Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 137/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2016

Số hiệu: 137/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2016/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 16 đến ngày 18/8/2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 15/8/2016 và Báo cáo s 160/BC-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2016 trong 6 tháng đầu năm

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với báo cáo của y ban nhân dân thành phvề tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016 và nhấn mạnh một số nội dung chyếu sau:

Sáu tháng đầu năm 2016, thành phố thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 trong bối cảnh kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyn, quân và dân thành phố đã nỗ lực, quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được kết quả khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Tng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,63% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2010 đến nay, nâng tỷ lệ đóng góp của GRDP thành phố trong GDP cả nước; thu nội địa đt 8.600 tỷ đng, tăng 51,1% so vi cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 2 tỷ USD, tăng 297% so với cùng kỳ, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm; chsố sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,61%; sản lượng hàng qua cảng đạt 37,7 triệu tấn, tăng 12,96%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 21,14% so với cùng kỳ. Đã khánh thành và khởi công nhiều công trình, dự án ln có ý nghĩa chiến lược về phát triển giao thông đối ngoại, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị và du lịch, đã góp phần nâng cao vị thế của thành phố Hải Phòng và tạo tiền đề cho sự phát triển đột phá cho thành phố trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” đạt kết quả khả quan. Đã tổ chức thành công Lhội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2016 và các hoạt động kniệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; mức hỗ trợ cho các đối tượng chính sách từ ngân sách thành phố tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố. Công tác quản lý và phát triển đô thị, trật tự hè đường, bảo vệ môi trường có chuyển biến rõ nét. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố còn một số tồn tại, hạn chế. Một số dự án công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố chưa phát huy hết công suất thiết kế, việc triển khai xây dựng các cụm công nghiệp mới còn chậm. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 0,04% so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, còn chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của thành phố. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tình trạng đình công, tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng còn xảy ra. Nhiều vụ việc tồn tại về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến khiếu kiện đông người có chiều hướng gia tăng. Tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn tiềm ẩn phức tạp.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Một số chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố chậm được thực hiện, mới dừng lại ở việc ban hành các văn bản, việc triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, chưa quan tâm kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc đề xuất các giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ, công chức còn bị động, hiệu quả công tác thấp. Công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện ở một số ngành, lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức.

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

Hội đồng nhân dân thành phố tán thành các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân thành phố đề ra cho 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, trong đó cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Nghi quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và tập trung cao cho những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Đẩy mnh hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách nhà nước. Tập trung rà soát, đôn đốc nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách; thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng thuế, đc biệt thuế nhà thầu xây dựng. Tích cực vận động các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài thành phố có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nộp thuế tại Hải Phòng. Làm tốt việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho các quận, huyện trên cơ sở đánh giá hiệu qucủa công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Hoàn thiện và trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành tiêu thức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa thành phố. Song song với việc đẩy mạnh thu ngân sách nội địa, tăng cường thu ngân sách xut nhập khu đ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, xử lý tốt nợ xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; htrợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thường xuyên nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh trin khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo môi trường đu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, phát huy sáng tạo của doanh nghiệp, huy động mọi ngun lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Xúc tiến đu tư, Thương mại và Du lịch thành phố. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đu tư vào thành phố, trọng tâm là các nhà đầu tư có uy tín, năng lực trong, ngoài nước có dự án khả thi, thiết thực tái cơ cấu kinh tế thành phố, phát triển bền vững. Phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 và ký cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Gắn thu hút đầu tư, kinh doanh với bảo vệ môi trường.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2016 đảm bảo hiệu quả, chất lượng công trình

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư, thực hiện Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ, gii ngân, triển khai các dự án đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tiêu dùng

Theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát bình ổn giá cả. Vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài nước. Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại; nâng cao hiu quả đấu tranh phòng, chóng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016; các chương trình phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản năm 2016. Sớm ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố giai đoạn 2016 - 2021, thiết thực nâng chất lượng, hiệu quả, độ an toàn nông sản thành phố. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phn đu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (từ 25 đến 30 xã).

