Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 01/2002/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong thương mại sửa đổi Nghị định 01/CP

Số hiệu: 01/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2002/NĐ-CP NGÀY 03/01/2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/CP NGÀY 3/1/1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 23 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (gọi tắt là Nghị định số 01/CP) như sau:

1. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 1 như sau:

đ) Vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hoá và tem hàng hoá.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

Điều 4. Xử phạt vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các vi phạm sau đây:

a) Không lưu giữ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại trụ sở kinh doanh đã đăng ký.

b) Không còn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc bản sao hợp lệ mà không khai báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh mà không khai báo xoá tên theo quy định.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các vi phạm sau đây:

a) Thuê, mượn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

b) Kinh doanh hoặc hoạt động không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

c) Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị sửa đổi, khác với nội dung đã đăng ký.

d) Tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, hoặc đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với hành vi kinh doanh không đăng ký hoặc không có Giấy phép kinh doanh khi kinh doanh những mặt hàng pháp luật quy định phải có Giấy phép kinh doanh.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này cũng được áp dụng đối với hành vi vi phạm về Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ ở Việt Nam.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh với thời hạn 6 tháng đối với những hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

Điều 5. Xử phạt vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các vi phạm sau đây:

a) Không còn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không khai báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Không lưu giữ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao hợp lệ tại địa điểm đăng ký kinh doanh.

c) Tạm ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

d) Không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các vi phạm sau đây:

a) Thuê, mượn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị sửa đổi, khác với nội dung đã đăng ký.

d) Tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền, hoặc đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với hành vi kinh doanh không đăng ký hoặc không có Giấy phép kinh doanh khi kinh doanh những mặt hàng pháp luật quy định phải có Giấy phép kinh doanh.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn từ 03 đến 06 tháng đối với những hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều này.

4. Bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10a. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hoá.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Buôn bán hàng hoá có nhãn hàng hoá rách nát không còn nguyên vẹn, hoặc nhãn mờ không đọc được nội dung.

b) Buôn bán hàng hoá có nhãn hàng hoá trình bày không đúng quy định về kích thước, vị trí, cách ghi, ngôn ngữ.

2. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng hoá có nhãn tồn đọng không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hoá sau đây:

a) Buôn bán cất giữ hàng hoá có nhãn không ghi tên hàng hoá, tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá.

b) Buôn bán, cất giữ hàng hoá có nhãn không ghi định lượng của hàng hoá, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hoá.

c) Buôn bán, cất giữ hàng hoá có nhãn hoặc tài liệu kèm theo không ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản hàng hoá.

d) Buôn bán, cất giữ hàng hoá nhập khẩu có nhãn không ghi tên nước xuất xứ theo quy định.

đ) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm khoản 3 Điều này nếu hàng hoá là thuốc chữa bệnh cho người, động vật, thực vật, vắc xin, sinh phẩm y tế.

4. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng hoá theo quy định của pháp luật phải có nhãn hàng hoá mà không có nhãn.

5. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn ghi không đúng những nội dung không bắt buộc theo Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Buôn bán, cất giữ hàng hoá trên nhãn ghi không đúng tên hàng hoá, tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá.

b) Buôn bán, cất giữ hàng hoá có nhãn hoặc tài liệu kèm theo ghi không đúng ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản hàng hoá.

c) Buôn bán, cất giữ hàng hoá nhập khẩu có nhãn ghi không đúng tên nước xuất xứ theo quy định.

7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, cất giữ hàng hoá có nhãn mà nội dung hoặc hình thức của nhãn bị tẩy xoá, sửa đổi, hoặc nhãn hàng hoá bị thay đổi, đánh tráo.

8. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: buôn bán, cất giữ, vận chuyển các loại nhãn hàng hoá hoặc nhãn hàng hóa mà nội dung, hình thức không đúng quy định của pháp luật.

9. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn hàng hoá rách nát không còn nguyên vẹn, hoặc nhãn mờ không đọc được nội dung.

b) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn hàng hoá trình bày không đúng quy định về kích thước, vị trí, cách ghi, ngôn ngữ.

10. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn không ghi tên hàng hoá, tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá.

b) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn không ghi định lượng của hàng hoá, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hoá.

c) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn không ghi hoặc không có tài liệu kèm theo ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản hàng hoá.

11. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn nhưng trên nhãn ghi không đúng những nội dung không bắt buộc theo Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

12. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn ghi không đúng theo quy định tên hàng hoá, tên và địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá.

b) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn hoặc tài liệu kèm theo ghi không đúng ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản hàng hoá.

c) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn ghi không đúng xuất xứ hàng hoá.

13. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật phải có nhãn hàng hoá mà không có nhãn hoặc không bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt.

14. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có nhãn hàng hóa mà nội dung của nhãn bị tẩy xoá, sửa đổi, hoặc nhãn hàng hoá bị thay đổi, đánh tráo.

15. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, in ấn, nhập khẩu các loại nhãn hàng hoá hoặc nhãn hàng hóa mà nội dung, hình thức của nhãn không đúng quy định của pháp luật.

16. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán các loại nhãn hàng hoá, nhãn hiệu, bao bì hàng hoá mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá đang được bảo hộ.

17. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại nhãn hàng hoá, nhãn hiệu, bao bì hàng hoá mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá đang được bảo hộ.

18. Hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khác:

a) Buộc đình chỉ lưu thông hàng hoá có nhãn vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 và 15 Điều này.

b) Buộc tiêu hủy nhãn hàng hoá đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8, 16 và 17 Điều này.

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 và 14 Điều này.

d) Buộc khắc phục vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 10 Điều này.

đ) Ngoài các hình thức xử phạt trên, trước khi đưa hàng hoá ra lưu thông, tổ chức và cá nhân vi phạm phải thực hiện đúng quy định quy chế nhãn hàng hoá, đồng thời còn có thể bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm khoản 7 và 14 Điều này.

Điều 10b. Xử phạt vi phạm về hành vi ghi nhãn hàng hoá không đúng với định lượng, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hoá đã công bố.

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá mà các nội dung ghi trên nhãn hàng hoá đã công bố không đúng với định lượng thực tế của hàng hoá nhưng không gây hại đến sức khoẻ của người, động vật, thực vật, môi sinh, môi trường.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá mà các nội dung ghi trên nhãn hàng hoá đã công bố không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi, công dụng, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hoá nhưng không gây hại đến sức khoẻ của người, động vật, thực vật, môi sinh, môi trường.

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá mà các nội dung định lượng ghi trên nhãn hàng hoá đã công bố không đúng với định lượng thực tế của hàng hoá.

4. Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu hàng hoá mà các nội dung ghi trên nhãn về nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi, công dụng, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đã công bố không đúng với thực tế hàng hoá về một trong các nội dung ghi trên nhưng không gây hại đến sức khoẻ của người, động vật, môi sinh, môi trường.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với những hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh hàng hoá đưa thêm tạp chất, chất phụ gia không được phép sử dụng làm thay đổi chất lượng; không có hoặc có ít dược chất, có dược chất khác với tên dược chất ghi trên nhãn hoặc bao bì; không có hoặc không có đủ hoạt chất, chất hữu hiệu để tạo nên công dụng; có hoạt chất, chất hữu hiệu khác với tên hoạt chất, chất hữu hiệu công bố trên nhãn hoặc bao bì.

b) Kinh doanh hàng hoá có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng đã công bố, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người, động vật, thực vật hoặc môi sinh, môi trường.

c) Kinh doanh hàng hoá không đủ thành phần cấu tạo hoặc bị thay thế bằng những nguyên liệu, phụ tùng khác không đảm bảo chất lượng so với tiêu chuẩn hàng hoá đã công bố, gây hậu quả đối với sản xuất, sức khoẻ người, động vật, thực vật, môi sinh, môi trường.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá đưa thêm tạp chất, chất phụ gia không được phép sử dụng làm thay đổi chất lượng; không có hoặc có ít dược chất, có dược chất khác với tên dược chất ghi trên nhãn hoặc bao bì; không có hoặc không có đủ hoạt chất, chất hữu hiệu để tạo nên công dụng; có hoạt chất, chất hữu hiệu khác với tên hoạt chất, chất hữu hiệu công bố trên nhãn hoặc bao bì.

b) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng đã công bố, ảnh hưởng đến sức khoẻ của người, động vật, môi sinh, môi trường.

c) Sản xuất, nhập khẩu hàng hoá không đủ thành phần cấu tạo hoặc bị thay thế bằng những nguyên liệu, phụ tùng khác không đảm bảo chất lượng so với tiêu chuẩn hàng hoá đã công bố, gây hậu quả đối với sức khoẻ người, động vật, môi sinh, môi trường.

7. Hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khác:

a) Buộc tiêu hủy nhãn hàng hoá vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và bổ sung nhãn hàng hoá mới theo đúng quy định của pháp luật.

b) Tịch thu hàng hoá, phương tiện vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này.

c) Buộc khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này.

d) Buộc đình chỉ kinh doanh trong thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng chuyển cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 5 hoặc điểm b, c khoản 6 Điều này.

Điều 10c. Xử phạt vi phạm về tem hàng sản xuất trong nước, tem hàng nhập khẩu.

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi sử dụng tem hàng sản xuất trong nước dán sai vị trí, tem rách nát, tem không dán trực tiếp vào hàng hoá.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, cất giữ, vận chuyển hàng hoá sản xuất trong nước quy định phải dán tem mà không có tem.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất hàng hoá trong nước quy định phải dán tem mà không dán tem.

4. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, cất giữ hàng hoá nhập khẩu quy định phải dán tem mà tem dán sai vị trí, tem không đúng chủng loại.

5. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, cất giữ hàng hoá nhập khẩu quy định phải dán tem mà không có tem hoặc tem rách nát không đọc được chữ và số, tem không dán trực tiếp vào hàng hoá.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển tem hàng sản xuất trong nước, tem hàng nhập khẩu không do Nhà nước phát hành.

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu hàng hoá, phương tiện đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 5 Điều này; buộc tiêu hủy đối với tang vật vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Nghị định số 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 01/2002/ND-CP

Hanoi, January 03, 2002

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 01/CP OF JANUARY 3, 1996 ON SANCTIONS AGAINST ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF TRADE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Commercial Law of May 23, 1997;
Pursuant to the Enterprise Law of June 26, 1999;
Pursuant to the Ordinance on Handling of Administrative Violations of July 6, 1995;
At the proposal of the Trade Minister,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government’s Decree No.01/CP of January 3, 1996 on sanctions against administrative violations in the field of trade (hereinafter referred to as Decree No.01/CP) as follows:

1. To add Point e to Clause 2, Article 1 as follows:

e/ Violations of regulations on goods labeling and goods stamps.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Sanctioning of the violations of regulations on business registration applicable to enterprises or branches and/or representative offices of enterprises engaged in trading business

1. A warning or a fine of between VND 100,000 and 500,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Failing to keep the business registration certificates, the representative office or branch-setting up or operation registration certificates at the registered business head offices;

b/ Failing to report the loss of business registration certificates, representative office or branch-setting up or operation registration certificates or valid copies thereof to the agencies that have granted such business registration certificates or setting up or operation registration certificates.

2. A fine of between VND 200,000 and 1,000,000 shall be imposed for acts of temporarily ceasing business operation without notifying such to the agencies that have granted business registration certificates or terminating business operation without declaring it for deletion of the enterprise’s name from the name registry as prescribed.

3. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for acts of leasing or lending business registration certificates or representative office or branch-setting up or operation registration certificates.

4. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Hiring or borrowing business registration certificates or representative office or branch-setting up or operation registration certificates;

b/ Conducting business or activities in contravention of the contents inscribed in business registration certificates or representative office or branch-setting up or operation registration certificates;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Continuing business operation after such business operation is suspended or business registration certificates or representative office or branch-setting up or operation registration certificates are withdrawn.

5. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 together with business operation suspension shall be imposed for acts of conducting business without business registration or business licenses when dealing in goods items which, as prescribed by law, require business license.

6. Provisions in Clauses 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article shall also apply to acts of breaching investment licenses, decisions on the setting up of branches or representative offices of foreign investment enterprises, licenses for setting up of representative offices or branches of foreign traders conducting trading business and service activities in Vietnam.

7. Additional sanctioning forms: suspension or withdrawal of business or operation registration certificate of representative offices or branches for 6 months for violation acts prescribed in Clause 3 and Point c, Clause 4 of this Article.

3. To amend and supplement Article 5 as follows:

Article 5.- Sanctioning of violations of regulations on business registration applicable to private business households.

1. A warning or a fine of between VND 50,000 and 200,000 shall be imposed for one of the following violations:

a/ Failing to report the loss of business registration certificates to the agencies that have granted such business registration certificates;

b/ Failing to keep business registration certificates or valid copies thereof at the business registration places;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Failing to return the business registration certificates to the business registration certificate granting agencies when relocating business places to other urban or rural districts.

2. A fine of between VND 200,000 and 1,000,000 shall be imposed for acts of leasing or lending business registration certificates.

