Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Số hiệu: 85/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 25/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Những thông tin hàng hoá phải có trên website TMĐT bán hàng

Đây là nội dung tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT).

Theo đó, quy định về thông tin của hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website TMĐT bán hàng có những quy định mới như sau:

- Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP như tên hàng hoá, xuất xứ…;

(Không bao gồm các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất, số khung, số máy).

- Người bán phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.

Ngoài ra, người bán phải tiếp tục tuân thủ quy định hiện hành là cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Nghị định 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

 

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Hoạt động thương mại điện tử thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, xổ số; mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng; dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 như sau:

“c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử quy định tại Mục 5 Chương IV Nghị định này tại Việt Nam.”

3. Bổ sung khoản 16 Điều 3 như sau:

“16. Dịch vụ thương mại điện tử là hoạt động thương mại điện tử theo đó thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không bao gồm các thương nhân, tổ chức chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ thiết kế website và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, điều hành hoặc điều phối các hoạt động trên website đó.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 24 như sau:

“1. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng).

2. Các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

5. Các thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động thương mại điện tử.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau:

“1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.”

8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 26 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 26 như sau:

“3. Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử

c) Trường hợp thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ của người bán tới người tiêu dùng trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức đó là bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin theo pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử.

Hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.”

b) Bổ sung khoản 5 Điều 26 như sau:

“5. Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 7 Điều 27 như sau:

“1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

7. Lưu trữ thông tin về các giao dịch được thực hiện qua website theo quy định của pháp luật về kế toán; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”

10. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 28 như sau:

“đ) Công bố trên trang chủ website đường dẫn đến các thông tin quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định này trong trường hợp website có chức năng đặt hàng trực tuyến.”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 như sau:

“3. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:

“Điều 30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

2. Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.

3. Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó”.

13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 32 như sau:

“b) Chính sách kiểm hàng; chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;”

14. Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 33 như sau:

“d) Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 như sau:

“2. Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử:

a) Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;

b) Website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng;

c) Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;

d) Mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động quy định tại điểm a, b, c khoản này và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.”

16. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 36 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 8, khoản 9 Điều 36 như sau:

“1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định này trên trang chủ website.

3. Yêu cầu người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.

8. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

a) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;

d) Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

đ) Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

9. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

a) Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

b) Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;

c) Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.”

b) Bổ sung khoản 11 Điều 36 như sau:

“11. Đối với những sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

a) Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Đại diện cho người bán nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia;

d) Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán;

đ) Liên đới bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 8, khoản 9 Điều này mà gây thiệt hại.”

17. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 38 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2 Điều 38 như sau:

“c) Nếu sàn giao dịch thương mại điện tử có kết hợp nhiều hình thức hoạt động khác nhau, mô tả quy trình giao dịch đối với từng hình thức tổ chức hoạt động này, bao gồm quy trình giao nhận hàng hóa (nếu có);

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử, trường hợp một giao dịch có nhiều hơn 02 bên tham gia thì phải phân định rõ trách nhiệm giữa các bên bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ;

g) Các quy định về an toàn thông tin, cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;”

b) Bổ sung điểm m, điểm n và điểm o khoản 2 Điều 38 như sau:

“m) Phân định trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba;

n) Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

o) Chính sách áp dụng chung cho các giao dịch trên sàn liên quan đến vấn đề kiểm hàng, chính sách đổi trả, chính sách hoàn tiền (bao gồm những trường hợp hoàn tiền, quy trình và phương thức hoàn tiền cho khách hàng) trong trường hợp sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến.”

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53 như sau:

“1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến người dùng.”

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 54 như sau:

“a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến; hoạt động logistics đối với hàng hóa.”

20. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 55 như sau:

“b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập (đối với tổ chức); bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp (đối với thương nhân), giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);”

21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 60 như sau:

“1. Các thương nhân, tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương.”

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 63 như sau:

“Điều 63. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử

1. Điều kiện tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử:

a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

b) Có Đề án hoạt động cung cấp dịch vụ theo mẫu quy định tại khoản 8 Điều này và được Bộ Công Thương thẩm định với các nội dung tối thiểu sau:

- Thông tin giới thiệu về thương nhân, tổ chức gồm: kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

- Mô tả phương án kỹ thuật phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, bao gồm: thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin; thuyết minh phương án kỹ thuật về giải pháp công nghệ, quy trình vận hành và chứng thực hợp đồng điện tử gồm có phương án lưu trữ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu của chứng từ điện tử, phương án định danh và chứng thực điện tử của các bên liên quan đến hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật, phương án tra cứu hợp đồng điện tử đã được chứng thực trên hệ thống; phương án bảo mật hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, bảo mật an toàn thông tin khách hàng; phương án kỹ thuật bảo đảm duy trì và khắc phục hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử khi có sự cố xảy ra.

2. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử:

a) Chịu trách nhiệm về tính bảo mật và toàn vẹn của các chứng từ điện tử mà mình lưu trữ và chứng thực;

b) Cung cấp tài liệu và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chứng từ điện tử mà mình lưu trữ và chứng thực;

c) Công bố công khai Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử với các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

d) Kết nối với Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo yêu cầu.

3. Hồ sơ đăng ký

a) Đơn đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử;

b) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân);

c) Đề án hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Quy trình đăng ký

a) Việc nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn;

b) Việc khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành theo quy trình 05 bước như sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau: tên thương nhân, tổ chức; số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức; địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức; các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp thông tin tại Bước 1, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Thương nhân, tổ chức đăng nhập vào tài khoản của mình trên hệ thống, chọn chức năng Đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ tại Bước 3, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua thư điện tử về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

- Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy).

c) Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu;

d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại điểm b khoản này, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

5. Xác nhận đăng ký

a) Thời gian xác nhận đăng ký: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) khi hoàn thành quy trình đăng ký. Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin mà thương nhân, tổ chức đã khai báo trực tuyến, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký để thương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo về việc xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký, đồng thời đưa tên thương nhân, tổ chức vào danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã đăng ký trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

c) Sau khi được xác nhận đăng ký, danh sách các website được gắn biểu tượng này sẽ được công bố trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại điểm b khoản này, nếu doanh nghiệp không gửi hồ sơ giấy để xác nhận, thương nhân, tổ chức sẽ phải thực hiện đăng ký lại từ đầu.

6. Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký

a) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có một trong những thay đổi về Hồ sơ đăng ký được quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Việc thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có);

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác của thương nhân, tổ chức theo quy định tại điểm b khoản này, Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

7. Hủy bỏ, chấm dứt đăng ký

a) Bộ Công Thương hủy bỏ đăng ký đối với thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong các trường hợp sau:

- Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo khi tiến hành đăng ký;

- Lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử để thu lợi bất chính;

- Không thực hiện đúng các nội dung theo Đề án và Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định tại Điều này;

- Không thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Bộ Công Thương chấm dứt đăng ký đối với thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong các trường hợp sau:

- Theo đề nghị của thương nhân, tổ chức đó;

- Không cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được xác nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

c) Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử khi ngừng hoạt động phải thông báo cho Bộ Công Thương trước 15 ngày để chấm dứt đăng ký. Việc thông báo này được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi tiến hành đăng ký hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số).

d) Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ đăng ký, Bộ Công Thương sẽ rút tên thương nhân, tổ chức khỏi danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã đăng ký, đồng thời xóa biểu tượng xác nhận đăng ký của thương nhân, tổ chức đó trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

8. Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn thương nhân, tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử và ban hành mẫu đơn đăng ký, mẫu Đề án cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.”

23. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 64 như sau:

“đ) Cung cấp cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công cụ tra cứu, quản lý thông tin thông báo, đăng ký hoạt động thương mại điện tử của các thương nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.”

24. Bổ sung Mục 5 sau Mục 4 Chương IV Quản lý hoạt động thương mại điện tử như sau:

“Mục 5

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA THƯƠNG NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Điều 67a. Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam

1. Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một trong các hình thức hoạt động sau:

a) Website thương mại điện tử dưới tên miền Việt Nam;

b) Website thương mại điện tử có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt;

c) Website thương mại điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

2. Thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định này và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam.

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải đảm bảo các trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều này.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

4. Lượt giao dịch từ Việt Nam được căn cứ từ các nguồn sau:

a) Thương nhân, tổ chức tự nguyện báo cáo theo quy định của Nghị định này;

b) Theo số liệu chính thức của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam gồm: cơ quan hải quan; cơ quan quản lý nhà nước về Internet; cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng, thuế;

c) Theo các báo cáo, thông tin sẵn có, công khai mà cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chứng minh được tính xác thực.

5. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam

a) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam;

b) Thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định này.

Điều 67b. Thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam

1. Thương nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động bán hàng hóa theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam có trách nhiệm xác thực danh tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó, đồng thời lựa chọn thực hiện một trong các trách nhiệm sau:

a) Yêu cầu thương nhân thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác của người mua đối với hàng hóa do thương nhân, tổ chức nước ngoài giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

c) Yêu cầu thương nhân, tổ chức nước ngoài chỉ định đại lý thương mại của mình tại Việt Nam.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hải quan.

