Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 168/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 15/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2019/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 414/TTr-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Huy động tối đa các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung thu hút, phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics. Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm, trọng tâm là phát triển sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân. Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, tập trung đầu tư hạ tầng đô thị.... Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Quyết tâm cao, hành động kiên quyết để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015- 2020.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Về kinh tế: (1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 10,5 - 11%; (2) Sản lượng lương thực đạt trên 51 vạn tấn; (3) Giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đạt trên 90 triệu đồng/ha; (4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36 nghìn tỷ đồng; (5) Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 1,2 tỷ USD; (6) Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 14.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa trên 7.200 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 6.800 tỷ đồng;

b) Về xã hội: (7) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) dưới 3%; (8) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; (9) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 8,5%; (10) Số giường bệnh/1 vạn dân đạt 26 giường; (11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. (12) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt 83%;

c) Về môi trường: (13) Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt trên 95%; (14) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%;

d) Về nông thôn mới: (15) Thêm ít nhất 20 xã và 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 200 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn, 1.500 vườn mẫu đạt chuẩn; có từ 70 - 90 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách, thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư trên địa bàn, đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

a) Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương và tỉnh đề ra, nhất là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;

b) Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quý I năm 2020; tổ chức công bố Quy hoạch gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh;

c) Tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, đánh giá chính sách giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Triển khai kịp thời việc rà soát, điều chỉnh các văn bản liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công 2019 và tình hình thực tiễn của tỉnh. Nghiên cứu cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực phát triển kinh tế số;

d) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng y tế, giáo dục, thương mại, du lịch dịch vụ, nông nghiệp và nông thôn mới; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và các thị trấn, thị tứ khác. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Vũng Áng;

đ) Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các trục giao thông chiến lược, kết nối giao thông nông thôn với đô thị. Khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng ưu tiên tập trung đầu tư chiến lược, hình thành các trục phát triển, chú trọng lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển các công trình quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

a) Xác định cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử các cấp, chất lượng dịch vụ công; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

b) Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

c) Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Định kỳ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư;

d) Tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ tài chính ngân sách. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán; tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với tiến độ thu. Tiếp tục cải cách quy trình, hồ sơ thủ tục, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục thuế; chống thất thu ngân sách; thu hồi nợ đọng thuế.

3. Chú trọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm, tạo tiền đề để tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

a) Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung, giải pháp của đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo. Tạo điều kiện hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất Đề ra các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, khơi thông tiềm năng kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, mùa vụ sản xuất; khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình tích tụ ruộng đất; tập trung chuyển đổi những vùng đất trồng lúa hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao hơn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong chăn nuôi, giảm tối đa thiệt hại; rà soát chuyển đổi cơ cấu, phương thức chăn nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; phòng, chống thiên tai. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tổ chức lại sản xuất trên biển theo mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giữa khai thác - cung ứng dịch vụ hậu cần và thu mua trên biển - chế biến tiêu thụ thủy sản; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản;

c) Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Phấn đấu từng bước xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Huy động các nguồn lực xã hội hóa và các cơ chế chính sách của tỉnh, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, minh bạch. Tập trung phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng thu nhập cho người dân, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường;

d) Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị và thương hiệu các sản phẩm đặc sản, đặc hữu, đặc trưng của vùng miền, địa phương; gắn với phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ nông thôn, tạo lan tỏa trong cộng đồng, từng bước đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vươn ra thị trường ngoài tỉnh.

4. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ

a) Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 86/2018/NĐ-HĐND, ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nhất là ngành công nghiệp sau thép; phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng tạo sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường khu vực. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo hình thức xã hội hóa;

b) Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, vùng du lịch trọng điểm, gắn với quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng các khu du lịch, thu hút các nhà đầu tư, xây dựng sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực du lịch;

c) Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu, tăng năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

a) Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đẩy nhanh các dự án đang thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát dự án đầu tư sau khi được giao đất; thực hiện nghiêm việc thu hồi đất đối với các dự án không triển khai, chậm tiến độ, hiệu quả thấp, không để tình trạng lãng phí quỹ đất; thực hiện nghiêm quy trình đóng cửa mỏ đối với các mỏ khoáng sản hết hạn, thu hồi giấy phép đối với các mỏ không triển khai; đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất trước ngày 18/12/1980;

b) Thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, triển khai thí điểm tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh; tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đã triển khai và cấp mới; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm; giám sát hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải đã lắp đặt vận hành. Tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất của Dự án Formosa.

6. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

a) Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhất là các sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du... Bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; phát triển các môn thể thao thành tích cao. Tiếp tục xây dựng đội bóng đá Hà Tĩnh đảm bảo điều kiện tham gia đạt kết quả cao tại giải V.League 2020;

b) Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin;

c) Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến; phân cấp cho cấp huyện quản lý toàn diện các đơn vị bệnh viện hạng 3, tổ chức triển khai thí điểm từ 1 - 2 bệnh viện hạng 2; tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020, đề ra các chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chăm lo chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Triển khai đồng bộ các giải pháp sắp xếp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và pháp luật của Nhà nước.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các vụ việc tồn đọng; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

b) Tăng cường công tác tiếp công dân, quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài đã có kết luận thanh tra, kết luận chỉ đạo, lộ trình và phương án xử lý; kịp thời xử lý các vụ việc mới phát sinh;

c) Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nắm tình hình, phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

8. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại

a) Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nhất là các luật ban hành trong năm 2019; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng sinh động, hấp dẫn, có sức lan tỏa;

b) Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Tiếp tục tập trung cao chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định tình hình. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên nắm, bám sát địa bàn, bố trí đủ lực lượng tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; xử lý các vụ việc tiềm ẩn, phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống và nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập cho các lực lượng;

c) Chủ động phòng ngừa, phát hiện, mở các đợt cao điểm đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy.

9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

a) Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy các xã mới; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảm bảo ổn định và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn;

b) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo lộ trình theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức tuyển dụng số công chức, viên chức còn thiếu ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chỉ tiêu biên chế được giao trên cơ sở đã thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình;

c) Cụ thể hóa chính sách cho cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện cơ chế tuyển dụng riêng và có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành, đơn vị có tính chất đặc thù.

10. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn, Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động báo chí; biểu dương khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 168/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


643
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.90.95