Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 169/2016/NĐ-CP xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Số hiệu: 169/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định việc lưu giữ và thực hiện giám định, xác định giá trị hàng hóa để bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam ban hành ngày 27/12/2016.

Theo đó, Nghị định số 169/2016 quy định việc xử lý hàng hóa bị lưu giữ tại cảng biển như sau:

- Người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng hóa khi thuộc các trường hợp như người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng, trì hoãn nhận hoặc đã quá thời gian quy định theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển bằng đường biển.

- Theo Nghị định 169/NĐ-CP, người vận chuyển được lưu giữ số hàng hóa có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ hoặc cũng có thể lưu giữ nguyên container đối với hàng hóa đóng trong container nếu giá trị của nó lớn hơn giá trị thanh toán.

- Khi thực hiện lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải giao kết hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người lưu giữ để dỡ hàng ra khỏi tàu và gửi vào nơi an toàn. Bên cạnh đó, Nghị định số 169 cũng hướng dẫn các hàng hóa bị lưu giữ được người vận chuyển mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho hàng hóa, hồ sơ thủ tục hải quan có thêm các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ;

+ Bằng chứng liên quan đến việc thông báo.

- Nghị định 169/2016 quy định trước khi bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ phải thực hiện giám định số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa và các tổn thất khác. Các chi phí thực hiện giám định được chi trả bằng tiền bán đấu giá tài sản.

- Sau khi thực hiện bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ, số tiền bán đấu giá thu được sẽ dùng để chi trả các khoản chi phí sau theo thứ tự tại Nghị định số 169/CP là thuế, phí, lệ phí; các khoản nợ; chi phí giám định; chi phí bán đấu giá tài sản và các chi phí có liên quan khác. Nếu số tiền bán đấu giá còn thừa thì người vận chuyển phải trả số tiền đó cho người có quyền nhận số tiền còn thừa.

- Ngoài ra, đối với một số loại hàng hóa bị lưu giữ thuộc các trường hợp như hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu, cấm tạm nhập – tái xuất, cấm sản xuất kinh doanh trên vùng lãnh thổ Việt Nam sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa đó thuộc loại mau hỏng hoặc tốn kém nhiều chi phí bảo quản thì có thể thực hiện bán đấu giá trước thời hạn quy định.

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƯỜI VẬN CHUYỂN LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

2. Nghị định này không áp dụng đối với việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển. Việc xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hàng hóa bị lưu giữ là hàng hóa do người vận chuyển hoặc người được người vận chuyển ủy quyền lưu giữ tại cảng biển hoặc khu vực kho bãi để bảo đảm việc thanh toán giá dịch vụ vận chuyển, tiền bồi thường do lưu tàu và các khoản chi phí khác phát sinh liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

2. Người lưu giữ là người quản lý hàng hóa trong thời gian hàng hóa bị lưu giữ trên cơ sở hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người vận chuyển. Hợp đồng gửi giữ hàng hóa được giao kết giữa người vận chuyển và người lưu giữ theo quy định tại Điều 554 của Bộ luật dân sự năm 2015 và quy định tại Nghị định này.

3. Các khoản nợ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa theo quy định.

4. Hàng hóa mau hỏng bao gồm các loại hàng hóa là hàng thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh hoặc hàng hóa có thời hạn sử dụng chỉ còn dưới 60 ngày kể từ ngày bị lưu giữ.

Chương II

XỬ LÝ HÀNG HÓA BỊ LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Mục 1. LƯU GIỮ HÀNG HÓA

Điều 4. Quyền lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển

Người vận chuyển quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau đây:

1. Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng.

2. Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

3. nhiều người cùng xuất trình vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác có giá trị để nhận cùng một lô hàng.

4. Người giao hàng và người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ đã được quy định tại hợp đồng vận chuyển hoặc không đưa ra bảo đảm cần thiết.

Điều 5. Lưu giữ hàng hóa của người vận chuyển để thanh toán các khoản nợ

1. Người vận chuyển chi được lưu giữ số lượng hàng hóa có giá trị bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các chi phí khác quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. Giá trị hàng hóa là căn cứ để tính số lượng hàng mà người vận chuyển lưu giữ được tính trên cơ sở giá của hàng hóa đó tại thị trường nơi người vận chuyển lưu giữ hàng hóa và tại thời điểm hàng hóa bị lưu giữ.