Điều 67c. Điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử

1. Hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Các điều kiện tiếp cận thị trường gồm:

a) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Luật Đầu tư;

b) Nhà đầu tư nước ngoài chi phối từ 01 doanh nghiệp trở lên thuộc nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam theo danh sách do Bộ Công Thương công bố phải có ý kiến thẩm định về an ninh quốc gia của Bộ Công an.

3. Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại điểm b khoản 2 Điều này là khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp;

b) Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp;

c) Nhà đầu tư có quyền quyết định các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn nền tảng công nghệ, hình thức tổ chức kinh doanh; lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; lựa chọn điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh; lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp đó.

4. Nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường tại điểm b khoản 2 Điều này được xác định dựa trên các tiêu chí về số lượt truy cập, số lượng người bán, số lượng giao dịch, tổng giá trị giao dịch.

5. Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện trong quá trình đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

a) Trong quá trình cho ý kiến theo thẩm quyền đối với Hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Bộ Công Thương có văn bản xin ý kiến Bộ Công an;

b) Trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Công an có văn bản nêu rõ ý kiến chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư, gửi lại Bộ Công Thương trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Công Thương;

c) Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an, Bộ Công Thương có văn bản trả lời cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định;

d) Thời hạn xin ý kiến Bộ Công an không tính vào thời hạn cho ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

6. Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này.”

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 80 như sau:

“Điều 80. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý hoạt động thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an trong bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hoạt động thương mại điện tử. Kiến nghị Bộ Công an xử lý theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm về an ninh mạng trong thương mại điện tử;

c) Tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông về pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử;

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm về hoạt động thương mại điện tử;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương về quản lý Internet đối với các website có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thương mại điện tử, thu hồi tên miền “.vn” và thực thi các biện pháp xử lý vi phạm đối với website thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Bộ Công Thương về số lượng đơn hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử;

b) Cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký thuế, kê khai thuế; các nhà cung cấp ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác tại Việt Nam chưa đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu với Bộ Công Thương về các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh thương mại điện tử.

5. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Chủ trì bảo vệ an ninh mạng đối với hoạt động thương mại điện tử; phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin về các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng trong thương mại điện tử;

b) Phối hợp thẩm định về an ninh quốc gia trong điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực dịch vụ thương mại điện tử khi có yêu cầu từ Bộ Công Thương.”

Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 44, khoản 2 Điều 60 và Điều 62.

2. Bãi bỏ cụm từ “hoặc chưa được cấp phép” tại điểm d khoản 1 Điều 4; cụm từ “hoặc xin cấp phép” tại điểm e khoản 1 Điều 4; cụm từ “đã được cấp phép” tại điểm b khoản 3 Điều 9; cụm từ “thủ tục xin cấp phép” tại điểm c khoản 2 Điều 64; cụm từ “chấm dứt hoặc bị thu hồi giấy phép” tại điểm l khoản 1 Điều 78; cụm từ “tước quyền sử dụng giấy phép” tại khoản 2 Điều 78.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Quy định chuyển tiếp:

a) Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử đã được Bộ Công Thương xác nhận thông báo, đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành việc sửa đổi, bổ sung thông báo, đăng ký theo quy định của Nghị định này;

b) Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử đã nộp hồ sơ thông báo, đăng ký mà chưa được Bộ Công Thương xác nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thông báo, đăng ký theo quy định tại Nghị định này;

c) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các thương nhân, tổ chức quy định tại Điều 67a, Điều 67c phải tiến hành thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định của Nghị định này.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 85/2021/ND-CP

Hanoi, September 25, 2021

 

DECREE

AMENDMENTS TO GOVERNMENT’S DECREE NO. 52/2013/ND-CP DATED MAY 16, 2013 ON E-COMMERCE

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Civil Code dated November 24, 2015;

The Law on Commerce dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Electronic Transactions dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on consumer protection dated November 17, 2010;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Cybersecurity Law dated June 12, 2018;

Pursuant to the Competition Law dated June 12, 2018;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

At the request of the Minister of Industry and Trade;

The Government promulgates a Decree providing amendments to the Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP dated May 16, 2013 on e-commerce (Decree No. 52/2013/ND-CP).

