Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018

DỰ THẢO 1
16.11.2017

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP NGÀY 26/02/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ AN TOÀN ĐIỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP:

1. Điều 1, Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp.”

2. Điều 4 được bổ sung như sau:

“13.a. Sử dụng dây dẫn không bọc cách điện làm dây dẫn điện trong nhà;

13b. Sử dụng điện từ lưới điện một pha bằng cách nối một cực của thiết bị sử dụng điện với dây dẫn pha của lưới điện, cực còn lại không nối với trung tính của lưới điện.

13.c. Xây dựng công trình ngoài hành lang không đáp ứng được tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng về xây dựng công trình, thể gây sự cố lưới điện.”

3. Điểm b Khoản 1, Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Điểm b Khoản 1: “Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện, trạm điện, đường dây dẫn điện phải thực hiện công tác hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện, truyền tải và phân phối điện để bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các thông số quy định trong thiết kế đã được duyệt. Kết quả hiệu chỉnh phải được đưa vào biên bản nghiệm thu; hồ sơ hiệu chỉnh phải lưu cùng hồ sơ dự án.”

b) Khoản 6: “ Sử dụng các thiết bị điện có chứng chỉ chất lượng hoặc nhãn mác đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình khai thác sử dụng, các thiết bị, dụng cụ điện có nhiều nguy cơ gây mất an toàn phải được tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp kiểm định về mức độ an toàn trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (gọi tắt là kiểm định an toàn kỹ thuật).

Giao Bộ Công Thương ban hành danh mục các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định chi tiết việc kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Khoản 1 được sửa như sau:

1. Khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau mười lăm (15) ngày làm việc chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân các cấp ở  địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết.

b) Điểm đ Khoản 2 được sửa đổi như sau:

đ) Trường hợp khi xây dựng, cải tạo đường dây điện cấp điện áp đến 35 kV dọc theo hành lang đường giao thông nội bộ ở các khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, nếu sử dụng dây bọc thì cho phép khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 11 m.

c) Khoản 2 được bổ sung như sau:

“e) Trường hợp đường dây điện được thiết kế gắn liền vi công trình xây dựng khác phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng.”

5. Bổ sung Điều 17a như sau:

“1. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình, bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không  được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì buộc phải tháo dỡ phần vi phạm và không được bồi thường, hỗ trợ.”

6. Điều 18, Điểm b Khoản 1 được sửa như sau:

b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định.

7. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện

1. Nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

a) Được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

b) Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có đề nghị được ở lại bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường Bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc di dời của cơ quan có thẩm quyền và được bồi thường đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt như đối với đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này, Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP .”

8. Bổ sung Điểm g Khoản 4 Điều 24 như sau:

“g) Ban hành quy định sử dụng đất sát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện đảm bảo an toàn lưới điện”.

9. Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

3. Căn cứ tình hình ở từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Thành phần và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 2.

1. Bãi bỏ Điều 19, Điều 21, điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP .

2. Thay đổi cụm từ “thí nghiệm” thành “kiểm địnhtại Điểm b, Điểm đ Khoản 4 Điều 6.

3. Điều 22 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thay đổi cụm từ “tại Điều 18 và đất được quy định tại Điều 19 Nghị định này” thành “tại Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ,  khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này”.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày        tháng     năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).KN
204

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.990
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176