Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 80/2023/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 17/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Thay đổi thời gian điều hành giá xăng dầu

Theo đó, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

- Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì được thực hiện như sau:

+ Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

+ Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

- Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau:

+ Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

+ Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

- Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Trước đây, theo khoản 27 Nghị định 95/2021/NĐ-CP thì thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Nghị định 80/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/11/2023.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2021/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2014/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều 1 và điểm 6 khoản 7 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

“d) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, bổ sung văn bản chứng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu và gửi về Bộ Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.”

“6. Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được cấp cho thương nhân.

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ chín mươi (90) ngày trở lên.

c) Thương nhân không thực hiện đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được Bộ Công Thương giao trong hai (02) năm liên tiếp.

d) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

đ) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

e) Thương nhân vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

g) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định này và các quy định của pháp luật về chất lượng.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

“22. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý tình hình sử dụng kho xăng dầu theo quy định của Bộ Công Thương.

23. Trường hợp thương nhân bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức hoặc không tiếp tục làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Bộ Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“4. Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu của thương nhân hoặc thuê của tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm theo quy định.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“6. Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu và có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã được cấp cho thương nhân.

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ chín mươi (90) ngày trở lên.

c) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

d) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

đ) Thương nhân vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

e) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, vi phạm quy định về tăng, giảm giá bán xăng dầu và các quy định của pháp luật về chất lượng.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“17. Thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý tình hình sử dụng kho xăng dầu theo quy định của Bộ Công Thương.

18. Trường hợp doanh nghiệp bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức hoặc không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Bộ Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“8. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Thương nhân không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân.

b) Thương nhân ngừng thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ ba mươi (30) ngày trở lên.

c) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

d) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

đ) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và các quy định của pháp luật về chất lượng.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 11 Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“2. Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tối đa ba (03) thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho ba (03) thương nhân là thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác. Đại lý bán lẻ xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

11. Trường hợp doanh nghiệp bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức hoặc không tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Sở Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“6. Sở Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu và có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp cho thương nhân.

b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

c) Thương nhân vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu và không khắc phục vi phạm trong thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

d) Thương nhân đang bị xử lý vi phạm mà tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường và quy định pháp luật về chất lượng.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 10 Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“9. Trường hợp thương nhân bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức hoặc không tiếp tục kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Sở Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

10. Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.”

10. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, điểm 4, điểm 6 khoản 26 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

“1. Quỹ bình ổn giá xăng dầu là Quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là Quỹ bình ổn giá); toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá; hạch toán và theo dõi riêng Quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là ngân hàng) theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ bình ổn giá.

Ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp. Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Định kỳ 6 tháng, trước ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 02 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu gửi về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 8 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6. Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo ngày 15 tháng 02 được tổng hợp từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm trước liền kề. Báo cáo kiểm toán chuyên đề về Quỹ bình ổn giá xăng dầu bao gồm: số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương hoặc âm trong kỳ báo cáo; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ báo cáo, chi tiết sao kê tài khoản ngân hàng trong kỳ báo cáo; Báo cáo kiểm kê sản lượng, chủng loại xăng, dầu thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của từng kỳ điều hành.

Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm lập và gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tình hình thực hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu của tháng trước liền kề, bao gồm: số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đầu kỳ báo cáo; tổng sản lượng, chủng loại xăng, dầu được thực hiện trích lập, chi sử dụng trong kỳ báo cáo; tổng số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tổng số tiền chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo; tiền lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu dương hoặc âm trong kỳ báo cáo; số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối kỳ báo cáo; đồng thời, có trách nhiệm gửi kèm bản sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ báo cáo. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, thông tin báo cáo.”

“4. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu và báo cáo, công khai theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp vi phạm, căn cứ mức độ của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thì sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thời hạn tạm dừng kinh doanh xăng dầu là 30 ngày hoặc 60 ngày tùy theo mức độ vi phạm.”

“6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng nơi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đăng ký mở tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu thực hiện tuân thủ các quy định liên quan đến Quỹ bình ổn giá tại Nghị định này.”

11. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

“3. Thời gian điều hành giá xăng dầu

Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 28 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 38a. Công thức giá cơ sở

1. Giá cơ sở xăng dầu được xác định bằng (=) giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu cộng (+) giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước nhân với (x) tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước, trong đó:

a) Các yếu tố hình thành giá cơ sở, trong đó có các khoản chi phí về thuế để tính giá cơ sở xăng dầu theo quy định tại Nghị định này chỉ để áp dụng tính toán giá cơ sở xăng dầu.

b) Tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở được xác định hàng quý; tỷ trọng sản lượng của quý trước liền kề được áp dụng để tính giá cơ sở cho các kỳ điều hành giá cơ sở của quý tiếp theo.

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở số liệu cung cấp về sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Bộ Tài chính và báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước của các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu (từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý), cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu để tính giá cơ sở.

c) Giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu được xác định bằng (=) giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) chi phí về thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng) cộng (+) phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó:

- Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

- Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (gồm cộng (+) hoặc trừ (-) premium là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng nhập khẩu xăng dầu, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có), do Bộ Tài chính xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng xăng dầu nhập khẩu và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở. Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam định kỳ 3 tháng. Trường hợp trong tháng thực hiện, do yếu tố khách quan, chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam biến động với biên độ trên 100%, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trên cơ sở báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh thời gian rà soát và công bố các khoản chi phí cho phù hợp.

- Chi phí về thuế nhập khẩu xăng dầu được xác định trên cơ sở mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền nhân (x) (giá xăng dầu thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam) nhân (x) tỷ giá ngoại tệ. Trong đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền được xác định theo quý trên cơ sở sản lượng xăng dầu nhập khẩu (trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý) và mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) của quý trước liền kề là căn cứ để tính giá cơ sở của quý tiếp theo. Tỷ giá ngoại tệ thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền (%) do Bộ Tài chính xác định và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng tính chi phí về thuế nhập khẩu trong công thức tính giá xăng dầu từ nguồn nhập khẩu.

- Chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) được xác định trên cơ sở giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định trên cơ sở các yếu tố hình thành giá cơ sở do Bộ Tài chính hướng dẫn để Bộ Công Thương tính toán, áp dụng trong công thức tính giá cơ sở. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành.

Các chi phí về thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng, phí và các khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức do Bộ Tài chính xác định và thông báo hàng năm để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.

- Mức trích lập Quỹ bình ổn giá thực hiện theo thông báo của Bộ Công Thương tại thời điểm công bố giá cơ sở.

d) Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước

Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước bao gồm các yếu tố và được xác định bằng (=) giá xăng dầu thế giới cộng (+) hoặc trừ (-) premium (nếu có) cộng (+) chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đó:

- Premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước (nếu có) là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu hoặc doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu; được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng. Premium đưa vào tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước tối đa không cao hơn giá thế giới bình quân nhân (x) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với mặt hàng xăng dầu theo cam kết quốc tế (trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với xăng dầu lớn hơn 0%).

Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) do Bộ Tài chính xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng để áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh mức Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có) định kỳ 3 tháng; trường hợp trong tháng thực hiện, do yếu tố khách quan, chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ biến động với biên độ trên 100%, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trên cơ sở báo cáo các khoản Premium và chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng thực tế phát sinh tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh thời gian rà soát và công bố các khoản chi phí cho phù hợp.