Article 1. Amendments to Decree No. 52/2013/ND-CP

1. Article 1 is amended as follows:

“Article 1. Scope

1. This Decree deals with development, application and management of e-commerce activities. E-commerce activities shall be performed in accordance with regulations herein and relevant laws, except the provisions in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Point c Clause 1 Article 2 is amended as follows:

“c) Foreign traders and organizations that carry out e-commerce activities specified in Section 5 Chapter IV of this Decree in Vietnam.”

3. Clause 16 is added to Article 3 as follows:

“16. e-commerce service means an e-commerce activity whereby a trader or an organization providing e-commerce service (hereinafter referred to as “e-commerce service provider”) sets up an e-commerce website that offers an environment for other traders, organizations and individuals to carry out trade promotion, sale of goods or supply of services.

E-commerce service providers exclude traders and organizations that only provide website design services and do not directly engage in the business, operation or coordination of activities on such websites.”

4. Point a Clause 1 Article 4 is amended as follows:

“a) Taking advantage of e-commerce activities for organizing multi-level marketing without holding a valid certificate of multi-level marketing registration as prescribed by the Law on management of multi-level marketing.”

5. Clause 1 Article 5 is amended as follows:

“1. Formulate and organize the implementation of mechanisms, policies, strategies, plans and programs for e-commerce development and digital transformation in the field of e-commerce."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. Traders, organizations and individuals that set up e-commerce websites to serve their trade promotion, sale of goods or supply of services (owners of sales e-commerce websites).

2. E-commerce service providers.

5. Traders and organizations providing technical infrastructure, logistics and other auxiliary services for e-commerce activities.”

7. Clause 1 Article 25 is amended as follows:

“1. Sales e-commerce websites are e-commerce websites that are established by traders, organizations or individuals to serve their trade promotion, sale of goods or supply of services.”

8. Some Points and Clauses of Article 26 are amended as follows:

a) Point c Clause 3 and Clause 4 Article 26 are amended as follows:

“3. Rules for determining obligations to protect consumers’ rights in e-commerce activities

) If the e-commerce service provider provides information about a seller’s goods and/or services on its e-commerce website to consumers, it shall be considered as a third party in providing information in accordance with regulations of laws on protection of consumers’ rights and interests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

E-commerce trading of goods/services restricted from trading or subject to certain business conditions must comply with relevant regulations and laws.”

b) Clause 5 is added to Article 26 as follows:

“5. Entities performing e-commerce activities shall also comply with regulations of the Law on cyberinformation security, the Law on cybersecurity and relevant laws.”

9. Clause 1 and Clause 7 Article 27 are amended as follows:

“1. Notify the Ministry of Industry and Trade of the establishment of sales e-commerce website as prescribed in Section 1 Chapter IV of this Decree if the website has online ordering functions.

7. Retain information on transactions conducted on e-commerce websites in accordance with regulations of the Law on accounting; fulfill tax obligations as prescribed by laws."

10. Point dd is added to Clause 2 Article 28 as follows:

“dd) Publish on the homepage of the website links to the information specified in Article 32, Article 33, Article 34 of this Decree if the website has online ordering functions.”

11. Clause 3 Article 29 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Article 30 is amended as follows:

“Article 30. Information about goods and services

1. Sellers must provide information about their goods/services introduced on websites to customers to accurately determine properties of goods/services and avoid misunderstanding when making decisions on conclusion of contracts.

2. Information about goods published on websites must include required information shown on labels of goods as prescribed by the Law on labeling of goods, except distinguishing characteristics of each product such as date of manufacture, expiry date, lot number, chassis number or engine number.

3. A seller of goods/services subject to certain business conditions must publish information about number, issue date and issuing authority of the license, certificate of eligibility, certification, confirmation or another document type as prescribed by relevant laws on business conditions for trading of such goods/services”.
 13. Point b Clause 1 Article 32 is amended as follows:

“b) Policies on inspection of goods; policies on return of goods, including time limit and methods for returning or changing goods, methods for money refund and refund fees;"

14. Point d is added to Clause 1 Article 33 as follows:

“d) Delegation of responsibility of logistics service providers to provide documents on goods during delivery of goods.”

15. Clause 2 Article 35 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A website that allows its members to open booths for displaying/promoting their goods or services;

b) A website that allows its members to open accounts to carry out the conclusion of contracts with customers;

c) A website that has specific trading categories or tabs that allow its members to post listings of goods and services;

d) A social network that operates in one of the forms specified in Points a, b, c of this Clause and makes its members directly or indirectly pay fees for carrying out such activities.”

16. Some Clauses of Article 36 are amended as follows:

a) Clause 1, Clause 3, Clause 8 and Clause 9 Article 36 are amended as follows:

“1. Apply for establishment of a website providing e-commerce trading floor services as prescribed in Section 2 Chapter IV of this Decree and publish information about the website owner as prescribed in Article 29 of this Decree on the website’s homepage.

