Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng Kon Tum

Số hiệu: 05/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

1. Tán thành các nội dung tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Từ nay đến cuối năm 2017, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng:

a) Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã ban hành; thực hiện tốt kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn tạo điều kiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; linh hoạt trong việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa thiếu nước phù hợp với điều kiện từng vùng; kiểm soát nguồn gốc và chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nghiên cứu triển khai giải pháp phát triển rừng bền vững gắn với sinh kế của người dân sống gần rừng; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

b) Triển khai biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang triển khai (như: rau hoa xứ lạnh, siêu thị, bệnh viện...); phát huy kết quả tích cực bước đầu của chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện cho hàng Việt Nam có đủ tiêu chuẩn mở rộng thị trường tiêu thụ.

c) Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách, chủ động phân tích, dự báo nhằm phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng khoản thu để có giải pháp kịp thời; tiếp tục chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách khi chưa cân đối được nguồn; thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.

d) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018; thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám chữa bệnh; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn. Quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, thể thao, thu hút khách du lịch đến địa bàn; hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là di tích quốc gia đặc biệt.

đ) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải thiện chỉ số quản trị hành chính công của tỉnh; đẩy mạnh kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện công vụ. Rà soát, sắp xếp lại công tác thanh tra, kiểm tra cho phù hợp; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh. Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của Nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố ý chây ì và lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối.

e) Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa tai nạn giao thông. Đẩy mạnh triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết với các tỉnh của Cộng hòa Dân chNhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Vương quốc Thái Lan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối ngày 21/07/2017 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.011

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180