Các chi phí thuế, phí và các khoản trích nộp khác được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Các yếu tố hình thành giá gồm giá xăng dầu thế giới, chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, mức trích lập Quỹ bình ổn giá thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

2. Giá cơ sở xăng sinh học được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm thể tích xăng không chì (%) nhân (x) {(giá xăng thế giới cộng (+) chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam cộng (+) chi phí về thuế nhập khẩu xăng) nhân (x) tỷ trọng sản lượng xăng nhập khẩu cộng (+) (giá xăng thế giới cộng (+) premium cộng (+) chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước đến cảng (nếu có)) nhân (x) tỷ trọng sản lượng xăng từ nguồn sản xuất trong nước)} cộng (+) tỷ lệ phần trăm thể tích Etanol nhiên liệu (%) nhân (x) giá Etanol nhiên liệu cộng (+) chi phí kinh doanh định mức cộng (+) mức trích lập Quỹ bình ổn giá cộng (+) lợi nhuận định mức cộng (+) các khoản chi phí về thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó:

- Tỷ lệ phần trăm theo thể tích của xăng không chì, tỷ lệ phần trăm theo thể tích của Etanol nhiên liệu áp dụng để tính giá cơ sở xăng sinh học theo quy định tại Nghị định này là tỷ lệ cao nhất được phép pha trộn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với từng chủng loại xăng sinh học; tỷ lệ pha trộn thực tế nằm trong giới hạn cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng sinh học do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

- Các yếu tố hình thành giá gồm: Giá xăng thế giới, chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí về thuế nhập khẩu xăng, chi phí về thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí kinh doanh định mức, mức trích lập Quỹ bình ổn giá, lợi nhuận định mức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Rà soát điều chỉnh các yếu tố hình thành giá cơ sở

a) Định kỳ vào ngày 21 tháng cuối quý, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sản lượng xăng dầu xuất bán chi tiết từng chủng loại từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của quý đến ngày 20 tháng cuối quý.

b) Định kỳ vào ngày 21 hằng tháng, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo giá Etanol mua trong nước, giá Etanol nhập khẩu, sản lượng Etanol mua trong nước và nhập khẩu tương ứng về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

c) Định kỳ trước các ngày 21 tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hằng năm, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm gửi báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam; premium đối với nguồn trong nước; chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng (nếu có) về Bộ Tài chính. Thời gian thu thập số liệu cho kỳ báo cáo là ba (03) tháng và được tổng hợp từ ngày 01 của tháng thứ nhất đến ngày cuối cùng của tháng thứ ba (03) liền kề kỳ báo cáo và được thông báo vào ngày 10 tháng sau liền kề của kỳ báo cáo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, điều hành giá xăng dầu cho kỳ điều hành gần nhất tiếp theo.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo trung thực, kịp thời và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ, thông tin, số liệu báo cáo về Bộ Tài chính.

d) Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm kiểm toán riêng chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để công bố vào ngày 01 tháng 7 hằng năm và áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, điều hành giá xăng dầu cho kỳ điều hành gần nhất tiếp theo.

đ) Trường hợp ngày báo cáo trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định, việc gửi báo cáo được lùi sang ngày làm việc liền kề. Thương nhân đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo.

e) Trên cơ sở báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính tổng hợp, rà soát, trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế để nắm bắt thêm thông tin để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có), chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành giá cơ sở.”

13. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“a) Kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 7, 9, 10, 11, 13, 15 và 31 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuân thủ quy định về sử dụng kho xăng dầu tại Điều 9, 15 và 31 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.”

14. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 40 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP như sau:

“đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định này phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các quy định về tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho đến khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực.

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định này, các quy định về tổng đại lý tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định

1. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (02b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 80/2023/ND-CP

Hanoi, November 17, 2023

 

DECREE

AMENDMENTS TO GOVERNMENT’S DECREE NO. 95/2021/ND-CP DATED NOVEMBER 01, 2021 AND GOVERNMENT’S DECREE NO. 83/2014/ND-CP DATED SEPTEMBER 03, 2014 ON PETROL AND OIL TRADING

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Pricing dated June 20, 2012;

At the request of the Minister of Industry and Trade of Vietnam;

The Government promulgates a Decree providing amendments to Government’s Decree No. 95/2021/ND-CP dated November 01, 2021 and Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 03, 2014 on petrol and oil trading.

