Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

Số hiệu: 11/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Huỳnh Thanh Tạo
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH Tế - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 2367/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

b) Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Bổ sung 16 công trình, dự án với tổng diện tích 44,37 ha. Trong đó, 12 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 38,54 ha và 04 công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) với diện tích 5,83 ha; cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

STT

Các huyện, thị xã, thành phố

Số lượng công trình, dự án

Diện tích sử dụng đất (ha)

1

Thành phố Vị Thanh

03

24,18

a

Công trình, dự án thu hồi đất

02

24,10

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

0,08

2

Thị xã Ngã Bảy

02

4,85

a

Công trình, dự án thu hồi đất

02

4,85

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

0

0

3

Thị xã Long Mỹ

01

6,00

a

Công trình, dự án thu hồi đất

01

6,00

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

0

0

4

Huyện Châu Thành

03

3,53

a

Công trình, dự án thu hồi đất

02

3,32

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

0,21

5

Huyện Châu Thành A

02

1,39

a

Công trình, dự án thu hồi đất

01

0,03

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

1,36

6

Huyện Phụng Hiệp

05

4,42

a

Công trình, dự án thu hồi đất

04

0,24

b

Công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

01

4,18

(Đính kèm Phụ lục chi tiết)

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại

LÚA (ha)

Đất khác (ha)

I

Thành phố Vị Thanh

97,24

64,00

24,18

12,59

11,59

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

97,16

64,00

24,10

12,51

11,59

 

 

1

Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DlC Corp)

78,16

64,00

5,10

5,01

0,09

Phường IV

Theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 25/02/2008; Công văn số 1107/UBND-KTTH ngày 25/7/2014 và Công văn số 1577/UBND-KT ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Dự án Khu đô thị Cát Tường II

Công ty TNHH MTV Cát Tường

19,00

0,00

19,00

7,50

11,50

Phường III

Theo Quyết định số 2483/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,08

0,00

0,08

0,08

0,00

 

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng

Công ty TNHH Xây dựng - TMDV Hùng Mạnh Thắng

0,08

 

0,08

0,08

 

Xã Hòa Lựu

Theo Quyết định số 2511/QĐ- UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

II

Thị xã Ngã Bảy

4,85

0,00

4,85

0,00

4,85

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

4,85

0,00

4,85

0,00

4,85

 

 

1

Dự án Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Hậu Giang

4,82

 

4,82

 

4,82

Xã Đại Thành

UBND thị xã Ngã Bảy thống nhất vị trí thực hiện tại Công văn số 263/UBND-NCTH ngày 11/5/2018 và Chủ đầu tư đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư

2

Dự án Đường số 01 thuộc Khu đô thị Nguyễn Huệ (bổ sung các miệng bát)

Ban QLDA - ĐTXD CTGT

0,03

 

0,03

 

0,03

Phường Ngã Bảy

Theo Quyết định số 1882/QĐ- UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Thị xã Long Mỹ

6,00

0,00

6,00

4,80

1,20

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

6,00

0,00

6,00

4,80

1,20

 

 

1

Nhà máy xây xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang tại Cụm CN - TTCN Long Mỹ

Công ty Cổ phần Chế biến Xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang

6,00

 

6,00

4,80

1,20

Phường Thuận An

Theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Huyện Châu Thành

4,66

0,70

3,53

0,64

3,32

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

4,45

0,70

3,32

0,43

3,32

 

 

1

Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Phú Hữu

Công ty TNHH DV Tư vấn và Xây dựng Phương Nam

2,77

 

2,77

 

2,77

Xã Phú Hữu

Theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

2

Dự án Chỉnh trang đô thị khu chợ và phố chợ thị trấn Ngã Sáu

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng Phương Nam

1,25

0,70

0,55

 

0,55

Thị trấn Ngã Sáu

Theo Quyết định số 1711/QĐ- UBND ngày 04/12/2015 và Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

0,21

0,00

0,21

0,21

0,00

 

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 01

Công ty TNHH MTV Gia Phú LUBE OIL

0,21

 

0,21

0,21

 

Thị trấn Ngã Sáu

Trước đây, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty TNHH MTV Gia Phú LUBE OIL đầu tư xây dựng CHXD với diện tích khoảng 0,06 ha tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 và ngày 24/5/2018, Sở KHĐT có Tờ trình số 538/SKHĐT-KT đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lại quy mô để thực hiện dự án với diện tích 0,21 ha

V

Huyện Châu Thành A

1,39

0,00

1,39

1,36

0,03

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,03

0,00

0,03

0,00

0,03

 

 

1

Nhà văn hóa ấp 04 A

UBND huyện Châu Thành A

0,03

 

0,03

 

0,03

Xã Tân Hòa

UBND huyện Châu Thành A đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

1,36

0,00

1,36

1,36

0,00

 

 

1

Dự án nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

Công ty TNHH MTV Phân bón Quốc tế Âu Việt

1,36

 

1,36

1,36

 

Thị trấn Cái Tắc

Theo Quyết định số 05/QĐ- UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

VI

Huyện Phụng Hiệp

5,12

0,70

4,42

3,48

0,94

 

 

A

Các công trình, dự án thu hồi đất

 

0,24

0,00

0,24

0,00

0,24

 

 

1

Dự án Trường Mẫu giáo Hiệp Hưng - Hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND huyện Phụng Hiệp

0,15

 

0,15

 

0,15

Xã Hiệp Hưng

Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Phụng Hiệp

2

Dự án Trường Mẫu giáo Hương Sen - Hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND huyện Phụng Hiệp

0,04

 

0,04

 

0,04

Xã Hòa An

Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Phụng Hiệp

3

Dự án Trường Mẫu giáo Long Thạnh 2 - Hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng

UBND huyện Phụng Hiệp

0,04

 

0,04

 

0,04

Xã Long Thạnh

Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Phụng Hiệp

4

Dự án Cống Kênh Ranh Tân Long - Đông Phước

UBND huyện Phụng Hiệp

0,01

 

0,01

 

0,01

Xã Tân Long

Theo Công văn số 496/UBND-KT ngày 09/4/2018 của UBND huyện Phụng Hiệp

B

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha)

 

4,88

0,70

4,18

3,48

0,70

 

 

1

Dự án Khu nhà ở sinh thái vườn - Nhà kho thương mại

Công ty TNHH SX TM Minh Trí

4,88

0,70

4,18

3,48

0,70

Xã Long Thạnh

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224