3. Request sellers on the e-commerce trading floor to provide information as prescribed in Article 29 of this Decree when they apply for use of services. Foreign sellers must transcribe specific names into Vietnamese or Latin characters.

8. Take timely remedial actions when detecting or receiving reports about any business acts in violation of laws on the e-commerce trading floor. To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Remove information on goods/services in violation of laws within 24 hours from the receipt of the request from a competent authority;

c) Cooperate with holders of intellectual property rights to review and remove products infringing intellectual property rights according to procedures announced in Regulations on operation of the e-commerce trading floor;

d) Give warnings or refuse to provide services for a fixed or indefinite term to individuals, traders or organizations that violate the laws;

dd) Take other measures as specified in Regulations on operation of the e-commerce trading floor.

9. Assist state agencies in carrying out investigations and taking actions against business acts in violation of laws and settling disputes and complaints. To be specific:

a) Provide information about entities showing signs or acts in violation of laws on the e-commerce trading floor to competent authorities when detecting or receiving such information;

b) Frequently update keywords as recommended by competent authorities and filter information on goods/services using such keywords before publishing it on the website;

c) Receive and respond to complaints, feedbacks and disputes about the e-commerce trading floor on the E-Commerce Management Portal of the Ministry of Industry and Trade at online.gov.vn.”

b) Clause 11 is added to Article 36 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Appoint a contact point to receive requests and provide information online to regulatory authorities about the entities denoting violations against laws. This contact point shall provide information within 24 hours from the receipt of the request to promptly serve the inspection, handling of violations, complaints and denunciations;

b) Represent foreign sellers on the e-commerce trading floor in settling consumers’ complaints about goods/services provided by such foreign sellers and notify tax obligations to be fulfilled by such foreign sellers when performing trading activities on the e-commerce trading floor in accordance with the law of Vietnam;  

c) Act as the contact point to receive and settle complaints from consumers if a transaction conducted on the e-commerce trading floor involves more than 02 parties;

d) Retain information about ordering transactions conducted on the e-commerce trading floor in accordance with regulations of the Law on accounting;

dd) Jointly make compensation for damage in case of failure to fulfill the obligations in Clause 8 and Clause 9 of this Article resulting in damage.” 

17. Some Points of Clause 2 Article 38 are amended as follows:

a) Point c, Point dd and Point g Clause 2 Article 38 are amended as follows:

“c) If the e-commerce trading floor combines different forms of operation, description of trading procedures of each form of operation, including delivery procedures (if any) is required;

dd) Rights and obligations of the parties in transactions conducted on the e-commerce trading floor; in case a transaction involves more than 02 parties, responsibilities of the seller of goods and supplier of services must be clearly determined;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Point m, Point n and Point o are added to Clause 2 Article 38 as follows:

“m) Division of responsibility to provide documents on goods between the seller, e-commerce trading floor service provider and logistics service provider in case a contract for third party’s logistics service is concluded;

n) Procedures for cooperation with holders of intellectual property rights to review and remove products infringing intellectual property rights on operation of the e-commerce trading floor;

o) General provisions applied to all transactions conducted on the e-commerce trading floor in respect of inspection of goods, return and change of goods, money refund (including cases of money refund, procedures and methods of refunding money to customers) in case the e-commerce trading floor has online ordering functions.”

18. Clause 1 Article 53 is amended as follows:

“1. Traders, organizations and individuals shall give online notification to the Ministry of Industry and Trade of their establishment of sales e-commerce websites through the E-Commerce Management Portal before selling goods or providing services to consumers."

19. Point a Clause 3 Article 54 is amended as follows:

“a) Model of organization and operation, including service provision, service promotion and marketing both online and offline; logistics services.”

20. Point b Clause 2 Article 55 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. Clause 1 Article 60 is amended as follows:

“1. Traders and organizations performing rating of e-commerce websites or providing electronic contract certification service must apply for registration of their services with the Ministry of Industry and Trade.”