Article 1. Amendments to Government’s Decree No. 95/2021/ND-CP dated November 01, 2021 and Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP dated September 03, 2014 on petrol and oil trading

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“d) In case the certificate of eligibility for petrol and oil wholesaler expires, the trader shall prepare an application which includes the same documents as those for a new license prescribed in Point a Clause 7 Article 1 of the Decree No. 95/2021/ND-CP, and documentary evidences of its fulfillment of obligations to set aside, use and transfer the petrol and oil price stabilization fund, and send it to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam at least 30 business days before the expiry date of that certificate of eligibility.”

“6. The Ministry of Industry and Trade of Vietnam shall have the jurisdiction to revoke the certificate of eligibility for petrol and oil wholesaler. The certificate of eligibility for petrol and oil wholesaler shall be revoked in the following cases:

a) The trader stops acting as a petrol and oil wholesaler and has requested the Ministry of Industry and Trade of Vietnam in writing to revoke its certificate of eligibility for petrol and oil wholesaler.

b) The trader has ceased all of its petrol and oil trading activities for 90 days or more.

c) The trader has failed to supply sufficient minimum amount of petrol and oil assigned by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for 02 consecutive years.

d) The trader is dissolved or declared bankrupt in accordance with regulations of law.

dd) The trader has committed violation(s) regarding eligibility requirements for petrol and oil wholesaler and failed to remedy such violation(s) within 90 days from the issue date of the decision to impose administrative penalties.

e) The trader has committed violation(s) against regulations on minimum stocks of petrol and oil and failed to remedy such violation(s) within 90 days from the issue date of the decision to impose administrative penalties.

g) A trader that is facing penalties for a violation against regulations on quality of petrol and oil sold on the market set out in this Decree and other relevant regulations of law on quality re-commits such a violation.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“22. Each petrol and oil wholesaler shall submit quarterly reports on its use of petrol and oil terminal as prescribed by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam.

23. In case a trader undergoes a split-up, consolidation, merger or conversion of business type or ceases acting as petrol and oil wholesaler, a written notification thereof must be sent to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for revoking its certificate of eligibility for petrol and oil wholesaler, unless such an event does not impact the trader’s business conditions.”

3. Clause 4 Article 13 of Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“4. Have a laboratory, which is either under its ownership or leased from another organization, capable of performing inspection and testing activities as prescribed.”

4. Clause 6 Article 14 of Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“6. The Ministry of Industry and Trade of Vietnam shall have the jurisdiction to revoke the certificate of eligibility for petrol and oil distributor. A certificate of eligibility for petrol and oil distributor shall be revoked in the following cases:

a) The trader stops acting as a petrol and oil distributor and has requested the Ministry of Industry and Trade of Vietnam in writing to revoke its certificate of eligibility for petrol and oil distributor.

b) The trader has ceased all of its petrol and oil trading activities for 90 days or more.

c) The trader is dissolved or declared bankrupt in accordance with regulations of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.dd) The trader has committed violation(s) against regulations on minimum stocks of petrol and oil and failed to remedy such violation(s) within 90 days from the issue date of the decision to impose administrative penalties.

e) A trader that is facing penalties for a violation against regulations on quantity and quality of petrol and oil sold on the market, regulations on increasing/decreasing of petrol and oil prices, and other relevant regulations of law on quality re-commits such a violation.”

5. Article 15 of the Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“17. Each petrol and oil distributor shall submit quarterly reports on its use of petrol and oil terminal as prescribed by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam.

18. In case a trader undergoes a split-up, consolidation, merger or conversion of business type or ceases acting as petrol and oil distributor, a written notification thereof must be sent to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for revoking its certificate of eligibility for petrol and oil distributor, unless such an event does not impact the trader’s business conditions.”