3. A fine of between VND 200,000 and 2,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Hiring or borrowing business registration certificates;

b/ Conducting business activities in contravention of the contents inscribed in business registration certificates;

c/ Modifying contents of business registration certificates which are different from the registered contents.

d/ Continuing business operation after decisions on business operation suspension are issued by competent agencies or the business registration certificates are withdrawn.

4. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 together with business operation suspension shall be imposed for acts of conducting business without registration or business licenses when dealing in goods items which, as prescribed by law, require business license.

5. Additional sanctioning forms: suspension or withdrawal of business registration certificates for between 3 and 6 months for violation acts prescribed in Clause 2 and Point c, Clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10a.- Sanctioning of violations of regulations on goods labels.

1. A warning or a fine of between VND 50,000 and 200,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Trading in goods with ragged labels or labels with dim inscriptions that cannot be read.

b/ Trading in goods with labels designed not in compliance with the regulations on sizes, position, inscribing methods and languages.

2. A warning or a fine of between VND 100,000 and 500,000 shall be imposed for acts of trading in goods with labels not in compliance with regulations.

3. A fine of between VND 200,000 and 1,000,000 shall be imposed for one of the following acts of violating the regulations on compulsory label content:

a/ Trading or storing goods with labels not inscribed with goods names, names and addresses of traders responsible for such goods.

b/ Trading or storing goods with labels not inscribed with goods quantity, composition and major quality norms.

c/ Trading or storing goods with labels or accompanying documents not inscribed with goods date of manufacture, use duration, preservation duration, use and preservation instructions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for violation acts prescribed in Clause 3 of this Article if involved goods are medicaments for human beings, animals or plants, vaccines, medical bio-products.

4. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of trading in labeless goods, which must have labels as prescribed by law.

5. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of trading in goods with labels improperly inscribed with optional contents according to the goods labeling regulation.

6. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Trading or storing goods with labels inscribed with wrong goods names, names and addresses of traders responsible for such goods.

b/ Trading or storing goods with labels or accompanying documents inscribed with wrong date of manufacture, use duration, preservation duration, use and preservation instructions.

c/ Trading or storing imported goods with labels inscribed with wrong names of the countries of origin as prescribed.

7. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of trading or storing goods with labels with their contents or presentations already erased, crossed out, modified, or with changed or fraudulently substituted labels.

8. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts: trading, storing or transporting assorted goods labels or goods labels with contents or presentations in contravention of law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Producing or importing goods with ragged labels or labels with dim inscriptions that cannot be read.

b/ Producing or importing goods with labels designed not in compliance with regulations on sizes, position, inscribing methods and languages.

10. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Producing or importing goods with labels not inscribed with goods names, names and addresses of traders responsible for such goods.

b/ Producing or importing goods with labels not inscribed with goods quantity, composition and/or major quality norms.

c/ Producing or importing goods with labels not inscribed or without any accompanying documents inscribed, with date of manufacture, use duration, preservation duration, use and preservation instructions.

11. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing goods with labels improperly inscribed with optional contents according to the goods labeling regulation.

12. A fine of between VND 1,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a/ Producing or importing goods with labels with goods names, names and addresses of traders responsible for goods inscribed not in compliance with regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Producing or importing goods with labels inscribed with wrong origin of such goods.

13. A fine of between VND 2,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing labelless goods, which must have labels as prescribed by law, or failing to add auxiliary labels in Vietnamese language.

14. A fine of between VND 2,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing goods with labels with contents erased or modified, or with changed or fraudulently substituted labels.

15. A fine of between VND 2,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of producing, printing or importing assorted goods labels with contents or presentations not compliant with law provisions.

16. A fine of between VND 2,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for acts of trading in, transporting or storing for sale goods labels, marks or packing of all kinds, which bear signs identical or similar to those of trademarks or appellations of goods origin currently under protection, thus causing confusion.

17. A fine of between VND 5,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing goods labels, marks or packing of all kinds, which bear signs identical or similar to those of trademarks or appellations of goods origin currently under protection, thus causing confusion.

18. Additional sanctioning forms and other measures:

a/ Forcible cessation of circulation of goods with labels violating the provisions in Clauses 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 and 15 of this Article.

b/ Forcible destruction of goods labels, for violation acts prescribed in Clauses 8, 16 and 17 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Forcible overcoming of violations consequences, for violation acts prescribed in Clauses 5 and 10 of this Article.

e/ Apart from being subject to the above sanctioning forms, before putting their goods into circulation, the violating organizations and individuals shall also have to abide by the goods labeling regulation and may be compelled to apply remedies to overcome consequences or pay damages of up to VND 1,000,000 to damage sufferers, for violation acts prescribed in Clauses 7 and 14 of this Article.