2. Người vận chuyển được lưu giữ nguyên container đối với hàng hóa đóng trong container trong trường hợp giá trị của hàng hóa đóng trong container lớn hơn giá trị thanh toán đủ các khoản nợ và các chi phí khác quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.

Mục 2. XỬ LÝ HÀNG HÓA BỊ LƯU GIỮ

Điều 6. Nguyên tắc chung xử hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển

1. Khi thực hiện quyền lưu giữ hàng hóa theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này, người vận chuyển phải giao kết hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người lưu giữ để dỡ hàng ra khỏi tàu và gửi vào nơi an toàn theo quy định của pháp luật.

Nội dung của hợp đồng gửi giữ hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng gửi giữ tài sản, đồng thời còn bao gồm cả các nội dung thỏa thuận về việc lấy hàng hóa trước thời hạn, quyền và trách nhiệm của người lưu giữ hàng hóa trong việc giao hàng hóa cho người đến nhận hàng.

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận số hàng đã gửi hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra các bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trừ nợ.

3. Trường hợp chưa đến 60 ngày quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời gian hàng hóa bị lưu giữ nếu người nhận hàng đến nhận hàng hóa thì người lưu giữ hàng hóa được xử lý hàng hóa trên cơ sở hợp đồng gửi giữ tài sản đã giao kết với người vận chuyển theo quy định của pháp luật. Sau khi giao hàng hóa cho người nhận hàng hợp pháp theo thông báo của người vận chuyển, người lưu giữ hàng hóa thông báo bằng văn bản cho người vận chuyển, đồng thời gửi kèm theo biên bản giao hàng hóa giữa người lưu giữ và người nhận hàng và các chứng từ khác có liên quan (nếu có).

Điều 7. Thông báo về hàng hóa bị lưu giữ

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng hóa bị lưu giữ để thanh toán các khoản nợ; nội dung của thông báo phải có tối thiểu các thông tin sau đây:

a) Tên hàng hóa, loại hàng, số lượng, khối lượng hàng hóa và thời gian bắt đầu dỡ hàng hóa để thực hiện việc lưu giữ; địa điểm lưu giữ hàng hóa;

b) Dự kiến chi phí và tổn thất phát sinh do người nhận hàng chịu trách nhiệm chi trả;

c) Dự kiến thời gian bán đấu giá hàng hóa (nếu có).

2. Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo quy định tại khoản 1 Điều này, người vận chuyển không nhận được trả lời của người giao hàng, người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ thì người vận chuyển phải đăng tải ít nhất trên một trong các báo giấy phát hành hàng ngày hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc của địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện việc lưu giữ hàng hóa trong ba số liên tiếp. Thời gian thực hiện việc đăng tải thông báo được kéo dài nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người giao hàng.

Điều 8. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ

1. Đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này được người vận chuyển mang bán đấu giá phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan:

a) Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ;

b) Bằng chứng liên quan đến việc thông báo theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này (bản chính).

2. Đối với hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Nghị định này, sau thời hạn thông báo lưu giữ, người vận chuyển phải làm thủ tục nhập khẩu, thông báo từ bỏ hoặc tái xuất hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan nhưng không được quá 60 ngày kể từ ngày tàu đến cảng trả hàng.

Điều 9. Giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ

1. Trước khi thực hiện việc bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ, người vận chuyển phải yêu cầu giám định về số lượng, chất lượng và xác định giá trị hàng hóa, các tổn thất khác (nếu có) của hàng hóa bị lưu giữ.

2. Chi phí giám định và xác định giá trị hàng hóa bị lưu giữ được chi trả bằng tiền bán đấu giá hàng hóa.

3. Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá hàng hóa do người vận chuyển quyết định sau khi hàng hóa đã được giám định về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa; giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Điều 10. Bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ

1. Trình tự, thủ tục bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng cho người vận chuyển theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định.

3. Người trúng đấu giá hàng hóa đã thanh toán xong các khoản tiền mua hàng được quyền định đoạt đối với hàng hóa đó và phải nhanh chóng giải phóng hàng hóa khỏi cảng.