6. Clause 8 Article 20 of Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“8. Provincial Departments of Industry and Trade shall have the jurisdiction to revoke certificates of eligibility for petrol and oil retail agent. A certificate of eligibility for petrol and oil retail agent shall be revoked in the following cases:

a) The trader stops acting as a petrol and oil retail agent and has requested the relevant Provincial Department of Industry and Trade in writing to revoke its certificate of eligibility for petrol and oil retail agent.

b) The trader has ceased all of its petrol and oil trading activities for 30 days or more.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The trader has committed violation(s) regarding eligibility requirements for petrol and oil retail agent and failed to remedy such violation(s) within 90 days from the issue date of the decision to impose administrative penalties.

dd) A trader that is facing penalties for a violation against regulations on quantity and quality of petrol and oil sold on the market and other relevant regulations of law on quality re-commits such a violation.”

7. Clause 2, Clause 3 and Clause 11 Article 21 of the Decree No. 83/2014/ND-CP are amended as follows:

“2. Enter into petrol and oil retail agent contracts with no more than 03 traders that are either petrol and oil distributors or petrol and oil wholesalers.

3. A trader that has entered into petrol and oil retail agent contracts with 03 traders that are petrol and oil distributors or petrol and oil wholesalers shall not be allowed to enter into petrol and oil retail agent contracts with any other petrol and oil distributors or petrol and oil wholesalers. A petrol and oil retail agent must be included in the distribution system of the petrol and oil distributor or petrol and oil wholesaler, and is controlled by such distributor or wholesaler.

11. In case a trader undergoes a split-up, consolidation, merger or conversion of business type or ceases acting as petrol and oil retail agent, a written notification thereof must be sent to the relevant Provincial Department of Industry and Trade for revoking its certificate of eligibility for petrol and oil retail agent, unless such an event does not impact the trader’s business conditions.”

8. Clause 6 Article 25 of Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“6. Provincial Departments of Industry and Trade shall have the jurisdiction to revoke certificates of eligibility for retail petrol and oil station. A certificate of eligibility for retail petrol and oil station shall be revoked in the following cases:

a) The trader stops trading petrol and oil and has requested the relevant Provincial Department of Industry and Trade in writing to revoke its certificate of eligibility for retail petrol and oil station.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) The trader has committed violation(s) regarding eligibility requirements for retail petrol and oil station and failed to remedy such violation(s) within 90 days from the issue date of the decision to impose administrative penalties.

d) A trader that is facing penalties for a violation against regulations on quantity and quality of petrol and oil sold on the market and other relevant regulations of law on quality re-commits such a violation.”

9. Clauses 9 and 10 Article 26 of Decree No. 83/2014/ND-CP are amended as follows:

“9. In case a trader undergoes a split-up, consolidation, merger or conversion of business type or ceases acting as petrol and oil retail agent, a written notification thereof must be sent to the relevant Provincial Department of Industry and Trade for revoking its certificate of eligibility for retail petrol and oil station, unless such an event does not impact the trader’s business conditions.

10. Comply with regulations on e-invoices and provide e-invoice data as prescribed by the Law on tax administration and guiding documents of the Ministry of Finance of Vietnam and tax authorities.”

10. Points 1, 4, 6 Clause 26 Article 1 of Decree No. 95/2021/ND-CP are amended as follows:

“1. The petrol and oil price stabilization fund is a financial fund that is not subject to state budget balancing (hereinafter referred to as “price stabilization fund”); is used solely for regulation and stabilization of domestic petrol and oil prices.

Petrol and oil wholesalers are obliged to set up price stabilization funds; separately record and monitor their price stabilization funds using accounts opened at commercial banks or foreign bank branches lawfully operating in Vietnam (hereinafter referred to as “banks”) in accordance with provisions of this Decree and guidelines of the Ministry of Finance of Vietnam. Petrol and oil wholesalers shall assume the full legal responsibility for selection of banks, management and maintenance of balances on their price stabilization funds.

