Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 89/KH-UBND 2023 trợ giúp pháp lý phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số Hà Nội

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 15/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Văn bản số 1420/BTP-TGPL ngày 05/05/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; nhất là trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố.

- Bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trong kế hoạch bám sát nội dung theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Văn bản số 1420/BTP-TGPL ngày 05/05/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố.

- Các nội dung trợ giúp pháp lý phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác để tạo thuận lợi, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố

Hàng năm tổ chức từ 20 đến 25 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật trực tiếp cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc Thành phố; Các Hội, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật được thực hiện; người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi biết về trợ giúp pháp lý và cách thức để thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hoạt động 1: Mỗi năm tổ chức từ 03 đến 05 cuộc tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyên đề, chuyên sâu cho người làm công tác trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức, năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý được nâng cao.

Hoạt động 2: Mỗi năm tổ chức từ 03 đến 05 cuộc tập huấn điểm về các kỹ năng phối hợp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập huấn về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh thuộc Trung tâm khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh thuộc Trung tâm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các tổ chức và cá nhân có liên quan hiếu về trợ giúp pháp lý và giới thiệu người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh thuộc Trung tâm.

3. Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và miền núi.

Xây dựng các chương trình trên các báo, đài truyền hình, truyền thanh, trang thông tin, phim tài liệu, các chương trình, phóng sự về trợ giúp pháp lý hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc Thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố; các Báo của Thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông như chương trình truyền hình, truyền thanh, các phóng sự, tin, bài,...; nâng cao khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hoạt động 1: Tổ chức từ 03 đến 05 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ thuộc các cơ quan có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các đợt chuyên đề được tổ chức.

Hoạt động 2: Tổ chức từ 03 đến 05 đợt chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các đợt chuyên đề được tổ chức.

5. Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB, tờ gấp trợ giúp pháp lý, sách bỏ túi trợ giúp pháp lý, cẩm nang pháp luật trợ giúp pháp lý, sổ tay trợ giúp pháp lý và các ấn phẩm tài liệu trợ giúp pháp lý khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc Thành phố; Các Hội, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận các ấn phẩm có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý.

6. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 - 2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ban Dân tộc Thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, kết quả kiểm tra.

7. Trao đổi, học tập kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố.

Nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố khác về trợ giúp pháp lý cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Các báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn địa phương để học tập kinh nghiệm; quyết định thành lập Đoàn công tác, thời gian tổ chức học tập kinh nghiệm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được bảo đảm từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ các chương trình, đề án có liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước lập dự toán kinh phí ngân sách hàng năm để thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

- Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo tiến độ thời gian.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả gửi Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Ban Dân tộc Thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan điều tra, thống kê, rà soát, tổng hợp số lượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Tư pháp đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, đề nghị cơ quan báo chí Hà Nội, các báo Trung ương có Chương trình phối hợp công tác với Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, các phóng sự, tin, bài,... tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tài chính

- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch;

- Hướng dẫn chế độ chi, thanh quyết toán đối với các đơn vị liên quan được giao tại Kế hoạch này theo đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nếu họ có nhu cầu.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; TTTT;
- Ban Dân tộc TP;
- CATP, VKSNDTP, TANDTP;
- UBND các huyện;
- VPUBND TP: CVP, PCVP C.N.Trang; Các phòng: NC, TKBT, KGVX, TH;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP; N
- Các Báo, Đài: Báo KT&ĐT, Đài PT&TH Hà Nội;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 15/03/2023 thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!