22. Article 63 is amended as follows:

“Article 63. Provision of electronic contract certification service

1. Eligibility requirements to be satisfied to provide electronic contract (e-contract) certification service:

a) The applicant is a trader or organization established in accordance to the law of Vietnam;

b) The applicant has a Scheme for service provision which is made using the form provided in Clause 8 of this Article and appraised by the Ministry of Industry and Trade, and, inter alia, includes the following primary contents:

- Details of the applicant, including: experience and capacity qualified for provision of e-contract certification service;

- Description of technical plans on provision of e-contract certification service, including:  description of the information technology system; description of technical plan on technological solutions, process of operation and certification of e-contracts, including retention plan which must ensure the integrity of data of electronic documents, plan for identification and electronic certification of the parties involving in e-contract certification as prescribed by law, plan for searching for certified e-contracts on the system; plan for ensuring security of e-contract certification service and customers’ information confidentiality; technical plan for maintaining and remedying e-contract certification operations when the system malfunctions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Assume responsibility for confidentiality and integrity of electronic documents certified and retained;

b) Provide documents and assist competent authorities in investigating into acts of violation against regulations of laws on electronic documents certified and retained;

c) Publicly announce Regulations on provision of e-contract certification which include required contents as prescribed by the Ministry of Industry and Trade;

d) Make connections to the E-Commerce Management Portal, and submit reports to the Ministry of Industry and Trade on provision of e-contract certification service as requested.

3. Application for registration:

a) The application form for registration of provision of e-contract certification service;

b) Copy extracted from master register or certified true copy or copy presented with its original for verification purpose of the establishment decision (of the organization) or enterprise registration certificate or investment certificate (of trader);

) The Scheme on provision of e-contract certification service as prescribed in Point b Clause 1 of this Article.

4. Registration process

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) For declaration of information, the applicant shall access the E-Commerce Management Portal and follow the following 05 steps:

Step 1: The applicant shall apply for a user account on the system by providing the following information:  the applicant’s name; business registration number (if the applicant is a trader) or number of establishment decision (if the applicant is an organization); applicant’s headquarters address; contact information, including telephone number, fax and email.

Step 2: Within 03 working days from the date of provision of information in Step 1, the applicant shall receive a response from the Ministry of Industry and Trade through the registered email with one of the following contents:

- If the information provided when applying for a user account is adequate, the applicant shall be issued with a user account for accessing the system and follow Step 3;

- If the application for a user account is refused or additional information is requested, the applicant shall repeat registration procedures or provide additional information as requested.  

Step 3: The applicant shall access the system using the issued user account, select the function “Registration of provision of e-contract certification service”, fill in the form and attach application for registration. 

Step 4: Within 20 working days from the date of completion of Step 3, the applicant shall receive a response from the Ministry of Industry and Trade through the registered email with one of the following contents:

- Give certification that the application is adequate and valid, and request the applicant to follow Step 5;

- Notify that the application is invalid or request the applicant to provide additional information.  In such case, the applicant shall repeat Step 3 or provide additional information as requested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The applicant shall monitor the application processing status via their email or by accessing the system using the issued user account to update and correct information as requested;

d) Within 30 days from the receipt of the receipt of the request for additional information in Step 4 as prescribed in Point b of this Clause, if the applicant fails to provide additional information as requested, its application for registration on the system shall be invalid and the applicant is required to repeat registration procedures from the first step.

5. Certification of registration

a) Deadline for certification: 07 working days from the receipt of a physical application, including adequate and valid documents as required, submitted by the applicant directly or by post to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency) when completing registration procedures online.  Where the received physical application does not match the documents and information provided online by the applicant, the Ministry of Industry and Trade shall send a notification to the applicant’s registered email for modification of application;

b) If the certification of registration is given, the Ministry of Industry and Trade shall send a notification of registration certification to the applicant’s registered email, and include the applicant’s name in the list of registered e-contract certification service providers published on the E-commerce Management Portal;

c) After receiving registration certification, the list of websites affixed with certification symbol shall be published on the E-commerce Management Portal;

d) Within 15 days from the date on which the Ministry of Industry and Trade gives registration certification as prescribed in Point b of this Clause, if the enterprise fails to provide physical documents for certification, the applicant shall repeat registration procedures from the first step.

6. Modification of registered information

a) The e-contract certification service provider must notify the modification of registered information within 07 working days from the occurrence of changes in the application for registration prescribed in Clause 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Within 07 working days from the receipt of an adequate and accurate notification from the e-contract certification service provider as prescribed in Point b of this Clause, the Ministry of Industry and Trade shall consider whether such changes should be certified or not and give a response to the service provider through its user account. If certification is not given, reasons thereof must be provided.

