Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn trọng điểm đến năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 99/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành: 23/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TẠI CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017 của Bộ Công Thương về phê duyệt Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017 của Bộ Công Thương phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các điều kiện thực tế tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tổ chức tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu lớn trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài.

Các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân cần nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe của con người, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ chức thực hiện kiên quyết, hiệu quả, từng bước thay đổi nhận thức và hành động của người tiêu dùng trong lựa chọn hàng hóa.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và người tiêu dùng về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với phát triển kinh tế - xã hội; làm giảm các hành vi vi phạm về trật tự quản lý kinh tế nói chung và làm giảm cơ bản các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; giúp cá nhân kinh doanh và người dân tự giác chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.... nhằm từng bước tạo dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính kết hợp tuyên truyền pháp luật góp phần đẩy lùi tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ số vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Giảm tỷ lệ tái phạm đối với các đối tượng vi phạm; phấn đấu chuyển hoá thành công 60% địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phấn đấu đạt ít nhất 80% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trọng điểm được tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Phấn đấu ít nhất 60% doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trọng điểm thực hiện ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- Phấn đấu đạt ít nhất 90% siêu thị và trung tâm thương mại tại thành phố, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm không bày bán hàng hoá nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

- 100% cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thường xuyên đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

- 100% cán bộ, công chức, chiến sỹ được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Địa bàn trọng điểm

Thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập, Chi Lăng và Hữu Lũng; các thị trấn huyện lỵ, các điểm hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sôi nổi trên địa bàn tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chương trình, Chiến lược quốc gia, các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại kéo dài hoặc nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực được phân công thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm. Chú trọng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo nội bộ trong sạch; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu; rà soát, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo đúng quy định, đặc biệt là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

2. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về quyền lợi, trách nhiệm, tác hại, mức độ ảnh hưởng và các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối với các đối tượng có nguy cơ nảy sinh tiếp tay cho buôn lậu, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức các chương trình hoạt động mang tính tương tác giữa các cơ quan chức năng với nhân dân nhằm phát huy tích cực vai trò của nhân dân trong công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác kiểm tra, kiểm soát

Trên tuyến biên giới: Các cơ quan chức năng chủ động, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, điều tra, trinh sát tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng có loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, xuất nhập cảnh, bán hàng miễn thuế, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa... Trong đó, chú trọng kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu, các tuyến đường mòn, lối mở, lối tắt, khu vực cánh gà hai bên cửa khẩu; các điểm phát luồng hàng hóa, các kho ngoại quan thuộc khu vực biên giới...

Trong khu vực nội địa: Các cơ quan chức năng chủ động, phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân, những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng để hạn chế tối đa hàng lậu lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, các cơ sở kinh doanh vận chuyển hàng hóa tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng lậu vào trong nội địa.

4. Kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, triển khai áp dụng các chính sách pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; thông qua công tác thực thi, chủ động rà soát, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong cơ chế, chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn, diễn biến phát sinh trên thị trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan, công chức trực tiếp tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các cơ quan chức năng chủ động rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, nhu cầu sử dụng biên chế, trụ sở làm việc, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ... để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch, Đề án, tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp và kinh phí phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Mỗi cơ quan chức năng theo chức năng, nhiệm vụ quy định tổ chức, cập nhật hoặc phối hợp thực hiện các hội nghị hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chức năng các doanh nghiệp, các Hiệp hội nghề nghiệp trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phát triển hệ thống phân phối nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước

Chủ động đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh với hàng hóa do nước ngoài sản xuất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những cơ hội, chính sách ưu đãi của nhà nước để phát triển các nhóm sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống kênh phân phối để dễ dàng đưa hàng hóa trong nước đến tay người tiêu dùng, hạn chế tối đa việc tiêu dùng hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng lợi dụng chủ trương của cuộc vận động để đưa hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... vào tiêu thụ trong tỉnh.

Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, có định hướng, tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương; tổng hợp, phản ánh với các cấp, các ngành những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

8. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án, Kế hoạch về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh kết hợp tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và các hoạt động của cơ quan nhà nước bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, tăng tốc độ xử lý thông tin, giảm thời gian và chi phí cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát; khuyến khích các đơn vị chủ động xây dựng, phát triển và ứng dụng các phần mềm trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát; lưu trữ, truyền tải, cung cấp thông tin trực tuyến về hoạt động của các đối tượng buôn lậu để kịp thời phối hợp thực hiện ngăn chặn, kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả.

9. Tăng cường hợp tác quốc tế

Triển khai thực hiện các chương trình hành động về hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế và các Kế hoạch về triển khai công tác đối ngoại của tỉnh đã ban hành; tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với phía Trung Quốc nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm bắt nguồn từ bên ngoài biên giới đồng thời nâng cao năng lực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa hai bên. Chủ động tham mưu với các cấp có thẩm quyền đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực với các cơ quan chức năng của Quảng Tây (Trung Quốc), các nước trong cộng đồng ASEAN, các nước phát triển và các tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng

Chỉ đạo các Đồn biên phòng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện do UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng ban hành; tích cực chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tích cực tuyên truyền, vận động cư dân biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu.

