinh doanh. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cơ cấu lại các khoản chi, tập trung ngun lực cho chi đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự đường hè, kiềm chế ách tắc giao thông. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, hướng tới xây dựng thành phố an toàn, thân thiện. Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, phân công, phân cấp, thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 10,5 - 11,0% so với năm 2015, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,46 - 1,69%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 13,84 - 14,7%; nhóm dịch vụ tăng 9,5 - 9,8%;

Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dng - dịch vụ tương ứng: 7,2% - 38,2% - 54,6%;

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 3.470 USD.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,0 - 18,0%;

(4) Giá trị sn xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,5 - 3,0%, trong đó giá trị sản xut nông nghiệp tăng 1,08 - 1,37%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 6,0 - 7,0%.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 53.500 tỷ đồng;

(6) Thu nội địa đạt 15.600 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 80 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,5 - 19,5%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 5,7 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 14,5 - 15,0 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu có thêm 25 - 30 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới;

(11) Ttrọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 36%.

3.2. Các chỉ tiêu xã hội:

(12) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%;

(13) Giải quyết việc làm cho khoảng 52.000 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 30%.

(14) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 76%;

(15) Tuổi thọ trung bình đạt 74,4 tuổi;

(16) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1%.

3.3. Các chỉ tiêu môi trường:

(17) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hp vệ sinh đạt 98,9%;

(18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt trên 97%; nông thôn đạt trên 87%;

(19) Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 86%;

(20) Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chun môi trường đạt trên 75%.

4. Nhim vụ, giải pháp chủ yếu

4.1. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố ln thứ XV và các chủ trương của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về cơ cấu lại nền kinh tế, đi mới mô hình tăng trưng nâng cao sức cạnh tranh nn kinh tế thành ph, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến 2025 bằng các chương trình, kế hoạch năm 2016 cụ thể trên các ngành, lĩnh vực: dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp...

4.2. Cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xut, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế

Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quc gia 2 năm 2015 - 2016.

Tạo thuận lợi phát triển kinh tế biển và hoạt động cảng, hàng hải, hàng không và vận tải thủy bộ hướng tới phát triển “xanh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao sức mua trên thị trường, phát triển mạnh thị trường trong nước, tăng cường quản lý thị trường; xúc tiến xuất khẩu. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, chú trọng xây dựng sản phẩm, thương hiệu du lịch gắn với xúc tiến sản phẩm hàng hóa công nghiệp, tiu thủ công nghiệp và nông thủy sản Hải Phòng. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên, thực hiện tốt các cam kết của các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời gii quyết vướng mắc sau đối thoại. Chủ động mời gọi nhà đu tư có thực lực mạnh trong, ngoài nước. Đơn giản hóa giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nghiên cứu thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong, ngoài nước nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, công nghệ, sức cạnh tranh. Đẩy mạnh thực hiện khuyến công; hỗ trợ làng nghề; tạo thuận li thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, nông nghiệp, phát triển khu nông nghip công nghệ, kỹ thuật cao, năng suất cao, gii pháp an toàn, thiết thực tái cơ cu nông nghiệp; coi trọng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ nông sản. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và HĐND thành phố về phát triển nông nghiệp, thủy sản.

4.3. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước

Tập trung chđạo đổi mới tăng cường phân cấp quản lý thu, chi ngân sách đúng pháp luật; tăng cường kỷ cương quản lý thu, chng thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu nội địa, thu thuế xuất nhập khẩu ở mức cao nhất. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách đặc biệt là Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố chủ động rà soát các nguồn thu còn bỏ sót hoặc chưa phù hợp để tham mưu với HĐND, UBND thành phố điều chỉnh kịp thời. Đôn đốc các khoản phải thu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Duy trì và đẩy mạnh khai thuế qua Internet, nộp thuế điện tử. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; chủ động điu chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước và bảo đảm hiệu qu; tiếp tục cơ cu lại thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm tỷ lệ cân đi hài hòa giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, chi trả nợ, theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, loại bỏ cơ chế “xin - cho”. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; ưu tiên cho các khoản chi v tin lương và có tính chất lương, các khoản chi an sinh xã hội, tập trung cho các công trình trọng đim, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện phân cấp thẩm quyền mạnh mẽ cho các quận, huyện trong việc chi đầu tư theo hướng phân bổ nguồn lực cụ thể ngay từ đầu cho từng địa phương, đi liền với việc tăng cường kim tra, giám sát nhm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư; điều tra phát hiện, kiên quyết xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách.

