Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 108/2018/NQ-HĐND bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 108/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/2018/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 6374/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự thảo nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 6374/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh, gồm:

1. Kết quả đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 của UBND tỉnh.

2. Bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, trong đó:

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; đẩy mạnh các biện pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, chống thất thu và nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường quản lý đầu tư công, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.  giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến các thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân, triển khai các dự án đầu tư công; tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cơ quan, tổ chức, nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn một cách thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

- Rà soát, thống kê số lượng dự án đã được nhà nước giao cho chủ đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp đang vướng mắc về quy trình đầu tư, các bước thực hiện công tác thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng; kiên quyết thu hồi đối với dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng tiếp tục triển khai thực hiện; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thỏa thuận (tiến độ, vốn thực hiện) góp phần ổn định an ninh trật tự tại khu vực có dự án. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý đối với quỹ đất chưa sử dụng, đất trong dự án nhằm hạn chế tình trạng xây dựng trái phép và phân lô bán nền.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020, làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời có giải pháp thực hiện trong năm 2018 và cho cả giai đoạn còn lại của chương trình khuyến công. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng thực hiện công tác bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức triển khai Luật Quy hoạch theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, trong đó tập trung chủ động nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2040 theo quy định của Luật Quy hoạch. Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, trong đó chú ý nội dung điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh thực hiện chương trình phát triển nhà trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch.

- Rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách khuyến nông để điều chỉnh, ban hành mới phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và địa phương theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; định hướng cho người nông dân về chuyển đổi cây trồng, định hướng sản xuất theo quy hoạch ngành đã được duyệt; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng công tác xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Có giải pháp hỗ trợ nông dân khắc phục những khó khăn, hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp.

b) Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thoát nước đô thị; phòng chống lũ lụt, ngập úng. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ chứa, chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác, đảm bảo mục tiêu đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp, khu dân cư. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp chủ đầu tư dự án đang hoạt động nhưng không thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ môi trường.

c) Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với ổn định dân cư theo quy hoạch; thực hiện tốt quy chế phối hợp lực lượng quản lý bảo vệ rừng giữa Kiểm lâm, Công an, Quân sự, giữa chủ rừng với địa phương; thực hiện tốt các giải pháp lâm sinh nhằm phục hồi, cải thiện nâng cao chất lượng rừng; phát triển các mô hình trồng rừng nông lâm kết hợp bền vững, giải quyết hài hòa các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường; tiếp tục thực hiện tốt công tác giao khoán theo quy định của Nhà nước.

d) Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025. Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học. Tích cực phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc xác nhận và thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ, kiểm soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch.

- Triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy, phân bổ chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập theo đúng lộ trình, quy định.

đ) Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “Điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng; chấn chỉnh, xử lý triệt để những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

e) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời tổ chức quán triệt và chuẩn bị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội).

g) Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân và công nhân lao động; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phòng, chống, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông; kiểm tra, tuần tra các điểm thường gây tai nạn giao thông, chú ý công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí chưa lắp đặt hàng rào hộ lan. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu tác động của các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động tổ chức, Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 108/2018/NQ-HĐND bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


592

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116