Article 10b.- Sanctioning of violation acts of inscribing goods labels with goods quantity, composition and major standard norms at variance with the already announced ones

1. A fine of between VND 200,000 and 1,000,000 shall be imposed for acts of trading in goods with contents inscribed on their already publicized labels untrue to their actual quantities, but without causing any harms to health of human beings, animals, plants and environment.

2. A fine of between VND 1,000,000 and 3,000,000 shall be imposed for acts of trading in goods with contents inscribed on their already publicized labels untrue to natural origins, names, utilities, composition and major quality norms of goods, but without causing any harms to health of human beings, animals, plants or environment.

3. A fine of between VND 500,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing goods with quantity details inscribed on their already publicized labels untrue to their actual quantities.

4. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of producing or importing goods with contents of natural origins, names, utilities, composition and major quantity norms inscribed on their labels untrue to the goods reality regarding any of the said contents, but without causing any harms to health of human beings, animals, plants or environment.

5. A fine of between VND 5,000,000 and 10,000,000 shall be imposed for one of the following violation acts:

a/ Trading in goods containing added impurities and/or additives, which are not permitted for use, and change such goods quality; goods containing no or little pharmaceuticals, or containing pharmaceuticals different from those inscribed on goods labels or packing; goods containing no or insufficient active elements or effective matters to constitute their utility; goods containing active elements or effective matters other than those announced on goods labels or packing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Trading in goods with an incomplete composition or made of substituted raw materials or spare parts with inferior quality, as compared to the already announced goods quality, thus adversely affecting the production, health of human beings, animals, plants or environment.

6. A fine of between VND 10,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for one of the following violation acts:

a/ Producing or importing goods containing added impurities and/or additives which are not permitted for use and change their quality; goods containing no or little pharmaceuticals or containing pharmaceuticals different from those inscribed on goods labels or packing; goods containing no or insufficient active elements or effective matters to constitute their utility; goods containing active elements or effective matters other than those announced on goods labels or packing.

b/ Producing or importing goods with use value untrue to the already announced nature origins, names and utility, thus affecting the health of human beings, animals, plants or environment.

c/ Producing or importing goods with an incomplete composition or made of substituted raw materials or spare parts with inferior quality as compared to the already announced goods quality, thus adversely affecting the production, health of human beings, animals, plants or environment.

7. Additional sanctioning forms and other measures:

a/ Forcible destruction of goods labels, for violation acts prescribed in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article, and addition of new labels in strict compliance with law provisions.

b/ Confiscation of goods and means used in violations, for violation acts prescribed in Clauses 5 and 6 of this Article.

c/ Forcible overcoming of violations consequences, for violation acts prescribed in Clauses 5 and 6 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10c.- Sanctioning of violations of regulations on stamps for home-made goods and imported goods

1. A warning or a fine of between VND 50,000 and 200,000 shall be imposed for acts of sticking home-made goods stamps on wrong positions, using ragged stamps or failing to stick stamps directly on goods.

2. A fine of between VND 100,000 and 2,000,000 shall be imposed for acts of trading in, storing or transporting stampless home-made goods, which must be stuck with stamps as prescribed by law.

3. A fine of between VND 2,000,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of producing stampless home-made goods, which must be stuck with stamps as prescribed by law.

4. A fine of between VND 100,000 and 1,000,000 shall be imposed for acts of trading in, transporting or storing imported goods, which must be stuck with stamps as prescribed by law, but with stamps stuck on wrong positions or with stamps of wrong categories.

5. A fine of between VND 200,000 and 5,000,000 shall be imposed for acts of trading in, transporting or storing imported goods, which must be stuck with stamps as prescribed by law, but unstuck with any stamps or stuck with ragged stamps with unreadable letters and numerals, or with stamps stuck not directly on goods.

6. A fine of between VND 5,000,000 and 20,000,000 shall be imposed for acts of producing, trading in, storing or transporting home-made goods and/or imported goods stamps not issued by the State.

7. Additional sanctioning forms: Confiscation of goods and/or means used in violation acts prescribed in Clauses 2, 3 and 5 of this Article. Forcible destruction of material evidences, for violations prescribed in Clause 6 of this Article.

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The other provisions of the Government’s Decree No.01/CP of January 3, 1996 on sanctions against administrative violations in the field of trade shall remain effective.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 sửa đổi Nghị định 01/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.695

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!