Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2013 thực hiện Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 89/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐO LƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Luật Đo lường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế, dân sự đồng thời thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Đo lường đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm vững, chấp hành tốt những quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai Luật Đo lường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để mọi người nắm vững, thông suốt và thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng đơn vị đo lường.

- Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về đo lường của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đo lường.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến cụ thể, kết hợp tuyên truyền chung trên diện rộng phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT ĐO LƯỜNG

1. Nội dung triển khai

Quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đo lường.

Triển khai nội dung Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành Luật Đo lường;

- Triển khai một số nội dung chính của Luật Đo lường gồm:

+ Nguyên tắc hoạt động đo lường;

+ Chính sách của Nhà nước về đo lường;

+ Quy định về đơn vị đo pháp định và việc sử dụng đơn vị đo;

+ Quy định về chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn;

+ Quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

+ Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động đo lường;

+ Quy định về việc kiểm tra nhà nước về đo lường, thanh tra chuyên ngành về đo lường và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường;

+ Trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường;

+ Nội dung Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

2. Đối tượng triển khai

a) Hội nghị cấp tỉnh

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, thanh tra viên khoa học và công nghệ, Chi cục quản lý thị trường;

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và Lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc cấp huyện bao gồm: Công an, Tư pháp, Đội quản lý thị trường và Phòng Kinh tế Thị xã Gò Công, TP Mỹ Tho và Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện.

b) Hội nghị cấp huyện

Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Hội nghị cấp xã

Toàn thể cán bộ, công chức cấp xã và các tiểu thương, người tiêu dùng và toàn thể nhân dân tại địa phương.

3. Thời gian triển khai

a) Cấp tỉnh: thực hiện chậm nhất đến ngày 31/7/2013.

b) Cấp huyện, cấp xã: thực hiện chậm nhất đến ngày 31/8/2013.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Luật Đo lường sử dụng từ nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo lường cấp tỉnh (Chủ trì hội nghị Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh). Sau khi tham dự hội nghị triển khai cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tổ chức triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng tài liệu và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tuyên truyền cho các đối tượng là các tiểu thương, người tiêu dùng và nhân dân, với hình thức tuyên truyền phù hợp, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai Luật Đo lường cho các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền nội dung Luật Đo lường đến cán bộ, công chức và phổ biến rộng rãi trong các tiểu thương, người tiêu dùng và toàn thể nhân dân của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2013 thực hiện Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74