Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 112/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 05/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, Tờ trình của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, với một số kết quả đạt được chủ yếu như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố có chuyển biến tích cực; tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,47% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,22%); thu ngân sách Nhà nước ước đạt 48,26% dự toán, tăng 8,08% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,4% so với tháng 12 năm 2015 (cùng kỳ giảm 0,39%), chỉ số giá bình quân 5 tháng so cùng kỳ tăng 0,86% (cùng kỳ tăng 0,63%). Đầu tư trong nước tăng 45,9% so với cùng kỳ (tổng vốn đăng ký và bổ sung là 218.679 tỷ đồng). Công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp nước sạch cho nhân dân, bảo vệ môi trường tiếp tục chuyển biến tích cực; lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP thấp so với kế hoạch, chỉ tiêu một số ngành giảm so với cùng kỳ (vận tải hành khách công cộng giảm 5,5%; bưu chính - viễn thông gim 11%, đầu tư nước ngoài giảm 35,1%). ng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, sản xuất còn hạn chế; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép; trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; công tác quy hoạch và quản lý đất đai còn nhiều bất cập, đấu giá đất còn chậm; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Điều 2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2016:

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu khi triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đnghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung một số vấn đề sau:

1. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8% năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế; khẩn trương triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá của thành phố.

2. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; chủ động phối hợp tốt với các cơ quan Trung ương, địa phương liên quan để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, thực hiện thí điểm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của thành phố; đẩy mạnh liên kết, tạo điều kiện phát triển kinh tế với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khẩn trương ban hành và triển khai Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh công tác thu hút đu tư nước ngoài; chủ động và có giải pháp tổng thể trong quá trình hội nhập thực hiện chính sách thương mại từ các Hiệp định quốc tế; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh và ban hành các chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp, các viện trưng và người lao động. Hình thành quỹ hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp trẻ, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang thành lập doanh nghiệp; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp sạch, bảo vệ môi trường; đồng thời chú ý kiểm tra, giám sát sau cấp phép, tạo hành lang pháp lý thống nhất, tạo môi trường hoạt động bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chính sách, chế độ dành cho người lao động tại các doanh nghiệp.

4. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với nhu cầu xã hội; hoàn chỉnh Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Đề án liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ, quy chế hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

5. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, xã hội hóa các dịch vụ công; cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện t. Tăng cường phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; triển khai giải pháp kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tăng cường quản lý thị trường, quản lý giá; ngăn chặn, xử lý nghiêm và hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, chuyển giá, hàng nhập lậu; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Quản lý tốt hoạt động kinh doanh và tăng cường kiểm đnh các loại hóa chất, khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm kinh doanh hóa chất và hương liệu.

7. Tập trung rà soát, điều chỉnh gắn với cải tiến công tác thẩm định quy hoạch, phát triển không gian đô thị và quy hoạch quản lý hệ thống giao thông của thành phố; tổ chức triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm phải đảm bảo chất lượng, tiến độ; chú ý tính khả thi và năng lực thực hiện của các chủ đầu tư; đảm bảo chính sách rõ ràng, công bằng, minh bạch trong bồi thường, hỗ trợ người dân khi thu hồi đất xây dựng các công trình công cộng (công viên, đường giao thông,...). Tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII; điều tra, đánh giá để có phương án xây dựng, tổ chức cuộc sống của người dân tại các khu tái định cư ngày càng tốt hơn. Kiểm tra, có biện pháp quản lý hiệu quả và có kế hoạch bảo trì quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng tại một số quận, huyện.

Huy động nguồn lực trong và ngoài nước, mời gọi đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư để triển khai thực hiện các chương trình đột phá, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn; rà soát quy hoạch các dự án về giao thông, tập trung xử lý các nút giao thông, đường cao tốc liên tỉnh. Đẩy mạnh các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, tăng lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng, xây dựng hệ thống kết nối hiệu quả các tuyến xe buýt với hệ thống metro khi hoàn thành, cần có biện pháp mạnh đẩy nhanh các dự án giải quyết, chống ngập nước trên địa bàn thành phố còn chậm tiến độ; tham khảo ý kiến người dân và ý kiến phản biện của các nhà khoa học trước khi thực hiện dự án đảm bảo sự công khai, minh bạch và đng thuận của nhân dân.

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các mặt bằng nhà đất sử dụng không đúng công năng, bổ sung ngun vn đầu tư phát triển của địa phương. Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, có nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư; di dời nhà ở trên và ven kênh rạch; xây dựng mới để thay thế các chung cư cũ, hư hỏng nặng, triển khai các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Hoàn thành chtiêu cấp nước sạch cho 100% hộ dân thành phố theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành ph khóa VIII.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, hiện đại, nâng cao năng suất, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Tập trung hoàn thành đạt hiệu quả cao mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, chú trọng các huyện ngoại thành; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lp đầu cấp năm học 2016 -2017. Tập trung chỉ đạo công tác biên soạn bộ sách giáo khoa đảm bảo cho học sinh tiếp thu kiến thức phù hợp yêu cầu của xã hội; chú trọng môn học giáo dục, nâng cao kỹ năng, đào tạo con người toàn diện; cải tiến phương pháp giảng dạy để thu hút học sinh nhất là môn lịch sử. Nghiên cứu, thu thập thông tin về việc dạy thêm, học thêm để có biện pháp quản lý nhà nước, phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

9. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện chuyên khoa, khu điều trị kỹ thuật cao, bệnh viện vệ tinh theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế đảm bảo về slượng, chất lượng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; chủ động giám sát, bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tăng cường, quyết liệt và khẩn trương hơn trong công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

10. Tập trung đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung chuyển hóa địa bàn, đấu tranh phòng chống, kiên quyết kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.

11. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân. Mở rộng giám sát, trực tiếp đánh giá của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết những yêu cầu cấp bách phát sinh từ thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

12. Ủy ban phân dân thành phố chỉ đạo rà soát chính sách chăm lo cho thương binh, có báo cáo và đề xuất trình Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp thường kỳ cuối năm 2016.

13. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2016. Chuẩn bị kế hoạch phục vụ LQuốc khánh 2 tháng 9, Tết Dương lịch và Tết Đinh Dậu 2017.

Điều 3. Tchức thực hiện

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai, tập trung chỉ đạo và điều hành các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết này.

Giao Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đồng thuận, chia sẻ, chung sức vượt qua khó khăn và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐ
ND thành phố;
- UBND thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội th
ành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, P.TH(Ng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 112/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


775
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238