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm ca thành ph

Tập trung cao độ cho việc thực hiện dự án phát triển giao thông đô thị vay vốn Ngân hàng Thế giới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đu hoàn thành đưa cầu Niệm 2, Cầu Đồng Khê thông xe trong quý I/2017. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Niệm, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 8/2016 và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2016. Hoàn thành và đưa công trình trường Trung học phổ thông chuyên Trn Phú vào khai giảng năm học mới vào tháng 9/2016 và hoàn thành cầu vượt tại nút ngã 4 đường Lê Hồng Phong trước thời hạn (trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017). Hoàn thành việc đầu tư sân golf trên đảo Vũ Yên và đưa vào sử dụng trong quý 4/2016. Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải thiện điu kiện vệ sinh môi trường.

Tập trung giải quyết việc ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khu vực Đình Vũ hoạt động; sẽ bố trí vốn để hoàn thành tuyến đường trục Đình Vũ trong năm 2016; khởi công cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyn, Ngô Gia Tự. Sớm hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng các cụm công nghiệp Tiên Lãng và Giang Biên, đường ven biển đoạn đi qua thành phố và Quốc lộ 37. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistic thành phố Hi Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 vào quý 4/2016. Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phHải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định s1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Nghiên cứu, xem xét và chp thuận chtrương đầu tư dự án hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh thành phHải Phòng.

Chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án khách sạn 5 sao tại Khu đô thị ven sông Lạch Tray, quận Lê Chân và dự án sân golf tại huyện An Lão. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị Xi măng và khởi công tòa nhà cao tng của dự án vào tháng 10/2016. Khởi công cầu Hoàng Văn Thụ vào quý 4/2016, dự án công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2 trong tháng 8/2016 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2016. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: dự án khu đô thị ngã 5 - sân bay Cát Bi và đường Đông Khê 2, đường bao Đông - Nam quận Hải An, đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 giai đoạn 2, đường trục 100 mét Lạch Tray - Hồ Đông theo kế hoạch.

Bố trí vốn để hoàn thành xây dựng nhà chung cư cũ D2 phường Đồng Quốc Bình. Tiếp tục rà soát, kiểm định các chung cư cũ xuống cấp để đầu tư, nâng cấp phù hợp; hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công xây dựng lại chung cư U19 phường Lam Sơn vào tháng 9/2016 và 6 khu chung cư khác trong những tháng cuối năm 2016 (tổng mức đầu tư cho 7 khu chung cư khoảng 300 tỷ đng). Trin khai các thủ tục nâng cấp, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư năm 2017 và các năm tiếp theo (theo Nghđịnh 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư). Hoàn thành việc lập dự án nâng cấp, mở rộng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh thành khu lưu niệm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2016; tăng cường công tác kim tra, giám sát việc quản lý về trật tự xây dựng đô thị.

5. Phát triển văn hóa xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, quản lý tài nguyên và bảo v môi trường

Thực hiện tốt công tác giám sát, kịp thời xử lý dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục khng chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phm với quy mô lớn; xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố về việc này. Chun bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2016 -2017 một cách tốt nhất. Triển khai thực hiện các nội dung về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo Chính phủ. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; lạm thu đầu năm học. Thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào dịp cuối năm. Nghiên cứu phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực ngành giáo dục, đào tạo đáp ng yêu cầu năm học mới. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế chính sách cho giáo dục mầm non. Thực hiện tốt việc đăng cai tchức thành công các giải thể thao quốc gia tại Hải Phòng trong những tháng cui năm. Thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phHải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 vào kỳ họp cuối năm. Bổ sung quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa, ththao trong các khu công nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Phấn đấu trong năm 2016, cơ bản hoàn thành việc giám định bệnh tật cho người nghi nhiễm chất độc da cam và thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Thành phố ứng trước kinh phí (phần của Trung ương chưa cấp) hỗ trợ 4.024 người có công với cách mạng để sớm xây dựng mới và sửa chữa nhà theo Quyết định s22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết trong các tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm tự nguyện, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu hỗ trợ hộ cận nghèo mua thẻ Bảo hiểm y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết ca Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển khoa học và công nghệ, phát triển viễn thông và công nghệ thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đến các tầng lớp nhân dân để củng cố lòng tin, tạo sự phấn khởi, đồng thuận, quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt, đặc biệt là các nhà máy, cơ sở sản xuất nước sạch ở nông thôn. Tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm về phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý việc xả thải của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trong năm 2016 sẽ đề xuất hoặc quyết định đóng cửa, di dời một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đang gây bức xúc trong nhân dân như: Nhà máy sản xuất giấy của Công ty giấy Hải Âu (Hapaco) trên địa bàn huyện An Dương, một số nhà máy đang xả thải ra kênh Bắc Nam Hùng thuộc địa bàn huyện An Dương và quận Hồng Bàng... Có giải pháp thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải nông thôn; yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan có lộ trình xử lý dứt điểm cht thải gyps tại Nhà máy DAP Đình Vũ. Chđạo Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị có ngay biện pháp khắc phục, xử lý nước rỉ tại bãi rác Đình Vũ. Tập trung thực hiện Nghquyết của Hội đng nhân dân thành phố về việc thu hồi đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, trong năm 2016 phấn đấu thu hồi dứt điểm một số dự án, để rút kinh nghiệm và triển khai tiếp trong các năm sau. Tập trung triển khai thực hiện các dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2016, xử lý khắc phục các sự cố về đê điều, phòng chống lụt bão.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ngành theo đúng quy định, khẩn trương thực hiện tốt thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2014 và triển khai ngay kế hoạch thi tuyển năm 2015. Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân các cấp phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện tốt việc tập huấn, bồi dưng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn, tạo các điều kiện cần thiết để Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2016 - 2020; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, y ban nhân dân quận, huyện. Tập trung đầu tư thực hiện Đề án chính quyền điện tử thành phố. Phấn đấu chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của thành phố trong tốp đầu cả nước.