The bank shall blockade the petrol and oil wholesaler’s price stabilization fund account. This account shall only be used for making deposits and payments to and from the petrol and oil wholesaler’s price stabilization fund according to the notification of petrol and oil price regulation of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.By 15th of each month, each petrol and oil wholesaler shall prepare and submit a report on its price stabilization fund of the previous month to the Ministry of Finance of Vietnam and the Ministry of Industry and Trade of Vietnam. Such a report includes: the beginning balance on the price stabilization fund; total amounts and types of petrol and oil for which the fund is set aside and/or used in the reporting period; total amount contributed to the price stabilization fund in the reporting period; total payment made using the price stabilization fund in the reporting period; interest on the price stabilization fund’s balance (which can be a positive or negative number) in the reporting period; the ending balance on the price stabilization fund; the bank statement of the price stabilization fund account in the reporting period must be also required. The petrol and oil wholesaler shall assume the full responsibility for the accuracy of figures and information provided in the submitted report.”

“4. Petrol and oil wholesalers shall set aside, manage and use their price stabilization funds, and submit reports as well as publish information as prescribed in this Decree and specific guidelines given by the Ministry of Finance of Vietnam. Any violating petrol and oil wholesaler shall, depending on the severity of the violation, be liable to administrative penalties in accordance with the Government’s Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 and the Government’s Decree No. 49/2016/ND-CP dated May 27, 2016, and their amending/superseding documents (if any).

In case a petrol and oil wholesaler has incurred administrative penalties for but re-commits a violation against regulations on establishment, use and transfer of price stabilization funds or for failure to transfer its price stabilization fund as prescribed in this Decree and its guiding documents, it shall be subject to business suspension or revocation of certification of eligibility for petrol and oil wholesaler at the request of the competent authority issuing the penalty imposition decision. Depending on the severity of the violation, petrol and oil trading shall be suspended for a fixed period of 30 or 60 days."

“6. SBV shall instruct and direct banks where price stabilization fund accounts of petrol and oil wholesalers are opened to comply with relevant regulations on price stabilization funds set out in this Decree.”

11. Point 3 Clause 27 Article 1 of the Decree No. 95/2021/ND-CP is amended as follows:

“3. Petrol and oil price regulation schedule

The petrol and oil price regulation shall be made on Thursday of each week.

If the petrol and oil price regulation date falls on the Lunar New Year Festival, the petrol and oil price regulation schedule shall be as follows: If Thursday is the last day of the lunar year (the 29th or 30th of the 12th lunar month), the petrol and oil price regulation shall be made on the preceding date, i.e. Wednesday. If Thursday is the first, second or third day of the new lunar year, the petrol and oil price regulation shall be made on the 4th day of the same year.

If the petrol and oil price regulation date falls on public holiday, the petrol and oil price regulation schedule shall be as follows: If Thursday is the first day of the public holiday, the petrol and oil price regulation shall be made on the preceding date, i.e. Wednesday. If Thursday is any of the remaining days of the public holiday, the petrol and oil price regulation shall be made on the first business day following the public holiday.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Clause 28 Article 1 of the Decree No. 95/2021/ND-CP is amended as follows:

“Article 38a. Base price calculation

1. The base price equals (=) import price multiplied by (x) import ratio (%) plus (+) domestic price multiplied by (x) domestic production ratio (%). Where

a) Components of the base price prescribed in this Decree, including taxes, are only used for calculation of the base petrol and oil price.

b) Domestic production and import ratios (%) shall be determined quarterly; the ratios determined in the preceding quarter shall be used for calculation of the base price of the price regulation periods in the next quarter.

The authority in charge of petrol and oil price regulation shall quarterly, on the basis of data about imported petrol and oil amounts provided by the Ministry of Finance of Vietnam and domestically sold petrol and oil amounts reported by major petrol and oil producers (from the 21st of the month preceding the first month of the quarter to the 20th of the last month of the quarter), determine the domestic production and import ratios (%) as the basis for calculation of the base price.

c) Import price equals (=) global price plus (+) cost of transport from the foreign country to a Vietnam's port plus (+) standard business cost plus (+) contribution to the price stabilization fund plus (+) standard profit plus (+) tax-related costs (including import duties, excise tax (if any), environmental protection tax (if any), VAT) plus (+) other costs and amounts payable according to applicable laws.