Điều 11. Xử lý hàng hóa bị lưu giữ trong trường hợp đặc biệt

1. Hàng hóa bị lưu giữ thuộc loại hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm tạm nhập - tái xuất, cấm tạm xuất - tái nhập hoặc hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan chủ trì xử lý đối với hàng hóa bị lưu giữ thuộc loại hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cẩm tạm nhập - tái xuất, cấm tạm xuất - tái nhập phải lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với hàng hóa bị lưu giữ là loại hàng mau hỏng hoặc xét thấy việc lưu giữ hàng hóa là quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa thì người vận chuyển có quyền quyết định thời hạn bán đấu giá đối với số hàng hóa bị lưu giữ trước 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Trong quá trình thực hiện việc lưu giữ hàng hóa, nếu phát hiện hàng hóa bị lưu giữ có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an toàn và sức khỏe của con người thì người vận chuyển hoặc người lưu giữ có trách nhiệm thông báo cho người gửi hàng, người nhận hàng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan hải quan liên quan biết để tổ chức xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Điều 12. Chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ

1. Toàn bộ số tiền thu được do việc bán hàng hóa bị lưu giữ được chi trả theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Thuế, phí, lệ phí liên quan phát sinh trong quá trình lưu giữ và tổ chức bán hàng hóa;

b) Các khoản nợ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa theo quy định;

c) Chi phí giám định, định giá hàng hóa;

d) Chi phí bán đấu giá hàng hóa;

đ) Các chi phí liên quan đến việc ký gửi, bảo quản và bán hàng hóa như cước bốc xếp lô hàng, lưu kho bãi, di dời hàng hóa;

e) Các khoản nợ đối với người lưu giữ;

g) Các khoản chi phí phát sinh khác liên quan.

2. Việc chi trả số tiền quy định tại khoản 1 Điều này phải có đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày người vận chuyển nhận được tiền bán đấu giá hàng hóa.

3. Trường hợp số tiền thu được do bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ không đủ để chi trả các khoản tiền quy định tại khoản 1 Điều này thì người vận chuyển có quyền tiếp tục yêu cầu những người liên quan có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu theo quy định.

Điều 13. Thông báo việc chi trả tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày chi trả xong số tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, người vận chuyển phải thông báo cho người thuê vận chuyển và người nhận hàng biết về việc chi trả số tiền bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ đó.

Điều 14. Xử lý số tiền bán đấu giá còn thừa sau khi đã chi trả

1. Trường hợp người có quyền nhận số tiền còn thừa yêu cầu nhận lại số tiền đó, người vận chuyển phải trả cho người yêu cầu số tiền thừa quy định; trường hợp nhiều người có quyền nhận số tiền còn thừa này thì số tiền còn thừa được chia theo tỷ lệ tương ứng với quyền lợi của mỗi người.

2. Sau 180 ngày, kể từ ngày bán đấu giá hàng hóa mà không có người yêu cầu nhận lại số tiền còn thừa, thì người vận chuyển có nghĩa vụ nộp số tiền đó vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thực hiện việc bán đấu giá hàng hóa.

3. Trường hợp người yêu cầu nhận tiền còn thừa không được người vận chuyển chấp nhận thì người yêu cầu nhận tiền có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền.

Điều 15. Trách nhiệm của người nhận hàng

Người nhận hàng có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí và tổn thất hàng hóa phát sinh do việc lưu giữ gây ra; không có quyền đòi lại hàng hóa sau khi người vận chuyển đã hoàn thành việc bán đấu giá hàng hóa theo quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan về bán đấu giá tài sản.

Điều 16. Trách nhiệm của người vận chuyển

Người vận chuyển thực hiện việc lưu giữ hàng hóa, xử lý hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc lưu giữ và xử lý hàng hóa bị lưu giữ.

Điều 17. Trách nhiệm của người lưu giữ hàng hóa

Người lưu giữ hàng hóa có trách nhiệm bảo quản hàng hóa bị lưu giữ an toàn; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan tại khu vực có hàng bị lưu giữ hướng dẫn cho các bên liên quan khai báo, giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị lưu giữ theo quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Bãi bỏ Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN. (3b).PC

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 169/2016/ND-CP

Ha Noi, December 27, 2016

 

DECREE

ON HANDLING OF CARGO RETAINED BY CARRIERS AT VIETNAMESE SEAPORTS

Pursuant to the Law of Government organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Vietnam Maritime Code dated November 25, 2015;

At the request of the Minister of Transport;

The Government hereby promulgates the Decree on handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree provides for the handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports.

Article 2. Regulated entities

1. This Decree applies to Vietnamese authorities, organizations and individuals and foreign organizations and individuals relevant to the handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports.