7. Cancellation and termination of registration

a) The Ministry of Industry and Trade shall cancel the registration of an e-contract certification service provider if:

- It is found to have deceptive acts or provide false information when following registration procedures;

- It takes advantage of the provision of e-contract certification service for obtaining illegal profits;

- It fails to comply with the Scheme and Regulations on provision of e-contract certification service as prescribed in this Article;

- It fails to fulfill the obligations specified in Clause 2 of this Article.

b) The Ministry of Industry and Trade shall terminate the registration of an e-contract certification service provider:

- according to its request; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In case of termination of operation, the e-contract certification service provider must give a prior notification of at least 15 days to the Ministry of Industry and Trade for terminating registration status. Such notification shall be made online by accessing the system using the user account issued when following registration procedures or sent directly or by post to the Ministry of Industry and Trade (Vietnam E-commerce and Digital Economy Agency).  

d) In case of termination or cancellation of registration, the Ministry of Industry and Trade shall remove the trader or organization’s name from the list of registered e-contract certification service providers and delete that trader or organization’s certification symbol on the E-commerce Management Portal.

8. The Ministry of Industry and Trade shall provide instructions for traders and organizations to develop Regulations on provision of e-contract certification service and promulgate samples of application form and Scheme for provision of e-contract certification service.”

23. Point dd is added to Clause 2 Article 64 as follows:

“dd) Provide provincial Departments of Industry and Trade with tools for searching and management of notifications and applications for registration of e-commerce activities of traders, organizations and individuals in the province.”

24. Section 5 is added following Section 4 of Chapter IV on Management of e-commerce activities as follows:

“Section 5

MANAGEMENT OF E-COMMERCE ACTIVITIES OF FOREIGN TRADERS AND ORGANIZATIONS

Article 67a. Foreign traders and organizations setting up websites for provision of e-commerce services in Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An e-commerce website set up under Vietnam’s domain name;

b) An e-commerce website displayed in Vietnamese language;

c) An e-commerce website that has more than 100.000 transactions originated in Vietnam within a year.

2. The foreign trader or organization setting up website providing e-commerce services in Vietnam as prescribed in Clause 1 of this Article shall follow procedures for registration of e-commerce activities as prescribed in this Decree and establishment of a representative office in Vietnam in accordance with regulations of law or appoint an authorized representative in Vietnam.

Operation of the representative office or authorization contents must ensure the fulfillment of responsibilities set out in Clause 5 of this Article.

3. Imports/exports traded through e-commerce are subject to customs procedures as prescribed by the Law on customs.

4. The traffic of transactions originated in Vietnam shall be determined based on the following sources:

a) Voluntary reports submitted by the trader or organization as prescribed in this Decree;

b) Official statistical reports of Vietnam’s competent authorities, including:  customs authorities; Internet authorities, banking and tax authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Responsibilities of foreign traders or organizations setting up websites for provision of e-commerce services in Vietnam

a) Cooperate with regulatory authorities to prevent transactions of goods and services in violation of the law of Vietnam;

b) Fulfill the obligation to protect consumers’ interests as well as quality of goods and services as prescribed by the law of Vietnam;

c) Submit reports as prescribed in Article 57 of this Decree.

Article 67b. Foreign traders and organizations selling goods on Vietnam’s e-commerce trading floors

1. Foreign traders and organizations shall sell goods according to Regulations on operation of Vietnam’s e-commerce trading floors.

2. Vietnam’s e-commerce trading floor service providers shall assume responsibility to authenticate identity of foreign traders or organizations selling goods on their e-commerce trading floors and undertake any of the followings:

a) Request foreign traders to exercise import/export rights of foreign traders that do not have presence in Vietnam in accordance with regulations of law;

b) Organize import activities as entrusted by buyers in respect of goods traded by foreign traders or organizations on e-commerce trading floors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Imports/exports traded through e-commerce are subject to customs procedures as prescribed by the Law on customs.

Article 67c. Market access conditions for foreign investors in the field of e-commerce

1. Provision of e-commerce service is considered as one of business lines restricted to foreign investors.

2. Market access conditions:

a) Foreign investors perform e-commerce activities in Vietnam in accordance with Clause 1, Clause 2 Article 21 of the Law on investment;

b) A foreign investor that controls one or more enterprises in the list of 05 leading e-commerce enterprises in Vietnam announced by the Ministry of Industry and Trade shall be subject to the Ministry of Public Security’s assessment of national security conditions.

3. A foreign investor is considered to control over an e-commerce enterprise as prescribed in Point b Clause 2 of this Article if it falls into one of the following cases:

a) It owns more than 50% of charter capital or 50% of voting shares of the enterprise;

b) It has the right to directly or indirectly decide to appoint, dismiss or discharge the majority or all of the members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Members, Director or General Director of the enterprise;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The list of 05 e-commerce enterprises specified in Point b Clause 2 of this Article shall be determined according to total visits, number of sellers, total transactions and total transaction value.