Triển khai thực hiện kịp thời các Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và từ năm 2017, nhất là Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Xây dựng, ban hành đy đủ kịp thời các văn bản quy phm pháp luật thuộc thm quyn của thành phtheo quy định để triển khai thực hiện các văn bản luật, quy định của Trung ương, nht là các quy định pháp luật liên quan đến cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đng nhân dân thành phố. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực để tập trung giải quyết dt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại một số dự án nhà ở. Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đcao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc; phi hợp kịp thời, chặt chẽ để giải quyết tốt hơn các vấn đề liên ngành, không đcông việc chậm tr, trì trệ.

Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quc tế với các đi tác, các địa phương kết nghĩa. Tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, giao lưu hữu nghị và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai Chương trình hành đng s02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế.

7. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng đim, dự án đu tư lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục thực hiện đng bộ các biện pháp đu tranh phòng chống tội phm và tệ nạn xã hội; kim chế sự gia tăng ca các loại ti phạm; nâng cao tỷ lệ điu tra, phá án. Triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Tổ chc tuyên truyền và hướng dẫn về công tác phòng chống cháy, nổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra các vụ cháy lớn trên địa bàn. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ ở hai cp thành phvà quận, huyện trong tháng 9/2016. Trin khai xây dựng căn cứ hậu phương s1 trong khu vực phòng thủ của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Tng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Tổ chức các hoạt động và Lkỷ nim 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 - 20/11/2016). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy n, cháy rừng.

8. Xây dựng các kế hoch, các cơ chế chính sách cho năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao chất lượng dự báo và có các giải pháp chủ động đi phó với các tác động đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố có thể xảy ra. Triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó chú trọng công tác thu ngân sách và tập trung vốn cho đầu tư các công trình trọng điểm của thành phố. Xây dựng kế hoạch nguồn vốn thực hiện các công trình trọng điểm của cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đề xuất việc triển khai huy động vốn để thực hiện. Tập trung cao độ cho việc đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Hải Phòng về các cơ chế, chính sách như: tỷ lệ hỗ trợ đầu tư t ngân sách trung ương, giữ ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách, phát triển hệ thống hạ tầng đi ngoại, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, chỉnh trang, phát triển không gian đô thị, phát triển hệ thng cảng bin, đảm bảo quc phòng - an ninh... Khn trương chun bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó có Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đây là những vấn đề mang tầm chiến lược, tạo điều kiện để thành phố phát huy nội lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ th.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, đôn đc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực từ ngày 05/9/2016./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- BKH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- UBMTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- ĐB HĐND TP kh
óa XV;
- Các Ban thuộc T
U;
- VP: T
U, UBND TP;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- TT Quận, Huyện ủy;
- TT HĐND các quận, huyện;
- UBND các quận, huyện;
-
C, CPVP HĐND TP;
- Công báo TP, Báo HP, Cổng TTĐT TP (để đăng);
- CV VP HĐND TP;
- Lưu: V
T, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 137/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.191
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210