2. This Decree does not apply to the handling of outstanding cargo at seaports. The handling of outstanding cargo at seaports shall comply with law on customs.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, these terms can be construed as follows:

1. “Retained cargo” means cargo which is retained by carriers or their proxies at seaports or cargo facilities to ensure the payment of transport service, the expense of vessel detention and other expenses related to the transport or cargo by sea.

2. “Retainer” mean a person who manages cargo during the time when the cargo is retained on the basis of the cargo retention contract with the carrier. The cargo retention contract shall be signed between the carrier and the retainer according to regulations in Article 554 of the Civil Code 2015 and provisions of this Decree.

3. “Debts” include the price of transport service and other expenses specified in transport invoices, if such amount has not been paid in advance, the expenses contributed in the common loss and the rescue pay shall be apportioned to cargo according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

HANDLING OF CARGO RETAINED IN VIETNAMESE SEAPORTS

Section 1. CARGO RETENTION

Article 4. Carrier’s right to retain cargo

A carrier shall have the right to retain cargo in the following cases:

1. The consignee does not come to get the cargo or refuses to receive the cargo.

2. The consignee postpones the receipt of cargo and the time agreed in the contract for cargo transport by sea has exceeded.

3. Multiple persons present bills of lading, through bills of lading, sea waybills and other valuable transport documents to receive the same consignment.

4. The consigner and the consignee fail to pay fully the debts specified in the transport contract or offer necessary guarantee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The carrier shall retain only an amount of cargo whose value is equal to the debts and other expenses specified in clause 1 Article 12 of this Decree. The value of cargo being the basis for calculating the amount of cargo that the carrier retains shall be calculated on the basis of the price of such cargo in the market where the carrier retains the cargo by the time of retention.

2. The carrier may retain the whole container of cargo if the value of cargo in the container is higher than the debts and other expenses specified in clause 1 Article 12 of this Decree.

Section 2. HANDLING OF RETAINED CARGO

Article 6. General principles of handling of cargo retained by carriers at seaports

1. When exercising the right to retain cargo according to regulations in Article 4 of this Decree, the carrier shall enter into a contract for retention of cargo with the retainer to unload cargo from the vessel and send it to safe places according to law.

The contents of the contract for retention of cargo shall comply with law regarding contracts on property retention and include the agreements on the receipt of cargo before the regular date, rights and responsibilities of retainers in the transfer of cargo to consignees.

2. Within 60 days from the day on which the vessel arrives at the port for delivery, if there is no consignee or the consignee fails to fully pay the debts or fails to offer necessary guarantees, then the carrier may sell such cargo at auction to collect the debts.

3. If the consignee comes to get the cargo within 60 days as prescribed in clause 2 of this Article, the retainer may handle such cargo on the basis of the contract for property retention with the carrier according to law. When cargo has been lawfully transferred to the consignee according to the notification of the carrier, the retainer shall send a written notification enclosed with the minute of the delivery from the retainer and the consignee and other relevant invoices (if any) to the carrier.

Article 7. Notification of retained cargo

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Name, type, quantity and weight of cargo and time for unloading cargo to retain; place of retention;

b) Estimated expenses and loss to be paid by the consignee;

c) Planned time of auction (if any).

2. After 15 days from the day on which the notification specified in clause 1 of this Article is sent, if the carrier does not receive a response from the consigner and/or the consignee or the debts are not fully paid to the carrier, then the carrier shall announce the retention of cargo on at least one of daily newspapers or on means of mass media of central government or governments of central-affiliated cities and provinces of the place where the cargo is retained for 3 consecutive issues. Time limit for publication of notification may be extended for not exceeding 30 days from the date of notification to the consigner.

Article 8. Customs procedures for imported cargo which is retained

1. Cargo retained according to regulations in clause 1 Article 4 of this Decree which is sold at auction by the carrier shall go through the customs procedures for importation according to relevant law provisions. The following documents shall be enclosed with the customs dossiers required for imported cargo according to regulations to be sent to customs authorities:

a) An application form for customs procedures for import of retained cargo;

b) Evidences of the notification according to regulations in Article 7 of this Decree (the original copy).