5. In the case specified in Point b Clause 2 of this Article, the investor shall follow procedures for issuance or modification of business license according to the Government's regulations on goods trading and related activities of foreign investors and foreign-invested business entities as follows:

a) During consideration to give opinions about the application for issuance of modification of the business license, the Ministry of Industry and Trade shall give written request for opinions of the Ministry of Public Security;

b) At the request of the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Public Security shall give a written response indicating its approval or refusal to approve the investor’s application to the Ministry of Industry and Trade within 20 days from the receipt of the request from the Ministry of Industry and Trade;

c) Based on opinions given by the Ministry of Public Security, the Ministry of Industry and Trade shall give its opinions to the licensing authority as prescribed;

d) The time limit for getting opinions of the Ministry of Public Security shall not be included in the time limit for giving opinions by the Ministry of Industry and Trade as prescribed by law.

6. Investors making investment in small- and medium-sized startups as prescribed by the Law on support for small- and medium-sized enterprises shall not be subject to the provisions of Clause 2 of this Article."

25. Article 80 is amended as follows:

“Article 80. Implementation organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Carry out management of e-commerce activities and promote digital transformation in the field of e-commerce;

b) Cooperate with the Ministry of Information and Communications and Ministry of Public Security to protect cyberinformation security and cybersecurity in e-commerce activities. Request the Ministry of Public Security to take actions against violations against regulations on cybersecurity in the field of e-commerce;

c) Organize communication and dissemination of information about laws on e-commerce;

d) Carry out inspection, settle complaints and take actions against violations in the field of e-commerce;

dd) Instruct and inspect the implementation of this Decree.

2. The Ministry of Information and Communications shall:

a) Cooperate in providing information and sharing data with the Ministry of Industry and Trade for Internet management of websites providing e-commerce activities in Vietnam;

b) Play the leading role and cooperate with the Ministry of Industry and Trade in protecting cyberinformation security in the field of e-commerce, revoke “.vn” domain name, and take actions against violations regarding e-commerce websites in accordance with regulations of the Law on penalties for administrative violations.

3. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Update the list of foreign suppliers directly carrying out tax registration or tax declaration; list of foreign suppliers that perform e-commerce activities, digital platform-based business and other services in Vietnam but do not yet carry out tax registration, declare and pay taxes in Vietnam in accordance with regulations of law on taxation on the web portal of the General Department of Taxation.

4. The Ministry of Planning and Investment shall cooperate in providing information and sharing data with the Ministry of Industry and Trade on enterprises whose registered business lines include e-commerce.

5. The Ministry of Public Security shall:

a) Play the leading role in protecting cybersecurity in the field of e-commerce; cooperate with the Ministry of Industry and Trade in providing information about the use of cyberspace in violation of regulations on the national sovereignty, interests and security, social order and security as well as cybercrime prevention and control in the field of e-commerce;

b) Cooperate in assessment of national security conditions for market access by foreign investors in the field of e-commerce at the request of the Ministry of Industry and Trade.”

Article 2. Abrogation of regulations of Decree No. 52/2013/ND-CP

1. Clause 2 Article 2, Clause 2 Article 44, Clause 2 Article 60 and Article 62 are abrogated.

2. The phrases “hoặc chưa được cấp phép” (“or without license”) in Point d Clause 1 Article 4, “hoặc xin cấp phép” (“or without applying for license”) in Point e Clause 1 Article 4, “đã được cấp phép” (“licensed”) in Point b Clause 3 Article 9, “thủ tục xin cấp phép” (“procedures for licensing”) in Point c Clause 2 Article 64, “chấm dứt hoặc bị thu hồi giấy phép” (“termination or revoked license”) in Point l Clause 1 Article 78, and “tước quyền sử dụng giấy phép” (“revoke the license”) in Clause 2 Article 78 are abrogated.

Article 3. Implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Transition:

a) Within 180 days from the effective date of this Decree, traders, organizations and individuals performing e-commerce activities that have their applications for registration or notifications certified by the Ministry of Industry and Trade in accordance with the Decree No. 52/2013/ND-CP must follow procedures for notification or registration as prescribed in this Decree;

b) Traders, organizations and individuals performing e-commerce activities that have submitted applications for notification or registration which have not been processed by the Ministry of Industry and Trade before the effective date of this Decree shall follow procedures for notification and registration according to this Decree.

c) Within 12 months from the effective date of this Decree, the traders and organizations specified in Article 67a, Article 67c must follow procedures and fulfill obligations as prescribed in this Decree.

3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, and Chairpersons of provincial People’s Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
  PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/09/2021 sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91.648

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!