2. Cục Hải quan

Tổ chức quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu; hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động của hải quan theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, lợi dụng cơ chế, chính sách thông thoáng trong lĩnh vực hải quan để buôn lậu; triển khai công tác chống buôn lậu trong địa bàn kiểm soát Hải quan; tích cực phối hợp, hỗ trợ các lực lượng khác thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài địa bàn hoạt động.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn và xử lý triệt để các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm,... kiềm chế tối đa các loại tội phạm về kinh tế; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác trấn áp các đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thúc đẩy phát triển các mô hình toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nhất là buôn lậu.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý chặt chẽ đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thương mại biên giới phát triển.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác nắm tình hình thị trường, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực nội địa, đặc biệt là các khu vực thị trấn, thị tứ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm bán hàng ăn khu vực trường học, bệnh viện...

Chỉ đạo Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện từ biên giới vào nội địa; kiểm soát tốt địa bàn phụ trách nhất là khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; khu vực đường tránh qua Trạm.

5. Cục Thuế

Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thông qua công tác quản lý Thuế để tuyên truyền đến người nộp thuế về tác hại, ảnh hưởng của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chống các hành vi trốn thuế, gian lận về thuế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng hóa đơn để tiếp tay cho buôn lậu; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý Thuế.

6. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến, bãi xe trên địa bàn tỉnh; phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông, tại các bến, bãi xe và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến quốc lộ: 1A, 1B, 4A, 4B, 279...; tăng cường hoạt động thanh tra giao thông vận tải gắn với kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động vận tải để vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh

Quản lý tốt hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, hoạt động buôn bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả; phối hợp, cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho các cơ quan nhà nước trong quá trình thanh tra, điều tra, tuy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (tập trung tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hoạt động kinh doanh taxi...), quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, kiểm nghiệm, thử nghiệm, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Sở Y tế

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, y dược theo phân cấp quản lý của ngành; chủ động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ y dược ngoài công lập, các cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, những sản phẩm là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người...; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú; các hoạt động buôn lậu cổ vật, bảo vật quốc gia, quyền tác giả, quyền liên quan; bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu... phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình văn hóa gắn với tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm sản, hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh triển khai, phát triển các chương trình sản xuất, chế biến, cung cấp nguồn nông sản sạch cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhất là các siêu thị, nhà hàng, chợ... nhằm hạn chế tối đa việc tiêu dùng các sản phẩm nông sản nhập lậu.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hoạt động vận chuyển, buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại qua hệ thống bưu chính, chuyển phát và qua hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm và trên mạng Internet; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, dữ liệu về thuế, dữ liệu về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát... hình thành kho dữ liệu dùng chung, đồng bộ và thống nhất theo mô hình tập trung giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

13. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp tăng cường các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện bảng giá cả thị trường để các lực lượng chức năng có cơ sở vận dụng trong quá trình xử lý vi phạm hành chính; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện xử lý vi phạm hành chính, xử lý tang vật tịch thu liên quan đến lĩnh vực giá; tham mưu hỗ trợ kinh phí (nhất là kinh phí khen thưởng) theo quy định để triển khai thực hiện Kế hoạch.

15. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các biện pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến xử lý vi phạm hành chính; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời trang bị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu.

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên nhất là học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh tại khu vực biên giới không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; không kinh doanh, buôn bán, sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

17. Các Sở ban, ngành khác

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

18. UBND các huyện, thành phố

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; triển khai các biện pháp, chương trình, đề án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động của các làng nghề, các mô hình, dự án phát triển sản phẩm và bảo vệ thương hiệu trong tỉnh.

19. Ban Chỉ đạo 389 các cấp

Tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và các Bộ ngành trung ương; hàng năm, căn cứ theo tình hình thực tiễn tại địa phương Ban Chỉ đạo 389 các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đó xác định rõ những địa bàn, mặt hàng trọng điểm, phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả để đạt được mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo Đội 389 tỉnh: Tăng cường nắm tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đề xuất, tham mưu cho Cơ quan thường trực 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh các phương án, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hiệu quả trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng để tổ chức điều tra, trinh sát, triệt phá các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu lớn, có diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các lực lượng chức năng để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa tiêu cực.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể

Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về tác hại của việc tiêu dùng hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó nâng cao nhận thức cho người dân để cương quyết không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu, thúc đẩy phân phối hàng Việt, đặc biệt là các mặt hàng nông sản do nông dân địa phương sản xuất; vận động các tầng lớp người tiêu dùng nâng cao ý thức lựa chọn hàng hóa, tố giác với cơ quan chức năng về các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm nhằm kịp thời xử lý, nâng cao hiệu quả khuyến cáo, tuyên truyền.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ Ngân sách nhà nước theo quy định đồng thời huy động các nguồn kinh phí khác đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.

3. Giao Sở Công Thương theo dõi cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện nội dung Kế hoạch; tổng hợp báo cáo và đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết thúc đẩy thực hiện Kế hoạch./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn trọng điểm đến năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171