4.4. Tăng cường công tác phát triển và quản đô thị

Triển khai việc rà soát, lập nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng. Đưa quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị vào quản lý. Phát huy cao trách nhiệm quản lý đô thị của các cơ quan chức năng; chủ động xây dựng, thực hiện Đề án Phòng chng kiềm chế ách tắc giao thông đô thị. Thực hiện đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo mới cho các đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Thực hiện tốt các dự án xây dựng và phát triển đô thị (đẩy nhanh tiến độ dự án cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện; phấn đấu hoàn thành và khởi công một số công trình, dự án lớn như: Hoàn thành giai đoạn 1 - Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, Khu du lịch và vui chơi giải trí Đảo Hòn Dáu; Cầu Bạch Đằng; Đường Đông Khê 2; Công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc; hạ tầng đô thị Bắc Sông Cấm, Trường chuyên Trần Phú). Chú trọng sửa chữa, chống xuống cấp, bảo đảm an toàn nhà ở, phát triển nhà ở xã hội. Tổ chức tổng kết mô hình Tổ quản lý đô thị phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý, xử phạt nghiêm các vi phạm pháp luật về đô thị, xây dựng và nhà ở. Triển khai tốt các dự án phát triển đô thị như: Xi măng, Đông Khê 2; Cầu Bạch Đằng; đô thBắc Sông Cấm; đồng thời, chú trọng cải tạo, nâng cấp các khu nhà ở chung cư cũ bảo đảm an toàn cho cư dân.

4.5. Tập trung cao xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phân bổ nguồn lực sớm hơn, giao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền cấp huyện và cấp xã. Huy động, lồng ghép các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế; ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư cho các xã hoàn thành trong năm 2016. Tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn bảo đảm hiệu quả, thiết thực; tập trung kinh phí hoàn thành tiêu chí môi trường. Chú trọng phát triển sản xuất, dịch vụ, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy sản hiệu quả. Đẩy mạnh huy động nguồn lực toàn xã hội, nguồn lực doanh nghiệp từ các địa phương trong toàn thành phố, góp phần đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới.

4.6. Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư; xây dựng, phát triển các công trình hạ tầng trọng điểm, nhất là hạ tng giao thông

Phi hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Quyết định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. Tập trung nguồn lực và chỉ đạo thực thi các dự án, công trình trọng điểm, các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển thành phố và cả vùng, các công trình, dự án quan trọng sớm hoàn thành đưa vào sdụng trong năm 2016 và các năm tiếp theo, các dự án sử dụng vốn ODA, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng như cảng biển, đường cao tốc và đô thị Bắc sông Cấm, Trường chuyên Trần Phú.

Làm tốt duy tu bảo dưỡng, quan tâm khắc phục tình trạng mặt đường hỏng nặng, cản trgiao thông, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; tăng cường rà soát, kiên quyết xử lý và thu hồi đối với các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm tiến độ.

Tích cực thực hiện công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình hạ tầng.

Triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tng giao thông đồng bộ, bảo đảm sự kết ni của Hải Phòng với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, các tỉnh phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

Triển khai nghiêm túc, đồng bộ Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố. Tăng cường qun lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bn, không để phát sinh thêm nợ mới. Làm tốt phân cấp quản lý đầu tư gắn với tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, xử lý nợ xây dựng cơ bản.

4.7. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

Triển khai cụ thể về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hoàn thành và triển khai Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiên quyết khắc phục các hiện tượng yếu kém trong giáo dục, đào tạo. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển khoa học và công nghệ, phát triển viễn thông và công nghệ thông tin. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, thúc đẩy, kích cầu thị trường khoa học và công nghệ.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phtrong năm 2016. Tăng cường thực hiện các Nghị quyết HĐND về xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn các đoàn nghệ thuật của thành phố. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo vận động viên để nâng cao thành tích thi đấu. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản. Tiếp tục chnh trang, ngầm hóa các mạng cáp thông tin khu vực đô thị và thực hiện Đề án shóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố.