Where:

- The global price shall be determined by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam, and is the mean price for the period between two base price announcements on the international market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Tax-related costs are determined according to the weighted mean of import duties multiplied by (x) (global price plus (+) cost of transport from the foreign country to a Vietnam's port) multiplied by (x) exchange rate. The weighted mean of import duties shall be determined quarterly on the basis of petrol and oil import quantity (from the 21st of the month preceding the first month of the quarter to the 20th of the last month of the quarter) and the weighted mean import duty rate (%) of the preceding quarter, and shall be the basis for calculation of the base price of the next quarter. The exchange rate shall be determined in accordance with Clause 9 Article 1 of the Decree No. 59/2018/ND-CP dated April 20, 2018 and its amending and/or replacing documents (if any).

The Ministry of Finance of Vietnam shall determine the weighted mean import duty rate (%) and notify it to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam that will then use it for calculation of tax-related costs.

- The excise tax (if any) shall be determined according to the price subject to excise tax multiplied by (x) excise tax rate. The price subject to excise tax shall be determined according to the components of the base price specified by the Ministry of Finance of Vietnam and used by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for calculation of the base price. Excise tax rates shall be determined in accordance with regulations of law on excise tax in force.

Environment protection tax (if any), VAT, and other costs and amounts payable shall be determined in accordance with regulations of law in force.

- Standard business costs and profits shall be annually determined and notified by the Ministry of Finance of Vietnam to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam to serve its calculation of the base price.

- The compulsory contribution to the price stabilization fund shall be determined according to notification given by the Ministry of Industry and Trade of Vietnam on the base price announcement date.

d) Domestic price

Domestic price equals (=) global price plus (+) or minus (-) premium (if any) plus (+) cost of transport from domestic refineries to port (if any) (+) standard business cost plus (+) contribution to the price stabilization fund plus (+) standard profit plus (+) taxes, fees and other amounts payable according to applicable laws.

Where:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The premium used for calculation of the domestic price of petrol and oil products shall not exceed the mean global price multiplied by (x) the lowest preferential import duty rate for petrol and oil products under international agreements (in case it is over 0%).

Premium and the cost of transport of petrol and oil from refineries to port (if any) shall be determined by the Ministry of Finance of Vietnam on the basis of the weighted mean of petrol and oil quantity transported from domestic refineries to the port.

Premium and the cost of transport of petrol and oil from refineries to port (if any) shall be reviewed and adjusted by the Ministry of Finance on a periodic basis of every 3 months. If the legitimate actual costs in a given month fluctuate by more than 100%, as a result of objective reasons, resulting in adverse impacts on traders’ business, the Ministry of Finance of Vietnam shall, on the basis of reports on premium amounts and actual costs of transport of petrol and oil from domestic refineries to ports submitted by petrol and oil wholesalers, play the leading role and cooperate with the Ministry of Industry and Trade of Vietnam in requesting the Prime Minister of Vietnam to decide adjustment of price review time and publish rational costs.

Taxes, fees and other amounts payable shall be determined in accordance with regulations of law in force.

- Price components, including global price, excise tax (if any), standard business costs and profits, contribution to the price stabilization fund shall be determined according to provisions of Point c Clause 1 of this Article.

2. The base price for biogasoline equals (=) percentage (%) of unleaded gasoline volume multiplied by (x) {(global price plus (+) cost of transport from a foreign country to a Vietnam's port plus (+) import duties) multiplied by (x) import ratio plus (+) (global price plus (+) premium plus (+) cost of transport of gasoline from a domestic refinery to a port (if any)) multiplied by (x) domestic production ratio)} plus (+) percentage of ethanol fuel (%) multiplied by (x) ethanol fuel price plus (+) standard business cost plus (+) contribution to the price stabilization fund plus (+) standard profit plus (+) taxes, fees and other amounts payable according to applicable laws. Where:

- The percentage of unleaded gasoline volume and percentage of ethanol fuel volume for calculation of the biogasoline base price as prescribed in this Decree shall be the highest permissible blending ratio established by competent authorities for each biogasoline type; the actual blending ratio must not exceed the limits established by competent authorities.