2. Regarding cargo retained in cases specified in clauses 2 and 3 Article 4 of this Decree, passing the time limit for notification of retention, the carrier shall carry out the import procedures or notify the abandonment or re-import of cargo according to law on customs within 60 days from the day on which the vessel arrives at the port to unload cargo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Before auctioning the retained cargo, the carrier shall request the inspection of quantity and quality and the valuation of retained cargo and their damages (if any).

2. Costs of inspection and determination of retained cargo shall be paid using the collection from the auction of such cargo.

3. The asking price for the cargo shall be decided by the carrier when cargo has undergone quantity and quality inspection and valuation; such asking price shall contain taxes and charges according to regulations.

Article 10. Auction of retained cargo

1. Procedures for auction of retained items shall be conformable to law on property auction.

2. Auction winners shall pay the carrier according to the agreement in the contract for sale of auctioned property according to regulations.

3. Any auction winner who has fully paid for an auctioned item shall have the right to dispose of such item and shall punctually remove it from the port.

Article 11. Handling of retained goods in special cases

1. Retained goods which are banned from import, export, temporary import or temporary export or banned from sale in Vietnam shall be handled according to Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Regarding retained goods being perishable goods or the retention of goods is considered costly in comparison with the actual value of the goods, then the carrier may decide the time limit for auction of the retained goods to be under 60 days from the day on which the vessel arrives at the port to unload cargo and shall be responsible for his/her decision.

4. During the retention of goods, if a retained good is found likely to have negative effects on the environment and/or human’s safety and/or health, then the carrier and the retainer shall notify the consigner and the consignee and immediately notify the relevant customs authorities for handling according to regulations.

Article 12. Spending of proceeds from auction of retained goods

1. The whole proceeds from the sale of retained goods shall be spent according to the following order of priority:

a) Taxes, charges and fees arising during the retention and sale of goods;

b) Debts including the price of transport service and other expenses specified in transport invoices; if such amount has not been paid in advance, the expenses contributed in the common loss and the rescue pay shall be apportioned to cargo according to regulations;

c) Cost of inspection and valuation of goods;

d) Cost of organization of auction;

dd) Costs relevant to the consignment, storage and sale of goods, including cost of material handling, storage and displacement of goods;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Other relevant expenses.

2. The spending of the sums specified in clause 1 of this Article shall be supported by valid invoices as prescribed by Law. The payment shall be made within 30 days from the day on which the carrier receives the proceeds from the auction of the goods.

3. If the proceeds from the auction of retained goods is not sufficient for paying the sums specified in clause 1 of this Article, the carrier may request the responsible entities to pay for the deficit according to regulations.

Article 13. Notification of the spending of proceeds from auction of retained goods

Within 03 days from the day on which the proceeds from the auction of the retained goods are spent according to regulations in clause 1 Article 12 of this Decree, the carrier shall notify the charterer and the consignee of the distribution of such proceeds.

Article 14. Use of the remaining amount of proceeds from the auction after the spending

1. If the eligible recipient of the remainder claims such money, the carrier shall pay it to the claimant as prescribed by law; where multiple persons are eligible to receive such remainder, they shall receive a share of the remainder in proportion to their own interests.

2. After 180 days from the day on which the good is auctioned, if there is no claimant of the remainder, the carrier shall transfer such amount to the state budget at the State Treasury of province of the places where the auction is conducted.

3. If the claim for the remainder is rejected by the carrier, the claimant may initiate a lawsuit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The consignee shall pay all the expenses and loss incurred during the retention; must not claim the goods when the auction of goods has been finished according to this Decree and other relevant regulations pertaining to property auction.

Article 16. Responsibilities of the carrier

The carrier shall retain goods and handle them according to regulations in this Decree and other relevant law provisions and shall take legal responsibility for the lawfulness of the retention of goods and the handling thereof.

Article 17. Responsibilities of the retainer

The retainer shall preserve the retained goods; cooperate with relevant agencies in handling the retained goods according to regulations in this Decree and other relevant law provisions.

Article 18. Responsibilities of customs authorities

Customs authorities of the areas where goods are retained shall provide relevant entities guidelines for the declaration and the handling of customs procedures applicable to the retained goods according to regulations in this Decree and other relevant law provisions.

Chapter III

IMPLEMENTARY CLAUSE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree comes into force from July 01, 2017.

2. The Decree No. 46/2006/ND-CP dated May 16, 2006 by the Government shall be annulled.

Article 20. Organization of implementation

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and relevant entities are responsible for implementing this Decree./.

 

 

ON BEHAFT OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.361

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94