Tích cực hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Kiểm tra, giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vướng mắc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Thường xuyên chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối vi người có công, đi tượng trợ giúp xã hội. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực cho giảm nghèo. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền li ca trẻ em, công tác phát triển thanh niên và bình đẳng giới. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, chống nợ bảo hiểm xã hội, y tế, tht nghiệp. Thực hiện các giải pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của Chính phủ.

Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, có biện pháp xử lý, bao vây, dập tắt kịp thời, không để dịch lan rộng. Tăng cường phối hợp quản lý dược phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Đẩy mnh thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ; quan tâm quản lý, bảo đảm chất lượng y tế ngoài công lập, đẩy mạnh phối hp y tế công - tư; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến điều trị.

4.8. Quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai, bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái. Kiên quyết thu hi đất, mặt nước vi phạm pháp luật, chưa đưa vào sử dụng. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020. Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai toàn thành phố. Nghiên cứu xây dựng, áp dụng cơ chế đấu thầu công khai quyền khai thác khoáng sản. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phvề quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước, v thu gom, xlý chất thải rắn ở nông thôn. Làm tốt công tác tuyên truyn, vận động, nâng cao nhận thức và tính chủ động của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2025, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Thực hiện tt công tác phòng, chng lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

4.9. Đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, phòng chng tham nhũng, lãng phí giải quyết khiếu nại, tcáo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các ngành, các lĩnh vực phục vụ việc cải thiện môi trường đầu tư, lĩnh vực quản lý, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; kiên quyết loại bỏ các thủ tục: rườm rà, chồng chéo, tạo lập cơ chế, chính sách thông thoáng, thuận tiện cho đầu tư-sản xuất-kinh doanh. Thay đổi phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm tinh thần chủ động phục vụ, nhiệt tình, thân thiện. Nhân rộng, thực hiện có hiệu quả thường xuyên đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp, giải quyết ngay các vướng mắc sau đối thoại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. Tăng cường trách nhiệm hành chính của người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ thành lập một số cơ quan mới phù hợp vi điều kiện của thành ph và các quy định hiện hành. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp. Làm tốt phân cấp quản lý nhà nước, phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp 2013. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác hành chính tư pháp, btrợ tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiến nghị kim toán và việc xử lý sau thanh tra, kiểm toán. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nht là các vụ việc liên quan đến đt đai, khiếu kiện đông người, kéo dài. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

4.10. Bảo đảm quc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, hướng tới xây dựng thành phan toàn, thân thiện

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đi trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Khắc phục nhà xuống cấp, bảo đảm an toàn cư dân. Tập trung nm chc tình hình liên quan đến bảo vệ chquyền biển đảo, an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng ththành phố và các cấp trong năm 2016.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là kinh tế đối ngoại. Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận hữu nghị, hợp tác đã ký kết; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hải Phòng và một số địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nưc. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành ph. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước ngoài; triển khai Chương trình xúc tiến vận động vin trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

4.11. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chính sách pháp luật mới

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thXV và các Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ công tác năm 2016. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các luật mới đã được Quốc hội thông qua nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao y ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, y ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực HĐND thành phố; các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
-
BKH và ĐT;
-
Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra n bản QPPL);
-
TTTU, TTHĐND, UBND TP;
-
ĐBQH tại HP;
-
Các Ban HĐND TP; UBMTTQVN TP;
-
Các Tổ và đại biểu HĐND TP khóa XIV;
-
Các sở, ngành, đoàn thể TP;
-
VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
-
TT Quận, Huyện ủy; TT HĐND huyện BLV;
-
UBND, UBMTTQ các qun, huyện;
-
Báo HP Đài PT và THHP, Công báo TP (để đăng);
-
Lưu: VT, HS kỳ họp, S (  bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Bích

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!