- The Ministry of Finance of Vietnam shall determine and notify the ethanol fuel price, used for calculation of the biogasoline base price, to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for calculation of the base price.

- Price components, including: global price, cost of transport of gasoline from a foreign country to a Vietnam's port, premium for calculation of domestically produced gasoline price, cost of transport of gasoline from a domestic refinery to a port (if any), import duties, excise tax, standard business costs, contribution to the price stabilization fund plus, and standard profit, shall comply with the provisions of Point c Clause 1 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) On the 21st of the last month of every quarter, each major petrol and oil producer shall prepare and submit a consolidated report to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam and the Ministry of Finance of Vietnam petrol and oil amounts sold, sorted by types of petrol and oil, during the period beginning on the 21st of the month preceding the first month of the quarter and ending on the 20th of the last month of the quarter.

b) On the 21st of every month, each petrol and oil wholesaler shall send reports on prices and quantities of domestically purchased ethanol and imported ethanol to the Ministry of Finance of Vietnam and the Ministry of Industry and Trade of Vietnam.

c) By the 21st of March, June, September and December of every year, each petrol and oil wholesaler shall send reports on costs of transport of petrol and oil from foreign countries to Vietnam's ports; premium of domestic petrol and oil sources; costs of transport of petrol and oil from refineries to ports (if any) to the Ministry of Finance of Vietnam. Data shall be collected over 03-month period from the 01st of the first month to the last day of the third month, and notified to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam on the 10th of the following month for its calculation of the base price, and regulation of petrol and oil prices for the next regulation period.

Petrol and oil wholesalers must provide accurate and timely reports, and shall assume legal responsibility for the accuracy, validity, information and figures of their reports submitted to the Ministry of Finance of Vietnam.

d) Before March 31 every year, each petrol and oil wholesaler shall carry out a special audit of petrol and oil trading costs and send an audit report to the Ministry of Finance of Vietnam and/or the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for being published on July 01 of each year and used for calculation of the base price, and regulation of petrol and oil prices for the next regulation period.

dd) In case the reporting deadline falls on a day off or public holiday as prescribed, the report shall be sent on the following business day. Petrol and oil wholesalers shall assume the full responsibility for the accuracy of figures and information provided in their reports.

e) Based on reports submitted by petrol and oil wholesalers, the Ministry of Finance of Vietnam shall consolidate and review, and, where necessary, request submission of additional reports or carry out site inspection to decide and notify costs of transport of petrol and oil from foreign countries to Vietnam's ports, premium of domestic petrol and oil sources, costs of transport of petrol and oil from domestic refineries to ports (if any), and standard business costs to the Ministry of Industry and Trade for calculation of the base price.

4. The Ministry of Finance of Vietnam shall provide guidelines on methods for determining components of the base price.”

13. Point a Clause 1 Article 40 of the Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.14. Point dd Clause 2 Article 40 of Decree No. 83/2014/ND-CP is amended as follows:

“dd) Promulgate guidelines on e-invoices as prescribed in Clause 9 Article 1 of this Decree in conformity with the Law on tax administration and its guiding documents.”

Article 2. Effect

1. This Decree comes into force from the date on which it is signed.

2. Transition

a) Traders that have been issued with certificates of eligibility for petrol and oil general agents shall be allowed to continue their business in accordance with regulations on petrol and oil general agents in the Decree No. 95/2021/ND-CP and the Decree No. 83/2014/ND-CP until their certificates of eligibility expire.

b) Except the provisions of Point a Clause 2 Article 2 of this Decree, regulations on petrol and oil general agents in the Decree No. 95/2021/ND-CP and the Decree No. 83/2014/ND-CP cease to have effect from the effective date of this Decree.

Article 3. Implementation responsibility and organization

1. The Ministry of Industry and Trade of Vietnam, the Ministry of Finance of Vietnam and relevant ministries and central-government authorities shall provide guidelines for the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
 PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.161

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!